Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 175 POZ 34

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 29 czerwca 2010 r. dotycząca stanowiska Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG w sprawie zmiany protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami (pozycje w budżecie)

Data ogłoszenia:2010-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 175 POZ 34

L 175/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2010

DECYZJE

DECYZJA RADY z dnia 29 czerwca 2010 r. dotycząca stanowiska Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG w sprawie zmiany protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami (pozycje w budżecie) (2010/383/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114 i art. 218 ust. 9, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2894/94 z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie uzgodnień dotyczących stoso­ wania Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodar­ czym (1), w szczególności jego art. 1 ust. 3, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

02 03 01 Funkcjonowanie i rozwój rynku wewnętrznego, zwłaszcza w dziedzinach notyfikacji, certyfikacji i zbliżania przepisów sektorowych. 02 01 04 01 Funkcjonowanie i rozwój rynku wewnętrznego, zwłaszcza w dziedzinach notyfikacji, certyfikacji i dostosowania przepisów sektorowych – Wydatki na administrację i zarządzanie. Należy zatem odpowiednio zmienić protokół 31 do Porozumienia EOG. Właściwe jest ustalenie stanowiska Unii we Wspólnym Komitetcie EOG,

Protokół 31 do Porozumienia EOG zawiera szczegółowe postanowienia w sprawie współpracy pomiędzy Unią Europejską a państwami EFTA należącymi do EOG poza czterema swobodami. Właściwe jest kontynuowanie współpracy pomiędzy Umawiającymi się Stronami Porozumienia w ramach działań Unii finansowanych z budżetu ogólnego Unii w zakresie wdrażania, funkcjonowania i rozwoju rynku wewnętrznego po dniu 31 grudnia 2009 r. Dotyczy to następujących pozycji w budżecie: 12 01 04 01 Wdrażanie i rozwój rynku wewnętrz­ nego – Wydatki na administrację i zarządzanie. 12 02 01 nego. Wdrażanie i rozwój rynku wewnętrz­

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł Stanowisko, jakie ma zostać przyjęte przez Unię we Wspólnym Komitecie EOG w sprawie planowanej zmiany do protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami, ma na celu zatwier­ dzenie projektu decyzji Wspólnego Komitetu EOG dołączonego do niniejszej decyzji.

(2)

Sporządzono w Luksemburgu dnia 29 czerwca 2010 r. W imieniu Rady

E. ESPINOSA

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 305 z 30.11.1994, s. 6.

10.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 175/35

ZAŁĄCZNIK PROJEKT

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr z dnia zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozu­ mieniem”, w szczególności jego art. 86 i 98, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

2) zapis „lata budżetowe 2006, 2007, 2008 i 2009” w ust. 7 otrzymuje brzmienie: „lata budżetowe 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010”; 3) zapis „lata budżetowe 2008 i 2009” w ust. 8 otrzymuje brzmienie: „lata budżetowe 2008, 2009 i 2010”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po złożeniu ostatniej notyfikacji do Wspólnego Komitetu EOG zgodnie z art. 103 ust. 1 Porozumienia (*). Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suple­ mencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Protokół 31 do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 93/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. (1). Właściwe jest kontynuowanie współpracy między Umawiającymi się Stronami Porozumienia w ramach działań Unii finansowanych z budżetu ogólnego Unii w zakresie wdrażania, funkcjonowania i rozwoju rynku wewnętrznego. Protokół 31 do Porozumienia powinien zatem zostać zmieniony, aby umożliwić kontynuowanie tej rozsze­ rzonej współpracy po dniu 31 grudnia 2009 r.

(2)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Sporządzono w Brukseli

Artykuł 1 W art. 7 protokołu 31 do Porozumienia wprowadza się nastę­ pujące zmiany: 1) zapis „lata 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009” w ust. 6 otrzymuje brzmienie: „lata 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010”; W imieniu Wspólnego Komitetu EOG Przewodniczący Sekretarze

Wspólnego Komitetu EOG

(1) Dz.U. L 277 z 22.10.2009, s. 49.

(*) [Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.] [Wskazano wymogi konstytucyjne.].

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 175 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L175 - 36 z 201010.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie liczby uprawnień w całej Wspólnocie, które mają być wydane na rok 2013 w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4658)

 • Dz. U. L175 - 31 z 201010.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 609/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 576/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lipca 2010 r.

 • Dz. U. L175 - 29 z 201010.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 608/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L175 - 27 z 201010.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 607/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1542/2007 w sprawie procedur wyładunku i ważenia śledzia, makreli oraz ostroboka

 • Dz. U. L175 - 25 z 201010.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 606/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego narzędzia do szacowania zużycia paliwa przez operatorów statków powietrznych stanowiących niewielkie źródło emisji, opracowanego przez Europejską Organizację ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) (1)

 • Dz. U. L175 - 1 z 201010.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 605/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wydawania świadectw weterynaryjnych przy wprowadzaniu do Unii Europejskiej mleka surowego i przetworów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.