Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 175 POZ 36

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie liczby uprawnień w całej Wspólnocie, które mają być wydane na rok 2013 w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4658)

Data ogłoszenia:2010-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 175 POZ 36

Strona 1 z 2
L 175/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie liczby uprawnień w całej Wspólnocie, które mają być wydane na rok 2013 w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4658) (2010/384/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającą dyrektywę Rady 96/61/WE (1), w szczególności jej art. 9 akapit drugi, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

zano w odpowiedniej tabeli krajowego planu rozdziału uprawnień państw członkowskich na okres 2008–2012 zgodnie z art. 45 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2216/2004.

(5)

Zgodnie z art. 9 dyrektywy 2003/87/WE Komisja określa bezwzględną liczbę uprawnień w całej Wspólnocie na rok 2013, obliczoną w oparciu o całkowite liczby uprawnień wydanych lub które mają być wydane przez państwa członkowskie zgodnie z decyzjami Komisji dotyczącymi ich krajowych planów rozdziału uprawnień na lata 2008–2012. Niezależny dziennik transakcji Wspólnoty dostarcza istotnych informacji na temat liczby uprawnień wyda­ nych lub które mają być wydane zgodnie z art. 9 dyrek­ tywy 2003/87/WE. Dodatkowe informacje dotyczące liczby uprawnień na okres 2008–2012, które mają zostać sprzedane na aukcji, są zawarte w tabelach krajo­ wego planu rozdziału uprawnień, o których mowa w art. 44 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2216/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów stosownie do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Euro­ pejskiego i Rady (2). Uprawnienia wydane lub które mają być wydane instala­ cjom, w tym nowym instalacjom, w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz upraw­ nienia przydzielone zgodnie z tabelami krajowego planu rozdziału uprawnień, a także uprawnienia, które mają zostać wydane w celu sprzedaży na aukcji, jak wskazano w tabelach krajowego planu rozdziału upraw­ nień, należy uznać za uprawnienia w rozumieniu art. 9 dyrektywy 2003/87/WE. Te uprawnia są uprawnieniami w rozumieniu art. 9 dyrektywy 2003/87/WE, gdyż stanowią liczbę uprawnień przeznaczonych do początkowego wydania, jak wska­

Do celów niniejszej decyzji uprawnienia zarezerwowane dla nowych instalacji, które nie zostały przyznane nowej instalacji przed dniem 30 kwietnia 2010 r., mogą być uznawane za uprawnienia w rozumieniu art. 9 dyrektywy 2003/87/WE, wyłącznie jeżeli będą przydzielone nowym instalacjom lub sprzedane bądź sprzedane na aukcji przed końcem okresu trwającego od 2008 r. do 2012 r., gdyż odpowiednia liczba uprawnień zostanie wydana dopiero w momencie przydzielania.

(6)

(2)

W momencie kiedy dodatkowe informacje, w szczególności zmiany w krajowych planach rozdziału uprawnień wynikające z postępowania sądowego, będą dostępne, nadal możliwe będzie ich uwzględnienie w przyszłych dostosowaniach uprawnień w całej Wspól­ nocie na rok 2013.

(7)

Z tego względu Komisja uwzględniła następującą liczbę uprawnień w celu określenia liczby uprawnień w całej Wspólnocie, które mają zostać wydane na rok 2013:

(3)

— uprawnienia, które zostały wydane lub mają zostać wydane w odniesieniu do instalacji objętych od roku 2008 unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji,

— uprawnienia, które zostały lub mają zostać sprzedane lub sprzedane na aukcji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami w okresie od 2008 r. do 2012 r. i które w tym celu wskazano w odpowiednich tabelach krajowych planów rozdziału uprawnień państw członkowskich,

(4)

(1) Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32. (2) Dz.U. L 386 z 29.12.2004, s. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 175 POZ 36 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L175 - 34 z 201010.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 29 czerwca 2010 r. dotycząca stanowiska Unii Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG w sprawie zmiany protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami (pozycje w budżecie)

 • Dz. U. L175 - 31 z 201010.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 609/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 576/2010 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lipca 2010 r.

 • Dz. U. L175 - 29 z 201010.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 608/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L175 - 27 z 201010.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 607/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1542/2007 w sprawie procedur wyładunku i ważenia śledzia, makreli oraz ostroboka

 • Dz. U. L175 - 25 z 201010.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 606/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia uproszczonego narzędzia do szacowania zużycia paliwa przez operatorów statków powietrznych stanowiących niewielkie źródło emisji, opracowanego przez Europejską Organizację ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) (1)

 • Dz. U. L175 - 1 z 201010.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 605/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego oraz wydawania świadectw weterynaryjnych przy wprowadzaniu do Unii Europejskiej mleka surowego i przetworów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.