Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 176 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 583/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie kluczowych informacji dla inwestorów i warunków, które należy spełnić w przypadku dostarczania kluczowych informacji dla inwestorów lub prospektu emisyjnego na trwałym nośniku innym niż papier lub za pośrednictwem strony internetowej (1)

Data ogłoszenia:2010-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 176 POZ 1

Strona 1 z 15
10.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 176/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 583/2010 z dnia 1  lipca 2010  r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i  Rady 2009/65/WE w  zakresie kluczowych informacji dla inwestorów i warunków, które należy spełnić w przypadku dostarczania kluczowych informacji dla inwestorów lub prospektu emisyjnego na trwałym nośniku innym niż papier lub za pośrednictwem strony internetowej

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i  Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji prze­ pisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszą­ cych się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (1), w szczególności jej art. 75 ust. 4, art. 78 ust. 7 i art. 81 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

dotyczących formatu i treści ujawnianych informacji, dzię­ ki którym informacje o możliwościach inwestycyjnych na rynku UCITS będą spójne i porównywalne. W niektórych przypadkach kluczowe informacje dla inwe­ storów mogą zostać lepiej przedstawione, jeżeli zawierają­ cy je dokument zostanie dostarczony inwestorom poprzez stronę internetową lub zostanie dołączony do innego do­ kumentu wręczanego potencjalnym inwestorom. Jednak­ że w tych przypadkach kontekst, w którym udostępniany jest dokument zawierający kluczowe informacje dla inwe­ storów, nie powinien mieć niekorzystnego wpływu na od­ biór samego dokumentu albo sugerować, że ma on charakter promocyjny lub towarzysząca mu literatura pro­ mocyjna jest równie lub bardziej istotna dla inwestora detalicznego. Należy zapewnić, aby treść informacji była istotna, struk­ tura dokumentu logiczna, a  język dostosowany do inwe­ storów detalicznych. W tym celu niniejsze rozporządzenie powinno zagwarantować, że dokument zawierający klu­ czowe informacje dla inwestorów może przyciągnąć inwe­ storów i  umożliwić dokonywanie zestawień dzięki swej formie, sposobowi przedstawiania informacji oraz stronie językowej. Celem niniejszego rozporządzenia jest zapew­ nienie spójnego formatu dokumentu, w tym jego struktu­ ry i nazewnictwa poszczególnych działów. Niniejsze rozporządzenie określa treść informacji na temat celów inwestycyjnych oraz polityki inwestycyjnej UCITS tak, aby inwestorzy mogli łatwo stwierdzić, czy dany fun­ dusz może odpowiadać ich potrzebom. Dlatego też w in­ formacjach tych należy wskazać, czy można oczekiwać zwrotu w  postaci podwyższenia kapitału, wypłaty zysku lub kombinacji tych dwóch opcji. Ten opis polityki

Dyrektywa 2009/65/WE określa podstawowe zasady regu­ lujące przygotowywanie i dostarczanie kluczowych infor­ macji dla inwestorów, w  tym wymogi dotyczące ich formatu i  sposobu przedstawiania, celów, głównych ele­ mentów ujawnianych informacji oraz wymogi dotyczące tego kto, komu i w jaki sposób dostarcza te informacje. Sz­ czegółowe wymagania dotyczące formatu i  treści miały zostać określone w późniejszym terminie w drodze środ­ ków wykonawczych, które powinny być wystarczająco szczegółowe, aby zagwarantować, że inwestorzy uzyskają potrzebne im informacje dotyczące konkretnych modeli funduszy. Przyjęcie formy rozporządzenia jest uzasadnione, ponie­ waż tylko w ten sposób można zapewnić ujednolicenie ca­ łej zawartości kluczowych informacji dla inwestorów. Ponadto dokument zawierający kluczowe informacje dla inwestorów będzie skuteczniejszy, jeżeli dotyczące go wy­ mogi będą identyczne we wszystkich państwach człon­ kowskich. Wszystkie zainteresowane strony powinny odnieść korzyści z  obowiązywania ujednoliconych zasad

(4)

(2)

(5)

(1)  Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 176 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L176 - 42 z 201010.7.2010

    Dyrektywa Komisji 2010/43/UE z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie wymogów organizacyjnych, konfliktów interesów, prowadzenia działalności, zarządzania ryzykiem i treści umowy pomiędzy depozytariuszem a spółką zarządzającą (1)

  • Dz. U. L176 - 28 z 201010.7.2010

    Dyrektywa Komisji 2010/42/UE z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie niektórych przepisów dotyczących łączenia funduszy, modeli funduszy podstawowych i powiązanych oraz procedury powiadamiania (1)

  • Dz. U. L176 - 16 z 201010.7.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 584/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie formatu i treści standardowego powiadomienia w formie pisemnej i zaświadczenia dotyczącego UCITS, wykorzystania łączności elektronicznej przez właściwe organy do celów powiadamiania oraz w zakresie procedur dotyczących kontroli na miejscu i dochodzeń oraz wymiany informacji między właściwymi organami (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.