Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 71 - Strona 11

Tytuł:

Regulamin nr 8 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i z żarówkami halogenowymi (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 lub H11)

Data ogłoszenia:2010-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 71 - Strona 11

Strona 11 z 26

ZGODNOŚĆ PRODUKCJI

11.1.2.

11.2.

11.3.

12.  12.1.

Światła główne homologowane zgodnie z niniejszym regulaminem muszą być wytwarzane w spo­ sób zapewniający ich zgodność z homologowanym typem poprzez spełnienie wymogów określo­ nych w pkt 6 i 7. W celu sprawdzenia, czy spełnione są wymogi określone w pkt 12.1, przeprowadza się odpowied­ nie inspekcje produkcji. Posiadacz homologacji jest zobowiązany w szczególności: zapewnić procedury skutecznej kontroli jakości produktów; mieć dostęp do aparatury badawczej niezbędnej do kontroli zgodności z  każdym homologowa­ nym typem; dopilnować, aby wyniki badań były dokumentowane, a powiązane dokumenty były dostępne do wglądu przez okres uzgodniony w umowie ze służbami administracyjnymi; przeprowadzić analizę wyników każdego rodzaju badań w  celu sprawdzenia i  zapewnienia nie­ zmienności charakterystycznych właściwości produktu, z  uwzględnieniem odchyleń dopuszczal­ nych w przemysłowym procesie produkcyjnym; zagwarantować, aby dla każdego typu pojazdu przeprowadzane były co najmniej badania okre­ ślone w załączniku 2 do niniejszego regulaminu; dopilnować, aby w przypadku pobrania próbek świadczących o niezgodności z danym typem ba­ dania zostały pobrane kolejne próbki i przeprowadzone kolejne badania. Należy podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu przywrócenia zgodności odpowiedniej produkcji. Organ, który udzielił homologacji typu, może w dowolnym czasie dokonać weryfikacji metod kon­ troli zgodności produkcji stosowanych w każdym zakładzie produkcyjnym. Przy każdej inspekcji inspektorowi zewnętrznemu należy przedstawić protokoły z  badań oraz dokumentację produkcyjną. Inspektor jest uprawniony do pobrania losowych próbek do badań w laboratorium producenta. Mi­ nimalna ilość próbek może być ustalona w oparciu o wyniki własnych inspekcji producenta. W przypadku stwierdzenia niezadowalającej jakości lub konieczności weryfikacji prawidłowości badań przeprowadzonych zgodnie z pkt 12.4.2. powyżej inspektor wybiera próbki do wysłania do służb technicznych, które przeprowadziły badania homologacyjne typu, z  zastosowaniem kryte­ riów określonych w załączniku 7.

12.2.

12.3. 12.3.1. 12.3.2.

12.3.3.

12.3.4.

12.3.5.

12.3.6.

12.4.

12.4.1.

12.4.2.

12.4.3.

L 177/84

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2010

12.4.4.

Właściwy organ może przeprowadzić dowolne badania przewidziane w  niniejszym regulaminie. Badania te prowadzi się na losowo wybranych próbkach zgodnie z kryteriami załącznika 7, nie po­ wodując utrudnień w realizacji zamówień producenta. W miarę możliwości inspekcje wykonywane są przez właściwy organ z częstotliwością raz na dwa lata. Właściwy organ może jednak zmienić częstotliwość inspekcji z uwagi na posiadane informa­ cje dotyczące zastosowanych środków zapewniających skuteczną kontrolę zgodności produkcji. W przypadku stwierdzenia negatywnych wyników właściwy organ musi zapewnić podjęcie wszel­ kich niezbędnych kroków w celu niezwłocznego przywrócenia zgodności produkcji. Świateł głównych z widocznymi wadami nie bierze się pod uwagę. Wartości referencyjnej nie bierze się pod uwagę.

SANKCJE ZA NIEZGODNOŚĆ PRODUKCJI

12.4.5.

12.5. 12.6. 13.  13.1.

Homologacja typu światła głównego udzielona na mocy niniejszego regulaminu może być cofnię­ ta, jeżeli nie są spełnione odpowiednie wymogi lub jeżeli światło główne opatrzone znakiem ho­ mologacji jest niezgodne z homologowanym typem. Jeżeli Strona Porozumienia stosująca niniejszy regulamin postanowi o cofnięciu uprzednio przez siebie udzielonej homologacji, niezwłocznie powiadomi o  tym fakcie pozostałe Umawiające się Strony stosujące niniejszy regulamin za pomocą formularza zawiadomienia zgodnego ze wzorem przedstawionym w załączniku 1 do niniejszego regulaminu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 71 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L177 - 290 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 121 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie rozmieszczenia i oznaczenia ręcznych urządzeń sterujących, kontrolek i wskaźników

 • Dz. U. L177 - 263 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji wnętrza niektórych kategorii pojazdów samochodowych

 • Dz. U. L177 - 211 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 46 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania dotyczące homologacji urządzeń widzenia pośredniego oraz homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do instalacji tych urządzeń

 • Dz. U. L177 - 170 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 20 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami halogenowymi (żarówkami H4)

 • Dz. U. L177 - 113 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 19 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich świateł przeciwmgłowych pojazdów o napędzie silnikowym

 • Dz. U. L177 - 40 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 6 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji kierunkowskazów pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

 • Dz. U. L177 - 1 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 1 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami kategorii R2 lub HS1

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.