Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 290

Tytuł:

Regulamin nr 121 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie rozmieszczenia i oznaczenia ręcznych urządzeń sterujących, kontrolek i wskaźników

Data ogłoszenia:2010-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 290

Strona 1 z 10
L 177/290

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2010

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny na mocy międzynarodowego prawa publicznego. Status i  datę wejścia w  życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w najnowszej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343, dostępnej pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regulamin nr 121 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w  zakresie rozmieszczenia i oznaczenia ręcznych urządzeń sterujących, kontrolek i  wskaźników Obejmujący całość obowiązującego tekstu, w tym: Suplement 3 do pierwotnej wersji regulaminu – data wejścia w życie: 24 października 2009 r.

SPIS TREŚCI

REGULAMIN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Zakres Definicje Wystąpienie o homologację Homologacja Specyfikacje Zmiana typu pojazdu lub zmiana dowolnej części specyfikacji urządzeń sterujących, kontrolek i wskaź­ ników oraz rozszerzenie homologacji Zgodność produkcji Sankcje z tytułu niezgodności produkcji Ostateczne zaniechanie produkcji

10. Nazwy i adresy upoważnionych placówek technicznych wykonujących badania homologacyjne oraz na­ zwy i adresy organów administracji

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik  1 –

Zawiadomienie dotyczące udzielenia, rozszerzenia, odmowy udzielenia lub cofnięcia homo­ logacji typu pojazdu w  odniesieniu do rozmieszczenia i  oznaczenia ręcznych urządzeń ste­ rujących, kontrolek i wskaźników w pojazdach silnikowych na mocy regulaminu nr 121 Układy znaków homologacji

Załącznik 2 –

1. 

ZAKRES

Niniejszy regulamin stosuje się do pojazdów należących do kategorii M i N (1). Regulamin określa wymogi dotyczące rozmieszczenia, oznaczenia, barwy i  podświetlenia ręcznych urządzeń sterują­ cych, kontrolek i wskaźników w pojazdach silnikowych. Celem niniejszego regulaminu jest zapew­ nienie, aby urządzenia sterujące, kontrolki i  wskaźniki pojazdu były łatwo dostępne, dobrze widoczne i łatwe w wyborze w warunkach dziennych i nocnych, tak aby zminimalizować zagroże­ nia związane z odwracaniem uwagi kierowcy i błędami w wyborze urządzeń sterujących.

(1) Kategorie M  i N  zgodnie z  definicją zawartą w  załączniku 7 do ujednoliconej rezolucji w  sprawie budowy pojazdów (R.E.3), (dokument TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, ostatnio zmieniony poprawką 4).

10.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

DEFINICJE

L 177/291

2. 

Do celów niniejszego regulaminu: 2.1. „Urządzenie sterujące” oznacza ręcznie obsługiwaną część danego urządzenia, która umożliwia kie­ rowcy zmianę stanu lub sposobu działania pojazdu lub jego podzespołu. „Urządzenie” oznacza część składową lub zespół części składowych spełniających jedną funkcję lub więcej. „Wskaźnik” oznacza urządzenie wskazujące wartość wielkości fizycznej odczytywanej przez dany przyrząd. „Powierzchnia wspólna” oznacza powierzchnię, na której mogą być wyświetlane różne funkcje informacyjne (np. symbole), ale nie równocześnie. „Kontrolka” oznacza sygnał optyczny, który poprzez zaświecenie się sygnalizuje włączenie urządze­ nia, jego prawidłowe lub nieprawidłowe działanie lub stan, lub brak działania. „Położenie sąsiadujące” oznacza położenie, w którym pomiędzy kontrolką, wskaźnikiem lub urzą­ dzeniem sterującym a oznaczającym taki element symbolem nie znajdują się żadne inne urządzenia sterujące, kontrolki, wskaźniki lub inne elementy mogące odwracać uwagę kierowcy. „Producent” oznacza osobę lub podmiot odpowiedzialny wobec organu udzielającego homologacji w zakresie wszelkich aspektów procesu homologacji typu i w zakresie zapewnienia zgodności pro­ dukcji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 290 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L177 - 263 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji wnętrza niektórych kategorii pojazdów samochodowych

 • Dz. U. L177 - 211 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 46 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania dotyczące homologacji urządzeń widzenia pośredniego oraz homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do instalacji tych urządzeń

 • Dz. U. L177 - 170 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 20 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami halogenowymi (żarówkami H4)

 • Dz. U. L177 - 113 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 19 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich świateł przeciwmgłowych pojazdów o napędzie silnikowym

 • Dz. U. L177 - 71 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 8 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i z żarówkami halogenowymi (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 lub H11)

 • Dz. U. L177 - 40 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 6 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji kierunkowskazów pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

 • Dz. U. L177 - 1 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 1 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami kategorii R2 lub HS1

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.