Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 174 POZ 51

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie środków nadzwyczajnych mających zastosowanie do przesyłek produktów akwakultury przywożonych z Indii i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4563) (1)

Data ogłoszenia:2010-07-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 174 POZ 51

Strona 1 z 3
9.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 174/51

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie środków nadzwyczajnych mających zastosowanie do przesyłek produktów akwakultury przywożonych z Indii i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4563)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/381/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawia­ jące procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 53 ust. 1 lit. b) ppkt (ii), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 470/2009 z dnia 6 maja 2009 r. ustanawiającym wspólnotowe procedury określania maksymalnych limitów pozostałości substancji farmakologicznie czyn­ nych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzę­ cego (4) ustanowiono zasady i procedury klasyfikowania substancji farmakologicznie czynnych oraz określania maksymalnego limitu pozostałości takich substancji, których obecność dopuszcza się w żywności pocho­ dzenia zwierzęcego. Ponadto w rozporządzeniu (WE) nr 470/2009 ustano­ wiono zasady i procedury określania poziomu pozosta­ łości substancji farmakologicznie czynnej określonego do celów kontroli w przypadku niektórych substancji, dla których maksymalny limit pozostałości nie został okre­ ślony zgodnie z przepisami tego rozporządzenia. Kontrola Komisji przeprowadzona w Indiach we wrześniu 2009 r. wykazała niedociągnięcia w zakresie systemu kontroli pozostałości w produktach akwakultury oraz brak odpowiedniego zaplecza laboratoryjnego o potencjale wystarczającym do wykrywania pewnych substancji farmakologicznie czynnych w takich produk­ tach zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 96/23/WE oraz decyzji Komisji 2002/657/WE. Po tej kontroli Indie, w odpowiedzi na zalecenia zawarte w sprawozdaniu z kontroli, przedłożyły plan działań i gwarancje. Zanim powyższy plan i gwarancje zostaną w pełni wprowadzone w życie, ryzyko, że produkty akwakultury pochodzące z Indii zawierają pozostałości pewnych substancji farmakologicznie czynnych, nadal istnieje. W związku z tym w celu zminimalizowania tego ryzyka konieczne jest podjęcie dalszych środków na poziomie Unii. W decyzji Komisji 2009/727/WE z dnia 30 września 2009 r. w sprawie środków stosowanych w stanach zagrożenia, które mają zastosowanie do skorupiaków przywożonych z Indii i przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub do żywienia zwierząt (5), wprowadzono już wymóg badania na obecność nitrofuranów oraz ich metabolitów przesyłek skorupiaków z akwakultury wpro­ wadzanych przez Indie i przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub do żywienia zwierząt, zanim zostaną one przywiezione do Unii. Ponadto wiadomo, że w Indiach w produktach akwakultury innych niż skoru­ piaki stosuje się chloramfenikol i tetracykliny.

(5)

Rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 ustanowiono ogólne zasady dotyczące żywności i pasz, a w szczegól­ ności bezpieczeństwa żywności i pasz, na poziomie Unii i krajowym. W rozporządzeniu tym przewidziano podjęcie środków nadzwyczajnych, gdy nie ma wątpli­ wości, że żywność lub pasze przywożone z kraju trze­ ciego mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zdrowia zwierząt lub dla środowiska, i gdy zagro­ żenia tego nie można w zadowalającym stopniu ograni­ czyć środkami wprowadzanymi przez państwo(-a) człon­ kowskie, którego(-ych) sprawa dotyczy. Zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie środków monitorowania niektórych substancji i ich pozostałości u żywych zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego (2) proces produk­ cyjny zwierząt i podstawowych produktów pochodzenia zwierzęcego powinien być monitorowany w celu wykry­ wania obecności niektórych pozostałości i substancji u zwierząt żywych, w ich wydalinach, płynach ustrojo­ wych i tkankach, w produktach pochodzenia zwierzę­ cego, paszach dla zwierząt oraz w wodzie pitnej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 174 POZ 51 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L174 - 46 z 20109.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/840/WE w odniesieniu do środków nadzwyczajnych zapobiegających wprowadzaniu do Unii organizmu Anoplophora chinensis (Forster) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4546)

 • Dz. U. L174 - 44 z 20109.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 604/2010 z dnia 8 lipca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L174 - 43 z 20109.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 603/2010 z dnia 8 lipca 2010 r. nieustalające minimalnej ceny sprzedaży w ramach trzeciego indywidualnego zaproszenia do składania ofert na sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 447/2010

 • Dz. U. L174 - 42 z 20109.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 602/2010 z dnia 8 lipca 2010 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła w ramach trzeciego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 446/2010

 • Dz. U. L174 - 40 z 20109.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2010 z dnia 8 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L174 - 18 z 20109.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 600/2010 z dnia 8 lipca 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dodania i zmiany przykładów powiązanych odmian lub innych produktów, do których stosuje się te same NDP (1)

 • Dz. U. L174 - 1 z 20109.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 599/2010 z dnia 8 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1077/2008 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1566/2007

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.