Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 71 - Strona 6

Tytuł:

Regulamin nr 8 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i z żarówkami halogenowymi (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 lub H11)

Data ogłoszenia:2010-07-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 71 - Strona 6

Strona 6 z 26

WYMOGI TECHNICZNE DOTYCZĄCE ŚWIATEŁ GŁÓWNYCH (8) SPECYFIKACJE OGÓLNE

B. 

5.  5.1. 5.2.

Każda próbka musi odpowiadać specyfikacjom określonym w pkt 6–8 poniżej. Światła główne muszą być wykonane w taki sposób, aby w normalnych warunkach użytkowania, pomimo możliwości narażenia na drgania, zachowywały wymagane właściwości fotometryczne i działały w zadowalający sposób. Światła główne muszą być wyposażone w  urządzenie umożliwiające takie ich ustawienie na po­ jeździe, aby zapewnić zgodność z  odpowiednimi wymogami. Urządzenie to nie jest wymagane w  przypadku podzespołów, w  których odbłyśnik i  szyba rozpraszająca są nierozłączne, pod wa­ runkiem że stosowanie takich podzespołów jest ograniczone do pojazdów, w których ustawienie świateł głównych można regulować w  inny sposób. W  przypadku zestawienia w  jednym wspól­ nym urządzeniu światła głównego wysyłającego światło drogowe i światła głównego wysyłającego światło mijania, z  których każde jest wyposażone w  oddzielną żarówkę, urządzenie do regulacji musi umożliwiać odpowiednią regulację każdego układu optycznego z osobna. Wymogu tego nie stosuje się jednak do zespołów świateł głównych z niepodzielnymi odbłyśnikami. Do tego typu ze­ społów stosuje się wymogi pkt 6. Elementy mocujące żarówkę lub żarówki do odbłyśnika muszą być wykonane w taki sposób, aby nawet w ciemności żarówki nie można było umieścić w położeniu innym niż właściwe (9). Oprawka żarówki musi odpowiadać charakterystyce wymiarowej podanej na następujących kar­ tach danych w publikacji IEC 61-2: Żarówka H1 H2 H3 HB3 HB4 H7 H8 HIR1 HIR2 H9 H11 Oprawka P 14,5s X 5111 PK 22s P 20d P 22d PX 26d PG 17 PX 20d PX 22d PGJ 19-5 PGJ 19-2 Karta danych 7005-46-3 7005-99-2 7005-47-1 7005-31-1 7005-32-1 7005-5-1 7005-110-1 7005-…-1 7005-…-. 7005-110-1 7005-110-1

5.2.1.

5.3.

5.4.

Światła główne spełniające wymogi zarówno ruchu prawo-, jak i lewostronnego dostosowuje się do ruchu po określonej stronie drogi poprzez odpowiednie ustawienie początkowe w chwili mon­ tażu światła głównego na pojeździe lub zmianę ustawienia przez użytkownika. Ustawienie począt­ kowe lub zmiana ustawienia może polegać na zamocowaniu układu optycznego w pojeździe pod określonym kątem lub na ustawieniu żarówki pod określonym kątem w  stosunku do układu optycznego. We wszystkich przypadkach dozwolone są tylko dwa precyzyjne ustawienia, jedno dla ruchu prawostronnego i jedno dla ruchu lewostronnego; ponadto budowa światła głównego musi uniemożliwiać niezamierzoną zmianę jego ustawienia z jednego na drugie lub ustawienie w poło­ żeniu pośrednim. Jeżeli dla żarówki przewidziane są dwa różne ustawienia, to elementy mocujące żarówkę do odbłyśnika muszą być zaprojektowane i  wykonane w  taki sposób, aby w  każdym z dwóch ustawień żarówka była utrzymywana w odpowiednim położeniu z dokładnością wyma­ ganą dla świateł głównych przeznaczonych do ruchu tylko po jednej stronie drogi. Zgodność z ni­ niejszymi wymogami sprawdza się poprzez oględziny lub, w razie konieczności, montaż próbny.

(8) Wymogi techniczne dotyczące żarówek: zob. regulamin nr 37. (9) Uznaje się, że światło główne spełnia wymogi określone w  niniejszym punkcie, jeżeli żarówkę można łatwo zamon­ tować w świetle głównym, a wpusty żarówki można prawidłowo umieścić w otworach nawet w ciemności.

L 177/78

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.7.2010

5.5.

W przypadku świateł głównych, które wytwarzają naprzemiennie światło drogowe albo światło mi­ jania, wszelkie mechaniczne, elektromechaniczne lub inne urządzenia wbudowane w światło głów­ ne i  służące do przełączania z  jednego typu wiązki na drugi (10) muszą być zbudowane w  taki sposób, aby: urządzenie wytrzymywało 50 000 cykli pracy bez wystąpienia uszkodzeń, pomimo możliwości narażenia na drgania w normalnych warunkach użytkowania; w przypadku wystąpienia awarii istniała możliwość automatycznego włączenia światła mijania; można było zawsze włączyć światło mijania lub światło drogowe bez zatrzymania się mechaniz­ mu pomiędzy tymi dwoma położeniami; użytkownik nie mógł przy użyciu zwykłych narzędzi zmienić kształtu ani położenia części ruchomych. W celu sprawdzenia, czy w czasie pracy parametry fotometryczne nie ulegają nadmiernym zmia­ nom, wykonuje się badania uzupełniające zgodnie z wymogami załącznika 5. Szyby świateł głównych wykonane z  tworzywa sztucznego bada się zgodnie z  wymogami załącznika 6.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 177 POZ 71 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L177 - 290 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 121 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie rozmieszczenia i oznaczenia ręcznych urządzeń sterujących, kontrolek i wskaźników

 • Dz. U. L177 - 263 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji wnętrza niektórych kategorii pojazdów samochodowych

 • Dz. U. L177 - 211 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 46 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania dotyczące homologacji urządzeń widzenia pośredniego oraz homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do instalacji tych urządzeń

 • Dz. U. L177 - 170 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 20 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami halogenowymi (żarówkami H4)

 • Dz. U. L177 - 113 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 19 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich świateł przeciwmgłowych pojazdów o napędzie silnikowym

 • Dz. U. L177 - 40 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 6 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji kierunkowskazów pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

 • Dz. U. L177 - 1 z 201010.7.2010

  Regulamin nr 1 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych samochodowych z asymetrycznymi światłami mijania lub drogowymi i żarówkami kategorii R2 lub HS1

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.