Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 178 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia przez Unię Europejską Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA)

Data ogłoszenia:2010-07-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 178 POZ 17

Strona 1 z 9
13.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 178/17

DECYZJE

DECYZJA RADY z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia przez Unię Europejską Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) (2010/385/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 194 ust. 2 oraz art. 218 ust. 6 lit. a), uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 1. Niniejszym przyjmuje się w imieniu Unii deklarację kompetencji, której tekst zostaje załączony do niniejszej decyzji. 2. W imieniu Unii zatwierdza się niniejszym Statut Między­ narodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) (zwany dalej „statutem”), którego tekst zostaje dołączony do niniejszej decyzji. Artykuł 2 1. Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby lub osób uprawnionych do złożenia w imieniu Unii i zgodnie z art. XIX i art. XX lit. A statutu dokumentu ratyfikacyjnego rządowi Republiki Federalnej Niemiec będącemu depozytariuszem Statutu w celu wyrażenia zgody Unii na to, by Statut stał się dla niej wiążący. 2. Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby lub osób uprawnionych do złożenia w imieniu Unii, zgodnie z art. VI lit. C Statutu, deklaracji kompetencji zawartej w załączniku. Artykuł 3 Unia wnosi roczne składki na rzecz Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej. Artykuł 4 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Zgodnie z decyzją Rady z dnia 19 października 2009 r. Statut Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) (1) (zwany dalej „statutem”) został podpisany w imieniu Wspólnoty Europejskiej dnia 23 listopada 2009 r. W wyniku wejścia w życie Traktatu z Lizbony w dniu 1 grudnia 2009 r. Unia Europejska zastąpiła Wspólnotę Europejską i jest jej następcą prawnym. Właściwe jest, aby Unia przyjęła Statut. Zarówno Unia, jak i jej państwa członkowskie posiadają kompetencje w kwestiach objętych Statutem. Artykuł VI lit. C Statutu przewiduje, że regionalne międzyrządowe organizacje na rzecz integracji gospodar­ czej, które stają się członkami Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (zwanej dalej „IRENA”), deklarują zakres swoich kompetencji w odniesieniu do kwestii objętych Statutem. Unia powinna zatem przyjąć taką deklarację kompetencji. Unia powinna płacić roczną składkę na rzecz IRENA przewidzianą w programie Inteligentna Energia dla Europy (IEE),

(2)

(3) (4)

(5)

Sporządzono w Luksemburgu dnia 24 czerwca 2010 r. W imieniu Rady

J. BLANCO LÓPEZ

(6) (7)

Przewodniczący

(1) Deklaracja konferencji dotycząca wersji autentycznych statutu stanowi jego integralną część.

L 178/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.7.2010

ZAŁĄCZNIK Deklaracja kompetencji 1. Artykuł VI ust. C statutu przewiduje, że dokument ratyfikacji lub przystąpienia regionalnej międzyrządowej organizacji na rzecz integracji gospodarczej zawiera deklarację zakresu jej kompetencji w odniesieniu do kwestii uregulowanych statutem. 2. Z uwzględnieniem statusu Unii Europejskiej jako członka, co do zasady kompetencje państw członkowskich Unii Europejskiej obejmują punkty porządku obrad, które dotyczą spraw organizacyjnych (np. zagadnień prawnych lub budżetowych) i proceduralnych (np. wyboru przewodniczącego, przyjęcia porządku obrad, przyjęcia sprawozdań). 3. Zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Unia i państwa członkowskie mają następujące kompetencje w dziedzinie energii odnawialnej: — Unia ma wyłączną kompetencję, w przypadku gdy przepis statutu IRENA lub aktu wykonawczego do niego jest niezbędny do umożliwienia Unii wykonywania jej wewnętrznej kompetencji lub w zakresie, w jakim przepisy statutu IRENA lub aktu przyjętego w ramach wykonania tego statutu mogą mieć wpływ na wspólne zasady ustanowione na mocy przepisów aktu Unii lub mogą zmieniać zakres stosowania tych zasad, — jeżeli wspólne zasady istnieją, ale wspomniane przepisy nie mają na nie wpływu ani nie zmieniają ich zakresu – w szczególności w przypadku przepisów Unii ustanawiających wyłącznie minimalne normy – kompetencję mają państwa członkowskie bez uszczerbku dla kompetencji Unii do podejmowania działań w tej dziedzinie, — państwa członkowskie zachowują wyłączną kompetencję w odniesieniu do tych kwestii objętych statutem IRENA, w odniesieniu do których Unia nie przyjęła wspólnych zasad.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 178 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L178 - 34 z 201013.7.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 885/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie akredytacji agencji płatniczych i innych jednostek, jak również rozliczenia rachunków EFGR i EFRROW (  Dz.U. L 171 z 23.6.2006)

 • Dz. U. L178 - 31 z 201013.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 12 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/630/WE w sprawie środków stosowanych w stanach zagrożenia, mających zastosowanie do skorupiaków przywożonych z Bangladeszu i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4739) (1)

 • Dz. U. L178 - 28 z 201013.7.2010

  Decyzja Rady 2010/386/WPZiB z dnia 12 lipca 2010 r. aktualizująca wykaz osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu

 • Dz. U. L178 - 15 z 201013.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 614/2010 z dnia 12 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L178 - 13 z 201013.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 613/2010 z dnia 12 lipca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Miód kurpiowski (ChOG))

 • Dz. U. L178 - 11 z 201013.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 612/2010 z dnia 12 lipca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Fasola korczyńska (ChOG)]

 • Dz. U. L178 - 5 z 201013.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 611/2010 z dnia 12 lipca 2010 r. zatwierdzające nieznaczną zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Basilico Genovese (ChNP))

 • Dz. U. L178 - 1 z 201013.7.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 610/2010 z dnia 12 lipca 2010 r. wykonujące art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1285/2009

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.