Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 175 POZ 27

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 607/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1542/2007 w sprawie procedur wyładunku i ważenia śledzia, makreli oraz ostroboka

Data ogłoszenia:2010-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 175 POZ 27

Strona 1 z 2
10.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 175/27

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 607/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1542/2007 w sprawie procedur wyładunku i ważenia śledzia, makreli oraz ostroboka

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 5 lit. b), a także mając na uwadze, co następuje:

2011 r., oraz uwzględniając konieczność zmiany rozpo­ rządzenia (WE) nr 1542/2007, aby mogło być stosowane w sezonie połowowym 2010, jako podstawę prawną tej zmiany należy wykorzystać art. 5 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 2847/93.

(6)

Komitet Zarządzający ds. Rybołówstwa i Akwakultury nie wydał opinii w terminie ustalonym przez jego prze­ wodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (1)

Procedury wyładunku i ważenia zostały opracowane w ścisłej współpracy Wspólnoty z Norwegią i Wyspami Owczymi. Zostały one ustanowione w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1542/2007 (2). Zakres tych przepisów ograniczał się do zasobów, które podlegają współpracy z Norwegią i Wyspami Owczymi. Nie uwzględniono jednak obszarów odpowiadających południowym stadom makreli i ostroboka oraz innych obszarów podlegającym ograniczeniom połowowym. Należy rozszerzyć zakres tych przepisów na wszystkie obszary, w odniesieniu do których ustanowiono ograniczenia połowowe i gdzie wymagają tego stan ochrony stad oraz potrzeba skutecznej kontroli. Zgodnie z art. 9 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1542/2007 strona ważąca ryby prowadzi dziennik ważenia, nie ma jednak wskazania, w jakich ramach czasowych należy się do tego obowiązku dostosować. Aby uniknąć wszelkich niepewności dotyczących inter­ pretacji tego przepisu, należy jasno określić termin wypełniania dziennika. Zgodnie z art. 9 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1542/2007 każdy ładunek pojazdu do transportu ryb z nabrzeża do przetwórni jest ważony i rejestrowany oddzielnie. Aby jednak uniknąć niepotrzebnego opóź­ nienia wyładunku towaru, należy umożliwić rejestro­ wanie tylko całkowitej masy wszystkich ładunków pojazdów do transportu z danego statku, pod warunkiem że te ładunki pojazdów są ważone jeden po drugim i bez przerw. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1542/2007. Artykuł 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego wspól­ notowy system kontroli w celu zapewnienia przestrze­ gania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (3) usta­ nawia ogólne zasady ważenia produktów rybołówstwa i uprawnia Komisję do przyjęcia szczegółowych zasad jego stosowania. Biorąc pod uwagę, że wymieniony artykuł będzie stosować się dopiero od dnia 1 stycznia

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1542/2007 wprowadza się nastę­ pujące zmiany: 1) art. 1 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 1 Zakres Niniejsze rozporządzenie stosuje się do wyładunków śledzia (Clupea harengus), makreli (Scomber scombrus) oraz ostroboka (Trachurus spp.) lub ich kombinacji w ilości przekraczającej 10 ton na jeden wyładunek, dokonywanych przez statki rybackie UE i państw trzecich w Unii Europejskiej (UE) lub przez statki rybackie UE w państwach trzecich, które to ryby złowiono: a) w przypadku śledzia w obszarach ICES (*) I, II, IIIa, IV, Vb, VI i VII; b) w przypadku makreli w obszarach ICES IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV i wodach UE CECAF (**); c) w przypadku ostroboka w obszarach ICES IIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV i wodach UE CECAF. ___________ (*) Obszary ICES (Międzynarodowej Rady Badań Morza) są zdefiniowane w rozporządzeniu Parlamentu Europej­ skiego i Rady (WE) nr 218/2009 z dnia 11 marca 2009 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 175 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L175 - 36 z 201010.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie liczby uprawnień w całej Wspólnocie, które mają być wydane na rok 2013 w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4658)

 • Dz. U. L175 - 34 z 201010.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 29 czerwca 2010 r. dotycząca stanowiska Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG w sprawie zmiany protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami (pozycje w budżecie)

 • Dz. U. L175 - 31 z 201010.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 609/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 576/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lipca 2010 r.

 • Dz. U. L175 - 29 z 201010.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 608/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L175 - 25 z 201010.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 606/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego narzędzia do szacowania zużycia paliwa przez operatorów statków powietrznych stanowiących niewielkie źródło emisji, opracowanego przez Europejską Organizację ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) (1)

 • Dz. U. L175 - 1 z 201010.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 605/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wydawania świadectw weterynaryjnych przy wprowadzaniu do Unii Europejskiej mleka surowego i przetworów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.