Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 71 - Strona 10

Tytuł:

Regulamin nr 8 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i z żarówkami halogenowymi (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 lub H11)

Data ogłoszenia:2010-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 71 - Strona 10

Strona 10 z 26

6.4.

6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

6.4.5.

6.5.

7.  7.1.

WYMOGI DOTYCZĄCE SZYB I FILTRÓW BARWNYCH

Homologacji udziela się w odniesieniu do świateł głównych wysyłających światło barwy białej lub żółtej selektywnej przy zastosowaniu żarówki.

L 177/82

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2010

Odpowiednie właściwości kolorymetryczne wyrażone za pomocą współrzędnych trójchromatycz­ nych CIE są następujące: Filtr żółty selektywny (ekran lub szyba) Granica w kierunku czerwonego Granica w kierunku zielonego Granica w kierunku białego Granica w kierunku wartości widmowej co można również wyrazić następująco: dominująca długość fali współczynnik czystości 575–585 nm 0,90–0,98 y ≥ 0,138 + 0,580 x y ≤ 1,29 x – 0,100 y ≥ – x + 0,996 y ≤ – x +0,992

Współczynnik przepuszczania światła musi wynosić ≥ 0,78 przy oznaczaniu za pomocą źródła światła o temperaturze barwowej 2 856 K (17) 7.2. Filtr musi stanowić część składową światła głównego i musi być przymocowany do światła w taki sposób, aby uniemożliwić użytkownikowi demontaż filtra w  sposób nieumyślny lub umyślny z użyciem zwykłych narzędzi.

OCENA UCIĄŻLIWOŚCI

8. 

Ocenia się uciążliwość powodowaną przez światło mijania wytwarzane przez światło główne (18). 9. 

ŚWIATŁO GŁÓWNE WZORCOWE (19)

Za światło główne wzorcowe uznaje się światło główne, które: 9.1. 9.2. 9.3. 9.3.1. 9.3.2. 10.  spełnia wymogi homologacyjne określone powyżej; ma średnicę roboczą wynoszącą nie mniej niż 160 mm; przy zastosowaniu żarówki wzorcowej zapewnia w poszczególnych punktach i strefach określo­ nych w pkt 6.2.5 natężenie oświetlenia wynoszące: nie więcej niż 90 % odpowiedniej wartości maksymalnej; oraz nie mniej niż 120 % odpowiedniej wartości minimalnej określonej w tabeli w pkt 6.2.5.

UWAGA DOTYCZĄCA BARWY

Zważywszy że zgodnie z pkt 7.1 powyżej homologacji na podstawie niniejszego regulaminu udzie­ la się w  odniesieniu do typu światła głównego wysyłającego światło barwy białej bądź żółtej se­ lektywnej, przepisy art.  3 Porozumienia, do którego załącznikiem jest niniejszy regulamin, nie pozbawiają Umawiających się Stron prawa do zakazania stosowania w pojazdach rejestrowanych przez Strony świateł głównych o barwie białej bądź żółtej selektywnej.

C.  POZOSTAŁE PRZEPISY ADMINISTRACYJNE ZMIANA TYPU ŚWIATŁA GŁÓWNEGO I ROZSZERZENIE HOMOLOGACJI

11.  11.1.

Każda zmiana typu światła głównego wymaga zawiadomienia służb administracyjnych, które udzieliły homologacji danego typu światła głównego. W takim przypadku, służby administracyjne mogą:

(17) Co odpowiada iluminantowi A wg Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej (CIE). (18) Wymaganie to będzie przedmiotem zalecenia dla organów administracji. (19) Tymczasowo dopuszczalne są inne wartości. W przypadku braku ostatecznych specyfikacji zaleca się użycie homolo­ gowanego światła głównego.

10.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/83

11.1.1.

uznać za mało prawdopodobne, aby dokonane zmiany miały istotne negatywne skutki, i uznać, że dane światło główne nadal spełnia odpowiednie wymogi; lub zażądać dodatkowego sprawozdania z  badań przeprowadzonych przez służby techniczne odpo­ wiedzialne za takie badania. Strony Porozumienia stosujące niniejszy regulamin powiadamia się o potwierdzeniu lub odmowie homologacji, z określeniem zmian, zgodnie z procedurą określoną w pkt 4.1.4 powyżej. Właściwy organ, który udzielił rozszerzenia homologacji, przydziela numer seryjny każdemu roz­ szerzeniu i powiadamia o nim pozostałe Strony Porozumienia z 1958 r. stosujące niniejszy regu­ lamin za pomocą formularza zawiadomienia zgodnego ze wzorem przedstawionym w załączniku 1 do niniejszego regulaminu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 71 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L177 - 290 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 121 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie rozmieszczenia i oznaczenia ręcznych urządzeń sterujących, kontrolek i wskaźników

 • Dz. U. L177 - 263 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji wnętrza niektórych kategorii pojazdów samochodowych

 • Dz. U. L177 - 211 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 46 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania dotyczące homologacji urządzeń widzenia pośredniego oraz homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do instalacji tych urządzeń

 • Dz. U. L177 - 170 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 20 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami halogenowymi (żarówkami H4)

 • Dz. U. L177 - 113 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 19 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich świateł przeciwmgłowych pojazdów o napędzie silnikowym

 • Dz. U. L177 - 40 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 6 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji kierunkowskazów pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

 • Dz. U. L177 - 1 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 1 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami kategorii R2 lub HS1

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.