Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 174 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 599/2010 z dnia 8 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1077/2008 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1566/2007

Data ogłoszenia:2010-07-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 174 POZ 1

Strona 1 z 10
9.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 174/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 599/2010 z dnia 8 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1077/2008 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1566/2007

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1966/2006 (1) w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji, w szczególności jego art. 5, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

tybilność wymiany danych zgodnie z przyjętym formatem XML. Należy zatem zastąpić załącznik nowym załącznikiem. Środek przewidziany w niniejszym rozporządzeniu jest zgodny z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Rybołów­ stwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1966/2006 przewiduje przyjęcie szczegółowych zasad ustalania formatów, które właściwe organy krajowe mają stosować przy wymianie informacji do celów kontroli i inspekcji. Stosowanie formatu określonego w załączniku do obowiązującej wersji rozporządzenia Komisji (WE) nr 1077/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1566/2007 (2) oraz niedawne zmiany w państwach członkowskich pokazują, że wspomniany format należy ulepszyć, aby zapewnić wzajemną kompa­

Artykuł 1 Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1077/2008 W rozporządzeniu (WE) nr 1077/2008 wprowadza się nastę­ pujące zmiany: Załącznik zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 lipca 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 409 z 30.12.2006, s. 1, sprostowane w Dz.U. L 36 z 8.2.2007, s. 3. (2) Dz.U. L 340 z 22.12.2007, s. 46.

L 174/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.7.2010

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK (1) FORMAT ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI Widok tabeli operacji

Obowiązkowe (C)/ Obowiązkowe, jeżeli (CIF) (*)/ Fakultatywne (O) (**)

Nr

Element lub nazwa atrybutu

Kod

Opis i zawartość

1

ELEMENT OPS

OPS

Element operacji: koperta najwyższego poziomu dla wszystkich operacji przesyłana do serwisu interne­ towego. Element OPS musi zawierać jeden z podelementów: DAT, RET, DEL, COR, QUE, RSP. Miejsce przeznaczenia komunikatu (kod państwa ISO alpha-3) Kraj przekazujący dane (kod państwa ISO alpha-3) Indywidualny identyfikator (AAARRRRMMDD999999) utworzony przez nadawcę Data transmisji komunikatu (RRRR-MM-DD) Godzina nadania komunikatu (GG:MM w UTC) Ustawić na 1, w przypadku gdy operację uznaje się za test. (Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów DAT) (Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów RET) (Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów DEL) (Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów COR) (Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów QUE) (Zob. szczegółowe dane dotyczące podelementów i atrybutów RSP) Operacja dotycząca danych w celu przekazania danych z dziennika połowowego lub dokumentu sprzedaży innemu państwu członkowskiemu Uwzględnia wszystkie istotne dane ERS, tj.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 174 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L174 - 51 z 20109.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie środków nadzwyczajnych mających zastosowanie do przesyłek produktów akwakultury przywożonych z Indii i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4563) (1)

 • Dz. U. L174 - 46 z 20109.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/840/WE w odniesieniu do środków nadzwyczajnych zapobiegających wprowadzaniu do Unii organizmu Anoplophora chinensis (Forster) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4546)

 • Dz. U. L174 - 44 z 20109.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 604/2010 z dnia 8 lipca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L174 - 43 z 20109.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 603/2010 z dnia 8 lipca 2010 r. nieustalające minimalnej ceny sprzedaży w ramach trzeciego indywidualnego zaproszenia do składania ofert na sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 447/2010

 • Dz. U. L174 - 42 z 20109.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 602/2010 z dnia 8 lipca 2010 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła w ramach trzeciego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 446/2010

 • Dz. U. L174 - 40 z 20109.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2010 z dnia 8 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L174 - 18 z 20109.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 600/2010 z dnia 8 lipca 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dodania i zmiany przykładów powiązanych odmian lub innych produktów, do których stosuje się te same NDP (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.