Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 176 POZ 28

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2010/42/UE z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie niektórych przepisów dotyczących łączenia funduszy, modeli funduszy podstawowych i powiązanych oraz procedury powiadamiania (1)

Data ogłoszenia:2010-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 176 POZ 28

Strona 1 z 17
L 176/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2010

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

DYREKTYWY

 

DYREKTYWA KOMISJI 2010/42/UE z dnia 1  lipca 2010  r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i  Rady 2009/65/WE w  zakresie niektórych przepisów dotyczących łączenia funduszy, modeli funduszy podstawowych i powiązanych oraz procedury powiadamiania

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

(4)

W przypadku gdy do dokumentu informacyjnego sporzą­ dzanego na mocy art.  43 ust.  1 dyrektywy 2009/65/WE dołączone jest streszczenie, nie zwalnia to UCITS z  obo­ wiązku unikania długich lub technicznych wyjaśnień w po­ zostałej części tego dokumentu. Informacje, które mają być udostępniane posiadaczom jed­ nostek uczestnictwa UCITS przejmującego zgodnie z  art.  43 ust.  1 dyrektywy 2009/65/WE, powinny być opracowywane przy założeniu, że posiadacze jednostek uczestnictwa posiadają już wystarczającą wiedzę na temat cech UCITS przejmującego, przysługujących im w  związ­ ku z  nim praw oraz sposobu prowadzenia działalności przez to UCITS. Informacje powinny zatem dotyczyć prze­ de wszystkim operacji łączenia oraz jej ewentualnych skut­ ków dla UCITS przejmującego. Należy ujednolicić sposób udostępniania posiadaczom jed­ nostek uczestnictwa informacji przewidzianych w  art.  43 i 64 dyrektywy 2009/65/WE. Informacje te mają umożli­ wić posiadaczom jednostek uczestnictwa dokonanie świa­ domej decyzji odnośnie do tego, czy kontynuować inwestycje, czy też żądać umorzenia, w  przypadku gdy UCITS jest stroną operacji łączenia, przekształca się w UCITS powiązane lub zmienia podstawowe UCITS. Po­ siadacze jednostek uczestnictwa powinni wiedzieć o  po­ wyższej zasadniczej zmianie, której podlega UCITS, i powinni mieć możliwość zapoznania się z informacjami na ten temat. W tym celu informacje powinny być kiero­ wane osobiście do posiadaczy jednostek uczestnictwa, w formie papierowej albo na innym trwałym nośniku, ta­ kim jak poczta elektroniczna (e-mail). Zastosowanie środ­ ków elektronicznych powinno pozwolić UCITS na udostępnienie tych informacji w  niedrogi sposób. Niniej­ sza dyrektywa nie powinna zobowiązywać UCITS do bezpośredniego informowania posiadaczy ich jednostek uczestnictwa, ale powinna uwzględniać specyfikę niektó­ rych państw członkowskich, w  których UCITS lub ich

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i  Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji prze­ pisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszą­ cych się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (1), w szczególności jej art. 43 ust. 5, art. 60 ust. 6 lit. a) i c), art. 61 ust. 3, art. 62 ust. 4, art. 64 ust. 4 lit. a) oraz art. 95 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Informacje, które mają być udostępniane posiadaczom jed­ nostek uczestnictwa zgodnie z  art.  43 ust.  1 dyrektywy 2009/65/WE w  przypadku łączenia funduszy, powinny być dostosowane do różnych potrzeb posiadaczy jedno­ stek uczestnictwa UCITS przejmowanego i  UCITS przejmującego oraz ułatwiać im zrozumienie tego procesu.

(2)

UCITS przejmowane ani UCITS przejmujące nie powinno być zobowiązane do zawarcia w dokumencie informacyj­ nym informacji innych niż informacje, o  których mowa w art. 43 ust. 3 dyrektywy 2009/65/WE oraz art. 3–5 ni­ niejszej dyrektywy. UCITS przejmowane lub UCITS przej­ mujące mogą jednak dodać inne informacje istotne w kontekście proponowanego łączenia.

(1)  Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32.

10.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 176/29

spółki zarządzające, z uwagi na względy prawne lub prak­ tyczne, nie mają możliwości bezpośredniego skontaktowa­ nia się z  posiadaczami jednostek uczestnictwa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 176 POZ 28 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L176 - 42 z 201010.7.2010

    Dyrektywa Komisji 2010/43/UE z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie wymogów organizacyjnych, konfliktów interesów, prowadzenia działalności, zarządzania ryzykiem i treści umowy pomiędzy depozytariuszem a spółką zarządzającą (1)

  • Dz. U. L176 - 16 z 201010.7.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 584/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie formatu i treści standardowego powiadomienia w formie pisemnej i zaświadczenia dotyczącego UCITS, wykorzystania łączności elektronicznej przez właściwe organy do celów powiadamiania oraz w zakresie procedur dotyczących kontroli na miejscu i dochodzeń oraz wymiany informacji między właściwymi organami (1)

  • Dz. U. L176 - 1 z 201010.7.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 583/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie kluczowych informacji dla inwestorów i warunków, które należy spełnić w przypadku dostarczania kluczowych informacji dla inwestorów lub prospektu emisyjnego na trwałym nośniku innym niż papier lub za pośrednictwem strony internetowej (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.