Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 176 POZ 16

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 584/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie formatu i treści standardowego powiadomienia w formie pisemnej i zaświadczenia dotyczącego UCITS, wykorzystania łączności elektronicznej przez właściwe organy do celów powiadamiania oraz w zakresie procedur dotyczących kontroli na miejscu i dochodzeń oraz wymiany informacji między właściwymi organami (1)

Data ogłoszenia:2010-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 176 POZ 16

Strona 1 z 7
L 176/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 584/2010 z dnia 1  lipca 2010  r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie formatu i  treści standardowego powiadomienia w  formie pisemnej i  zaświadczenia dotyczącego UCITS, wykorzystania łączności elektronicznej przez właściwe organy do celów powiadamiania oraz w zakresie procedur dotyczących kontroli na miejscu i dochodzeń oraz wymiany informacji między właściwymi organami

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i  Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji prze­ pisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszą­ cych się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (1), w szczególności jej art. 95 ust. 2 lit. a)–c), art. 101 ust. 9 i art. 105,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dyrektywie 2009/65/WE przyznano Komisji uprawnie­ nia wykonawcze w zakresie określania i harmonizowania niektórych aspektów nowej procedury powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu jednostek uczestnictwa UCITS na terytorium goszczącego państwa członkowskiego. Dzięki tej harmonizacji właściwe organy powinny uzyskać pewność co do przyszłego funkcjonowania nowych wy­ mogów oraz sprawnego działania nowej procedury.

(5)

W dyrektywie 2009/65/WE nakłada się na właściwe orga­ ny macierzystego państwa członkowskiego UCITS obowiązek sprawdzenia kompletności dokumentów doty­ czących powiadamiania przed ich przekazaniem właści­ wym organom państwa członkowskiego, w którym UCITS proponuje wprowadzanie do obrotu swoich jednostek. W  dyrektywie tej UCITS otrzymuje również prawo do wejścia na rynek goszczącego państwa członkowskiego natychmiast po przekazaniu przez właściwe władze jego macierzystego państwa członkowskiego kompletnych do­ kumentów dotyczących powiadamiania właściwym orga­ nom państwa członkowskiego, w  którym UCITS proponuje wprowadzać do obrotu swoje jednostki. W ce­ lu zagwarantowania pewności prawnej konieczne jest usta­ lenie, w  którym momencie należy uznać, że dokonano przekazania wszystkich dokumentów dotyczących powia­ damiania. Ponadto procedura stosowania łączności elek­ tronicznej wymaga, aby przed powiadomieniem UCITS o  przekazaniu dokumentów, zgodnie z  art.  93 ust.  3 dy­ rektywy 2009/65/WE, właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego UCITS upewniły się, że przeka­ zanie kompletnej dokumentacji miało miejsce. Ponadto należy ustanowić procedury rozwiązywania problemów technicznych pojawiających się podczas przekazywania dokumentów dotyczących powiadamiania między właści­ wymi organami macierzystego i  goszczącego państwa członkowskiego UCITS.

(2)

W celu ułatwienia procedury powiadamiania należy okre­ ślić format i treść standardowego modelu powiadomienia w formie pisemnej stosowanego przez UCITS oraz format i treść zaświadczenia stosowanego przez właściwe organy państw członkowskich w  celu potwierdzenia, że UCITS spełnia warunki określone w  dyrektywie 2009/65/WE. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość przeka­ zywania powiadomienia w formie pisemnej oraz zaświad­ czenia drogą elektroniczną.

(3)

Mając na uwadze, że celem dyrektywy 2009/65/WE jest zagwarantowanie UCITS możliwości wprowadzania do obrotu swoich jednostek uczestnictwa w  innych pań­ stwach członkowskich, pod warunkiem przejścia procedu­ ry powiadamiania opartej na ulepszonej komunikacji między właściwymi organami państw członkowskich, ko­ nieczne jest określenie szczegółowej procedury elektro­ nicznego przekazywania dokumentów dotyczących powiadamiania między właściwymi organami.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 176 POZ 16 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L176 - 42 z 201010.7.2010

    Dyrektywa Komisji 2010/43/UE z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie wymogów organizacyjnych, konfliktów interesów, prowadzenia działalności, zarządzania ryzykiem i treści umowy pomiędzy depozytariuszem a spółką zarządzającą (1)

  • Dz. U. L176 - 28 z 201010.7.2010

    Dyrektywa Komisji 2010/42/UE z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie niektórych przepisów dotyczących łączenia funduszy, modeli funduszy podstawowych i powiązanych oraz procedury powiadamiania (1)

  • Dz. U. L176 - 1 z 201010.7.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 583/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie kluczowych informacji dla inwestorów i warunków, które należy spełnić w przypadku dostarczania kluczowych informacji dla inwestorów lub prospektu emisyjnego na trwałym nośniku innym niż papier lub za pośrednictwem strony internetowej (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.