Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 178 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 611/2010 z dnia 12 lipca 2010 r. zatwierdzające nieznaczną zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Basilico Genovese (ChNP))

Data ogłoszenia:2010-07-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 178 POZ 5

Strona 1 z 5
13.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 178/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 611/2010 z dnia 12 lipca 2010 r. zatwierdzające nieznaczną zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Basilico Genovese (ChNP))

KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożyw­ czych (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2 zdanie drugie, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Komisja przeanalizowała przedmiotową zmianę i stwierdziła, że jest ona uzasadniona. W związku z tym, że jest to zmiana nieznaczna w rozumieniu art. 9 rozporządzenia (WE) nr 510/2006, Komisja może ją zatwierdzić bez odwoływania się do procedury określonej w art. 5, 6 i 7 wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia „Basilico Geno­ vese” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniej­ szego rozporządzenia. Artykuł 2 Zmieniony jednolity dokument znajduje się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 510/2006 i na mocy art. 17 ust. 2 tego rozpo­ rządzenia Komisja przeanalizowała wniosek Włoch o zatwierdzenie zmiany elementów specyfikacji chro­ nionej nazwy pochodzenia „Basilico Genovese” zareje­ strowanej rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2400/96 (2) zmienionym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1623/2005 (3). Wniosek ma na celu zmianę specyfikacji poprzez włączenie przepisu przewidującego umieszczenie na opakowaniu produktu logo nazwy „Basilico Genovese”, którego rysunek i specyfikacje graficzne zostały opisane.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 lipca 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12. (2) Dz.U. L 327 z 18.12.1996, s. 11. (3) Dz.U. L 259 z 5.10.2005, s. 15.

L 178/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.7.2010

ZAŁĄCZNIK I W specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia „Basilico Genovese” zatwierdza się następującą zmianę: W pkt 8 „Pakowanie” dodaje się tekst w brzmieniu: „Opakowania przeznaczone dla oddzielnych pęczków lub ewentualnie torebki powinny być wykonane z materiałów zgodnych z obowiązującymi normami oraz opatrzone napisem »BASILICO GENOVESE D.O.P.« i wspólnotowym symbolem ChNP oraz pełnym znakiem towarowym przedsiębiorstwa i logo produktu opisanym poniżej. Znak towarowy przedsiębiorstwa musi mieć wymiary i umiejscowienie czyniące go dostatecznie widocznym w stosunku do wspólnotowego symbolu ChNP i logo produktu. Logo identyfikujące ChNP »Basilico Genovese« ma okrągły kształt tej samej wielkości co wspólnotowy symbol ChNP, wewnątrz którego znajduje się pełna nazwa »BASILICO GENOVESE«, a w środku akronim »D.O.P.«. Znajdują się na nim następujące trzy elementy charakteryzujące produkt: — słońce (koloru żółtego), symbol witalności, czynnik podstawowy i zasadniczy dla każdej uprawy, — Liguria (koloru niebieskiego), obszar produkcji, bogata, urodzajna i położona nad morzem, — bazylia (koloru zielonego), przypominająca naturalny charakter, autentyczność i jakość produktu objętego ChNP. Rysunek można również stosować w wersji monochromatycznej. Nazwę napisano pogrubioną czcionką Arial Black, tym samym niebieskim kolorem, który zastosowano do konturu Ligurii. W przypadku napisu »Basilico Genovese« przyjęto rozmiar czcionki 6 pkt, a w przypadku napisu »D.O.P.« 6,5 pkt.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 178 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L178 - 34 z 201013.7.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 885/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie akredytacji agencji płatniczych i innych jednostek, jak również rozliczenia rachunków EFGR i EFRROW (  Dz.U. L 171 z 23.6.2006)

 • Dz. U. L178 - 31 z 201013.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 12 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/630/WE w sprawie środków stosowanych w stanach zagrożenia, mających zastosowanie do skorupiaków przywożonych z Bangladeszu i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4739) (1)

 • Dz. U. L178 - 28 z 201013.7.2010

  Decyzja Rady 2010/386/WPZiB z dnia 12 lipca 2010 r. aktualizująca wykaz osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu

 • Dz. U. L178 - 17 z 201013.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia przez Unię Europejską Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA)

 • Dz. U. L178 - 15 z 201013.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 614/2010 z dnia 12 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L178 - 13 z 201013.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 613/2010 z dnia 12 lipca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Miód kurpiowski (ChOG))

 • Dz. U. L178 - 11 z 201013.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 612/2010 z dnia 12 lipca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Fasola korczyńska (ChOG)]

 • Dz. U. L178 - 1 z 201013.7.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 610/2010 z dnia 12 lipca 2010 r. wykonujące art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1285/2009

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.