Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 179 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 388/2010/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Ukrainie

Data ogłoszenia:2010-07-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 179 POZ 1

Strona 1 z 3
14.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 179/1

I

(Akty ustawodawcze)

DECYZJE

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 388/2010/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Ukrainie

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

w ramach promesy kredytowej MFW zostały przezna­ czone na wsparcie budżetu Ukrainy.

(5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 212, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W związku z pogorszeniem sytuacji gospodarczej i gospodarczych perspektyw Ukraina wystąpiła o pomoc makrofinansową Unii. Biorąc pod uwagę, że w latach 2009–2010 w bilansie płatniczym Ukrainy utrzymuje się pozostająca do zaspo­ kojenia luka finansowa, udzielenie pomocy makrofinan­ sowej uznaje się za właściwą odpowiedź na wniosek tego kraju w celu wsparcia, w powiązaniu z bieżącym programem MFW, procesu stabilizacji gospodarczej. Prze­ widuje się, że ta pomoc makrofinansowa przyczyni się również do zmniejszenia potrzeb w zakresie zewnętrz­ nego finansowania budżetu państwa. Pomoc makrofinansowa Unii może przyczynić się do stabilizacji gospodarczej tylko wtedy, gdy główne siły polityczne na Ukrainie zapewnią stabilność polityczną i osiągną ogólne porozumienie w sprawie rygorystycz­ nego wdrażania niezbędnych reform strukturalnych. Pomoc makrofinansowa Unii powinna zostać udzielana Ukrainie jako pomoc dodatkowa w stosunku do instru­ mentu pożyczkowego przyznanego na podstawie decyzji Rady 2002/639/WE z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie udzielenia dodatkowej pomocy makrofinansowej Ukrainie (2). Pomoc makrofinansowa Unii nie powinna być jedynie uzupełnieniem programów i zasobów MFW i Banku Światowego, lecz powinna stanowić wartość dodaną wynikającą z zaangażowania Unii. Komisja powinna zapewnić, by pomoc makrofinansowa Unii była zgodna pod względem prawnym i merytorycznym ze środkami podejmowanymi w różnych obszarach działań zewnętrznych i innymi odpowiednimi strategiami politycznymi Unii.

(6)

Stosunki między Ukrainą a Unią Europejską rozwijają się w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa. W 2005 r. Wspólnota uzgodniła z Ukrainą plan działania w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa, ustalający średnioterminowe priorytety w stosunkach UE–Ukraina. Ten plan działania zastąpiony został programem stowa­ rzyszeniowym UE–Ukraina z listopada 2009 r. Od 2007 r. Wspólnota negocjuje z Ukrainą układ o stowarzyszeniu, który ma zastąpić istniejącą umowę o partnerstwie i współpracy. Ramy stosunków UE–Ukraina zostały jeszcze bardziej wzmocnione dzięki niedawno zainicjowanemu Partnerstwu Wschodniemu. Gospodarka ukraińska odczuwa w coraz większym stopniu negatywne skutki światowego kryzysu finanso­ wego, czego przejawem jest znaczne zmniejszenie produkcji, pogorszenie sytuacji budżetowej oraz rosnące potrzeby w zakresie finansowania zewnętrznego. Stabilizacji gospodarczej Ukrainy i ożywieniu jej gospo­ darki służy pomoc finansowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW). Promesa kredytowa MFW dla Ukrainy została zatwierdzona w listopadzie 2008 r. W związku z dalszym pogorszeniem sytuacji budżetowej Ukrainy duża część drugiej i całość trzeciej transzy

(7)

(8) (2)

(3)

(9)

(10) (4)

(1) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 18 maja 2010 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 29 czerwca 2010 r.

(2) Dz.U. L 209 z 6.8.2002, s. 22.

L 179/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.7.2010

(11)

Konkretne cele pomocy makrofinansowej Unii powinny zwiększać skuteczność, przejrzystość i odpowiedzialność. Komisja powinna regularnie monitorować te cele.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 179 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L179 - 16 z 201014.7.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2010/42/UE z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie niektórych przepisów dotyczących łączenia funduszy, modeli funduszy podstawowych i powiązanych oraz procedury powiadamiania (  Dz.U. L 176 z 10.7.2010)

 • Dz. U. L179 - 11 z 201014.7.2010

  Decyzja nr 1/2010 Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE–Czarnogóra z dnia 14 czerwca 2010 r. przyjmująca jej regulamin wewnętrzny

 • Dz. U. L179 - 8 z 201014.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2010 r. uchylająca decyzję Komisji 2006/109/WE przyjmującą zobowiązanie złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L179 - 6 z 201014.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 616/2010 z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L179 - 4 z 201014.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 615/2010 z dnia 13 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.