Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 178 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/386/WPZiB z dnia 12 lipca 2010 r. aktualizująca wykaz osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu

Data ogłoszenia:2010-07-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 178 POZ 28

Strona 1 z 2
L 178/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.7.2010

DECYZJA RADY 2010/386/WPZiB z dnia 12 lipca 2010 r. aktualizująca wykaz osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

stycznych w rozumieniu art. 1 ust. 2 i 3 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB, że właściwy organ podjął w stosunku do nich decyzję w rozumieniu art. 1 ust. 4 tego wspólnego stanowiska oraz że powinny one nadal podlegać szczególnym środkom ograniczającym przewi­ dzianym w tym wspólnym stanowisku.

(7)

W dniu 27 grudnia 2001 r. Rada przyjęła wspólne stano­ wisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szcze­ gólnych środków w celu zwalczania terroryzmu (1). W dniu 22 grudnia 2009 r. Rada przyjęła decyzję 2009/1004/WPZiB aktualizującą wykaz osób, grup i podmiotów, do których ma zastosowanie art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB (2). Zgodnie z art. 1 ust. 6 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB konieczne jest dokonanie pełnej wery­ fikacji wykazu osób, grup i podmiotów, do których ma zastosowanie decyzja 2009/1004/WPZiB. W niniejszej decyzji przedstawia się wynik przeglądu, który Rada przeprowadziła w odniesieniu do osób, grup i podmiotów, do których mają zastosowanie art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB. Rada ustaliła, że nie ma już podstaw, aby niektóre grupy nadal figurowały w wykazie osób, grup i podmiotów, do których mają zastosowanie art. 2, 3 i 4 wspólnego stano­ wiska 2001/931/WPZiB. Rada stwierdziła, że – z wyjątkiem grup, o których mowa w motywie 5 – pozostałe osoby, grupy i podmioty, do których mają zastosowanie art. 2, 3 i 4 wspólnego stano­ wiska 2001/931/WPZiB, brały udział w aktach terrory­

Należy odpowiednio zaktualizować wykaz osób, grup i podmiotów, do których mają zastosowanie art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB,

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Wykaz osób, grup i podmiotów, do których mają zastosowanie art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB, znajduje się w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejszym uchyla się decyzję 2009/1004/WPZiB. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3)

(4)

(5)

Sporządzono w Brukseli dnia 12 lipca 2010 r. W imieniu Rady

S. LARUELLE

(6)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 344 z 28.12.2001, s. 93. (2) Dz.U. L 346 z 23.12.2009, s. 58.

13.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 178/29

ZAŁĄCZNIK WYKAZ OSÓB, GRUP I PODMIOTÓW, O KTÓRYM MOWA W ART. 1 1. OSOBY 1. ABOU, Rabah Naami (alias: Naami Hamza; Mihoubi Faycal; Fellah Ahmed; Dafri Rèmi Lahdi), ur. 1.2.1966 r. w Algierze (Algieria) – członek ugrupowania Al-Takfir wal-Hijra 2. ABOUD, Maisi (alias szwajcarski Abderrahmane), ur. 17.10.1964 r. w Algierze (Algieria) – członek ugrupowania Al-Takfir wal-Hijra 3. AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias: ABU OMRAN; AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), ur. 26.6.1967 r. w Katif-Bab al-Szamal (Arabia Saudyjska), obywatel Arabii Saudyjskiej 4. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, ur. w Al-Ihsa (Arabia Saudyjska), obywatel Arabii Saudyjskiej 5. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, ur. 16.10.1966 r. w Tarut (Arabia Saudyjska), obywatel Arabii Saudyj­ skiej 6. ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), ur. 18.8.1969 r. w Konstantynie (Algieria) – członek ugrupowania AlTakfir wal-Hijra 7. ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), ur. 13.5.1975 w miejscowości Ajn Taja (Algieria) – członek ugru­ powania Al-Takfir wal-Hijra 8. ASLI, Rabah, ur. 13.5.1975 r. w miejscowości Ajn Taja (Algieria) – członek ugrupowania Al-Takfir wal-Hijra 9.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 178 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L178 - 34 z 201013.7.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 885/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie akredytacji agencji płatniczych i innych jednostek, jak również rozliczenia rachunków EFGR i EFRROW (  Dz.U. L 171 z 23.6.2006)

 • Dz. U. L178 - 31 z 201013.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 12 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/630/WE w sprawie środków stosowanych w stanach zagrożenia, mających zastosowanie do skorupiaków przywożonych z Bangladeszu i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4739) (1)

 • Dz. U. L178 - 17 z 201013.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia przez Unię Europejską Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA)

 • Dz. U. L178 - 15 z 201013.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 614/2010 z dnia 12 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L178 - 13 z 201013.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 613/2010 z dnia 12 lipca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Miód kurpiowski (ChOG))

 • Dz. U. L178 - 11 z 201013.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 612/2010 z dnia 12 lipca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Fasola korczyńska (ChOG)]

 • Dz. U. L178 - 5 z 201013.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 611/2010 z dnia 12 lipca 2010 r. zatwierdzające nieznaczną zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Basilico Genovese (ChNP))

 • Dz. U. L178 - 1 z 201013.7.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 610/2010 z dnia 12 lipca 2010 r. wykonujące art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1285/2009

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.