Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 178 POZ 31

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/630/WE w sprawie środków stosowanych w stanach zagrożenia, mających zastosowanie do skorupiaków przywożonych z Bangladeszu i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4739) (1)

Data ogłoszenia:2010-07-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 178 POZ 31

Strona 1 z 3
13.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 178/31

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/630/WE w sprawie środków stosowanych w stanach zagrożenia, mających zastosowanie do skorupiaków przywożonych z Bangladeszu i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4739)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/387/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawia­ jące procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 53 ust. 1 lit. b) ppkt (ii), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

limitów pozostałości substancji farmakologicznie czyn­ nych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzę­ cego (4) ustanowiono zasady i procedury klasyfikowania substancji farmakologicznie czynnych oraz określania maksymalnego stężenia pozostałości takich substancji, których obecność dopuszcza się w żywności pocho­ dzenia zwierzęcego, mianowicie maksymalnego limitu pozostałości.

(5)

Rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 ustanowiono ogólne zasady dotyczące żywności i pasz, a w szczegól­ ności bezpieczeństwa żywności i pasz, na poziomie Unii i krajowym. W rozporządzeniu tym przewidziano podjęcie środków nadzwyczajnych, gdy nie ma wątpli­ wości, że żywność lub pasze przywożone z kraju trze­ ciego mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zdrowia zwierząt lub dla środowiska i gdy zagro­ żenia tego nie można w zadowalającym stopniu ograni­ czyć środkami wprowadzanymi przez państwo(-a) człon­ kowskie, którego(-ych) sprawa dotyczy. Zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie środków monitorowania niektórych substancji i ich pozostałości u żywych zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego (2) proces produk­ cyjny zwierząt i podstawowych produktów pochodzenia zwierzęcego powinien być monitorowany w celu wykry­ wania obecności niektórych pozostałości i substancji u zwierząt żywych, w ich wydalinach, płynach ustrojo­ wych i tkankach, w produktach pochodzenia zwierzę­ cego, paszach dla zwierząt oraz w wodzie pitnej. Decyzją Komisji 2002/657/WE z dnia 14 sierpnia 2002 r. wykonującą dyrektywę Rady 96/23/WE doty­ czącą wyników metod analitycznych i ich interpretacji (3) ustanowiono zasady dotyczące metod analitycznych stosowanych w badaniu urzędowych próbek pobranych zgodnie z dyrektywą 96/23/WE oraz określono wspólne kryteria interpretacji wyników badań wykonywanych przez urzędowe laboratoria kontrolne dla takich próbek. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 470/2009 z dnia 6 maja 2009 r. ustanawiającym wspólnotowe procedury określania maksymalnych

Ponadto rozporządzeniem (WE) nr 470/2009 ustano­ wiono zasady i procedury określania poziomu pozosta­ łości substancji farmakologicznie czynnej do celów kontroli w przypadku niektórych substancji, dla których maksymalny limit pozostałości nie został określony zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, mianowicie punktów odniesienia dla działań kontrolnych. Decyzja Komisji 2008/630/WE z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie środków stosowanych w stanach zagrożenia, mających zastosowanie do skorupiaków przywożonych z Bangladeszu i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (5) została przyjęta po wykryciu obecności pozosta­ łości weterynaryjnych produktów leczniczych i substancji niedozwolonych w skorupiakach przywożonych z tego kraju trzeciego i przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Wprowadza ona wymóg badania przesyłek skoru­ piaków przywożonych do Unii z Bangladeszu i przeznaczonych do spożycia przez ludzi na obecność chloramfenikolu, metabolitów nitrofuranów, tetracykliny, zieleni malachitowej oraz fioletu krystalicznego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 178 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L178 - 34 z 201013.7.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 885/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie akredytacji agencji płatniczych i innych jednostek, jak również rozliczenia rachunków EFGR i EFRROW (  Dz.U. L 171 z 23.6.2006)

 • Dz. U. L178 - 28 z 201013.7.2010

  Decyzja Rady 2010/386/WPZiB z dnia 12 lipca 2010 r. aktualizująca wykaz osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu

 • Dz. U. L178 - 17 z 201013.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia przez Unię Europejską Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA)

 • Dz. U. L178 - 15 z 201013.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 614/2010 z dnia 12 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L178 - 13 z 201013.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 613/2010 z dnia 12 lipca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Miód kurpiowski (ChOG))

 • Dz. U. L178 - 11 z 201013.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 612/2010 z dnia 12 lipca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Fasola korczyńska (ChOG)]

 • Dz. U. L178 - 5 z 201013.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 611/2010 z dnia 12 lipca 2010 r. zatwierdzające nieznaczną zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Basilico Genovese (ChNP))

 • Dz. U. L178 - 1 z 201013.7.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 610/2010 z dnia 12 lipca 2010 r. wykonujące art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1285/2009

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.