Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 175 POZ 25

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 606/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego narzędzia do szacowania zużycia paliwa przez operatorów statków powietrznych stanowiących niewielkie źródło emisji, opracowanego przez Europejską Organizację ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) (1)

Data ogłoszenia:2010-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 175 POZ 25

Strona 1 z 2
10.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 175/25

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 606/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego narzędzia do szacowania zużycia paliwa przez operatorów statków powietrznych stanowiących niewielkie źródło emisji, opracowanego przez Europejską Organizację ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającą dyrektywę Rady 96/61/WE (1), w szczególności jej art. 14 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

które mogą przetwarzać wszystkie niezbędne dane o ruchu lotniczym, którymi dysponuje Eurocontrol, pod warunkiem zatwierdzenia tych narzędzi przez Komisję. Organizacja Eurocontrol ustanowiła i udokumentowała uproszczone narzędzie do szacowania zużycia paliwa i emisji dwutlenku węgla dla określonych lotów wykony­ wanych pomiędzy lotniskami. Narzędzie to wykorzystuje rzeczywistą odległość dla każdego lotu wyliczoną w oparciu o wyczerpujące dane o ruchu lotniczym oraz dane eksploatacyjne aktualnie dostępne i oblicza zużycie paliwa we wszystkich fazach lotu: operacje termi­ nalowe, kołowanie, start, lądowanie i przelot, a także czynności związane z zarządzaniem ruchem lotniczym. Narzędzie stosuje rozbudowane statystycznie współczyn­ niki zużycia paliwa dla najważniejszych typów statków powietrznych, a także bardziej ogólne podejście dla innych rodzajów statków powietrznych, które określa współczynniki zużycia paliwa jako funkcję maksymalnej masy startowej statku powietrznego, co daje możliwy do przyjęcia poziom dokładności. Narzędzie to spełnia wymogi wytycznych ustanowionych decyzją 2007/589/WE, jeśli chodzi o podejście opierające się na pojedynczych lotach, rzeczywistej odległości prze­ lotu i statystycznie miarodajnych zależnościach w zużyciu paliwa. Wskazane jest zatem, aby narzędzie to było dostępne i zostało zatwierdzone do stosowania przez właściwych operatorów statków powietrznych, by umożliwić im wypełnienie obowiązków związanych z monitorowaniem i raportowaniem w sposób jak najmniej uciążliwy z punktu widzenia formalności admi­ nistracyjnych. Operator statków powietrznych, z przyczyn od niego niezależnych, może nie być w stanie monitorować rzeczywistego zużycia paliwa na określonym locie. W takich okolicznościach i wobec braku innych możli­ wości ustalenia rzeczywistego zużycia paliwa, wskazane jest, aby narzędzie do szacowania zużycia paliwa, stoso­ wane przez emitentów stanowiących niewielkie źródło emisji, mogło być stosowane także przez innych opera­ torów statków powietrznych w celu ustalenia szacunko­ wego zużycia paliwa na określonych lotach, dla których brak jest danych o rzeczywistym zużyciu paliwa. Część 6 załącznika XIV do decyzji 2007/589/WE stanowi, że operator statków powietrznych, który stosuje narzędzie do szacowania zużycia paliwa, zobowiązany jest włączyć do swojego planu monitorowania dowody potwierdzające spełnienie warunków dla operatorów stanowiących niewielkie źródło emisji, a także potwier­ dzenie zastosowania narzędzia i jego opis.

W pełni spójny, przejrzysty i precyzyjny system monito­ rowania i raportowania emisji gazów cieplarnianych, zgodny z wytycznymi ustalonymi decyzją Komisji 2007/589/WE z dnia 18 lipca 2007 r. ustanawiającą wytyczne dotyczące monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2), ma zasadnicze znaczenie dla skutecznego dzia­ łania systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplar­ nianych ustanowionego dyrektywą 2003/87/WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 175 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L175 - 36 z 201010.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie liczby uprawnień w całej Wspólnocie, które mają być wydane na rok 2013 w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4658)

 • Dz. U. L175 - 34 z 201010.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 29 czerwca 2010 r. dotycząca stanowiska Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG w sprawie zmiany protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami (pozycje w budżecie)

 • Dz. U. L175 - 31 z 201010.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 609/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 576/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lipca 2010 r.

 • Dz. U. L175 - 29 z 201010.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 608/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L175 - 27 z 201010.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 607/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1542/2007 w sprawie procedur wyładunku i ważenia śledzia, makreli oraz ostroboka

 • Dz. U. L175 - 1 z 201010.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 605/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wydawania świadectw weterynaryjnych przy wprowadzaniu do Unii Europejskiej mleka surowego i przetworów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.