Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 71 - Strona 4

Tytuł:

Regulamin nr 8 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i z żarówkami halogenowymi (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 lub H11)

Data ogłoszenia:2010-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 71 - Strona 4

Strona 4 z 26

1.3 powyżej; następujących symboli dodatkowych: na światłach głównych spełniających wymogi tylko ruchu lewostronnego: poziomej strzałki skie­ rowanej w  prawo z  punktu widzenia obserwatora patrzącego na światło główne z  przodu, czyli skierowanej w stronę pobocza pasa drogi, na którym odbywa się ruch; na światłach głównych spełniających wymogi obu systemów ruchu poprzez odpowiednią regula­ cję ustawienia zespołu optycznego lub żarówki: poziomej strzałki z  grotem na obu końcach, zwróconym odpowiednio w prawo i w lewo; na światłach głównych spełniających wymogi niniejszego regulaminu tylko w odniesieniu do świa­ tła mijania: liter „HC”; na światłach głównych spełniających wymogi niniejszego regulaminu tylko w odniesieniu do świa­ tła drogowego: liter „HR”; na światłach głównych spełniających wymogi niniejszego regulaminu w odniesieniu do światła mi­ jania i światła drogowego: liter „HCR”; na światłach głównych z szybą z tworzywa sztucznego: liter „PL” umieszczonych w pobliżu sym­ boli określonych w pkt 4.2.2.3–4.2.2.5 powyżej; na światłach głównych spełniających wymogi niniejszego regulaminu w odniesieniu do światła dro­ gowego: oznaczenia maksymalnej światłości wyrażonej jako wartość referencyjna określona w  pkt 6.3.2.1.2 poniżej, umieszczonego w  pobliżu okręgu otaczającego literę „E”; w  przypadku świateł głównych wzajemnie sprzężonych oznaczenie łącznej maksymalnej światłości świateł dro­ gowych wyraża się jak wyżej. Na świadectwach homologacji i  formularzach zawiadomienia przesyłanych krajom, które stano­ wią Umawiające się Strony Porozumienia i stosują niniejszy regulamin, należy określić tryb pracy zastosowany podczas procedury badawczej zgodnie z pkt 1.1.1.1 załącznika 5 oraz dopuszczalne wartości napięcia zgodnie z pkt 1.1.1.2 załącznika 5. W takich przypadkach urządzenie oznacza się w sposób następujący: na światłach głównych spełniających wymogi niniejszego regulaminu i zbudowanych w taki spo­ sób, że żarnik światła mijania nie świeci się jednocześnie z  żarnikiem innej funkcji oświetlającej, z  którą to światło główne może być wzajemnie sprzężone: w  znaku homologacji za symbolem światła mijania umieszcza się ukośnik (/); na światłach głównych spełniających wymogi załącznika 5 niniejszego regulaminu tylko przy za­ silaniu napięciem 6 V  lub  12 V: w  pobliżu oprawki żarówki umieszcza się symbol składający się z liczby 24 przekreślonej krzyżykiem (×).

4.2.2.2.

4.2.2.3.

4.2.2.4.

4.2.2.5.

4.2.2.6.

4.2.2.7.

4.2.3.

4.2.3.1.

4.2.3.2.

(7) 1 – Niemcy, 2 – Francja, 3 – Włochy, 4 – Niderlandy, 5 – Szwecja, 6 – Belgia, 7 – Węgry, 8 – Republika Czeska, 9 – Hisz­ pania, 10 – Jugosławia, 11 – Zjednoczone Królestwo, 12 – Austria, 13 – Luksemburg, 14 – Szwajcaria, 15 (numer wol­ ny), 16 – Norwegia, 17 – Finlandia, 18 – Dania, 19 – Rumunia, 20 – Polska, 21 – Portugalia, 22 – Federacja Rosyjska, 23 – Grecja, 24 – Irlandia, 25 – Chorwacja, 26 – Słowenia, 27 – Słowacja, 28 – Białoruś, 29 – Estonia, 30 (numer wol­ ny), 31 – Bośnia i  Hercegowina, 32 – Łotwa, 33 (numer  wolny), 34 – Bułgaria, 35 (numer  wolny), 36 – Litwa, 37 – Turcja, 38 (numer  wolny), 39 – Azerbejdżan, 40 – Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, 41 (numer  wolny), 42 – Wspólnota Europejska (homologacje udzielane są przez jej państwa członkowskie z użyciem właściwych im sym­ boli EKG), 43 – Japonia, 44 (numer  wolny), 45 – Australia, 46 – Ukraina, 47 – Republika Południowej Afryki oraz 48 – Nowa Zelandia. Kolejne numery przydzielane są pozostałym krajom w porządku chronologicznym, w jakim ra­ tyfikują Porozumienie dotyczące przyjęcia jednolitych wymogów technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i  części, które mogą być montowane lub stosowane w  tych pojazdach, oraz warunków wzajemnego uznawania ho­ mologacji udzielonych na podstawie tych wymogów, lub do Porozumienia tego przystępują, a Sekretarz Generalny Or­ ganizacji Narodów Zjednoczonych powiadamia Umawiające się Strony Porozumienia o przydzielonych w ten sposób numerach.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 71 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L177 - 290 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 121 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie rozmieszczenia i oznaczenia ręcznych urządzeń sterujących, kontrolek i wskaźników

 • Dz. U. L177 - 263 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji wnętrza niektórych kategorii pojazdów samochodowych

 • Dz. U. L177 - 211 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 46 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania dotyczące homologacji urządzeń widzenia pośredniego oraz homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do instalacji tych urządzeń

 • Dz. U. L177 - 170 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 20 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami halogenowymi (żarówkami H4)

 • Dz. U. L177 - 113 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 19 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich świateł przeciwmgłowych pojazdów o napędzie silnikowym

 • Dz. U. L177 - 40 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 6 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji kierunkowskazów pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

 • Dz. U. L177 - 1 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 1 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami kategorii R2 lub HS1

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.