Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 174 POZ 18

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 600/2010 z dnia 8 lipca 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dodania i zmiany przykładów powiązanych odmian lub innych produktów, do których stosuje się te same NDP (1)

Data ogłoszenia:2010-07-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 174 POZ 18

Strona 1 z 10
L 174/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.7.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 600/2010 z dnia 8 lipca 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dodania i zmiany przykładów powiązanych odmian lub innych produktów, do których stosuje się te same NDP

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pesty­ cydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

kwiaty dzikiego bzu czarnego, liście miłorzębu, kwiaty jadalne, mięta i zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych. Wpis „borówki brusznice” przenosi się z kategorii „borówki amerykańskie” do kate­ gorii „żurawiny”. Zmienia się łacińską nazwę winogron zgodnie z nomenklaturą międzynarodową.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 396/2005.

Kilka państw członkowskich wystąpiło o niewielkie zmiany i uzupełnienia w kolumnie „Przykłady powiąza­ nych odmian lub innych produktów, do których stosuje się te same NDP” załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 396/2005. Te zmiany i uzupełnienia są koniecznie w celu włączenia do załącznika I rozporządzenia (WE) nr 396/2005 nowych owoców, warzyw i zbóż, które stały się dostępne na rynku państw członkowskich. Właściwe jest dodanie następujących owoców, warzyw, zbóż i produktów ze zwierząt: minneola, śliwa tarnina, malina tekszla, krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną, miechunka, limkwat, mangostan, smoczy owoc (pitaja), cibora jadalna (migdał ziemny), aktinidia ostrolistna, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie dzięgielu, korzenie goryczki, pomidor drzewiasty, kolcowój pospolity, kolcowój chiński, kapusta choysum, couve-galega, couve-portuguesa, liście grochu i rzodkwi, amaranthus powellii i nasiona szarłatu, solanka sodowa, nasiona dyniowatych innych niż dynia, komosa ryżowa,

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywno­ ściowego i Zdrowia Zwierząt i nie spotkały się ze sprze­ ciwem Parlamentu Europejskiego ani Rady,

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(3)

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporzą­ dzenia.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 lipca 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.

9.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 174/19

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I Produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, o których mowa w art. 2 ust. 1

Numer kodu (1)

Grupy, do których stosuje się NDP

Przykłady poszczególnych produktów w ramach grup, do których stosuje się NDP

Nazwa naukowa (2)

Przykłady powiązanych Części produktów, odmian lub innych do których stosuje produktów, do których się NDP stosuje się te same NDP

0100000 0110000 0110010

1. OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE; ORZECHY (i) Owoce cytrusowe Grejpfruty Citrus paradisi Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli), ugli i podobne mieszańce Pomarańcza berga­ mota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce Cedrat, cytryna Cały produkt

0110020

Pomarańcze

Citrus sinensis

0110030 0110040 0110050

Cytryny Limy Mandarynki

Citrus limon Citrus auranti­ folia Citrus reticulata

Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce

0110990 0120000 (ii) Orzechy z drzew orzechowych (w łupi­ nach lub bez)

Pozostałe (3) Cały produkt po usunięciu łupiny (oprócz kasz­ tanów) Migdały Orzechy brazylijskie Orzechy nerkowca Kasztany jadalne Orzechy kokosowe Orzechy laskowe Orzechy makadamia Orzeszki pekan Orzeszki sosnowe Prunus dulcis Bertholletia excelsa Anacardium occidentale Castanea sativa Cocos nucifera Corylus lana avel­ Filbert

0120010 0120020 0120030 0120040 0120050 0120060 0120070 0120080 0120090

Macadamia ternifolia Carya illinoensis Pinus pinea

L 174/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.7.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 174 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L174 - 51 z 20109.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie środków nadzwyczajnych mających zastosowanie do przesyłek produktów akwakultury przywożonych z Indii i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4563) (1)

 • Dz. U. L174 - 46 z 20109.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/840/WE w odniesieniu do środków nadzwyczajnych zapobiegających wprowadzaniu do Unii organizmu Anoplophora chinensis (Forster) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4546)

 • Dz. U. L174 - 44 z 20109.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 604/2010 z dnia 8 lipca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L174 - 43 z 20109.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 603/2010 z dnia 8 lipca 2010 r. nieustalające minimalnej ceny sprzedaży w ramach trzeciego indywidualnego zaproszenia do składania ofert na sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 447/2010

 • Dz. U. L174 - 42 z 20109.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 602/2010 z dnia 8 lipca 2010 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła w ramach trzeciego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 446/2010

 • Dz. U. L174 - 40 z 20109.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2010 z dnia 8 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L174 - 1 z 20109.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 599/2010 z dnia 8 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1077/2008 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1566/2007

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.