Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 179 POZ 11

Tytuł:

Decyzja nr 1/2010 Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE–Czarnogóra z dnia 14 czerwca 2010 r. przyjmująca jej regulamin wewnętrzny

Data ogłoszenia:2010-07-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 179 POZ 11

Strona 1 z 4
14.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 179/11

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

DECYZJA NR 1/2010 RADY STABILIZACJI I STOWARZYSZENIA UE–CZARNOGÓRA z dnia 14 czerwca 2010 r. przyjmująca jej regulamin wewnętrzny (2010/390/UE)

RADA STABILIZACJI I STOWARZYSZENIA,

dzeniem, na którym ma być reprezentowany. Przedstawiciel członka Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia wykonuje wszystkie jego uprawnienia. Artykuł 4 Delegacje Członkom Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia mogą towarzyszyć urzędnicy. Przed każdym posiedzeniem przewodniczący jest powiadamiany o planowanym składzie delegacji każdej ze Stron. W posiedzeniach Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia uczestniczy w charakterze obserwatora przedstawiciel Europej­ skiego Banku Inwestycyjnego, w przypadku gdy w porządku dziennym znajdują się sprawy dotyczące banku. Rada Stabili­ zacji i Stowarzyszenia może zaprosić osoby niebędące jej człon­ kami do uczestniczenia w posiedzeniach w celu uzyskania infor­ macji dotyczących określonych tematów. Artykuł 5 Sekretariat Urzędnik Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej oraz urzędnik Misji Czarnogóry przy Unii Europejskiej działają wspólnie w charakterze sekretarzy Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia. Artykuł 6 Korespondencja Korespondencja skierowana do Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia jest wysyłana do przewodniczącego Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia na adres Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej. Obaj sekretarze zapewniają przekazywanie korespondencji prze­ wodniczącemu Rady Stabilizacji i towarzyszenia oraz, w stosownych przypadkach, udostępnianie jej innym członkom Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia. Udostępniana korespon­ dencja jest wysyłana do Sekretariatu Generalnego Komisji, stałych przedstawicielstw państw członkowskich oraz Misji Czarnogóry przy Unii Europejskiej. Komunikaty przewodniczącego Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia są wysyłane do adresatów przez obu sekre­ tarzy oraz udostępniane, w stosownych przypadkach, innym członkom Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia na adres wskazany w akapicie drugim.

uwzględniając Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony (zwany dalej „Układem”), w szczególności jego art. 119 i 120, a także mając na uwadze, że Układ wszedł w życie w dniu 1 maja 2010 r.,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Przewodnictwo Radzie Stabilizacji i Stowarzyszenia przewodniczą na przemian przez okres 12 miesięcy przewodniczący Rady do Spraw Zagra­ nicznych Unii Europejskiej, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, oraz przedstawiciel rządu Czarnogóry. Pierwszy okres rozpoczyna się w dniu pierwszego posiedzenia Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia, a kończy się dnia 31 grudnia 2010 r. Artykuł 2 Posiedzenia Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia zbiera się na szczeblu minis­ terialnym raz w roku. Sesje nadzwyczajne Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia mogą odbywać się na wniosek jednej ze Stron, jeżeli Strony tak uzgodnią. Jeżeli Strony nie uzgodnią inaczej, każda sesja Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia odbywa się w zwykłym miejscu wyznaczonym do posiedzeń Rady Unii Europejskiej w terminie uzgodnionym przez obie Strony. Posie­ dzenia Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia są zwoływane wspólnie przez sekretarzy Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia w porozumieniu z przewodniczącym. Artykuł 3 Przedstawicielstwo Członkowie Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia mogą być repre­ zentowani, jeżeli nie mogą uczestniczyć w posiedzeniu. Jeżeli członek Rady pragnie być reprezentowany, musi zgłosić prze­ wodniczącemu nazwisko swojego przedstawiciela przed posie­

L 179/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.7.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 179 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L179 - 16 z 201014.7.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2010/42/UE z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie niektórych przepisów dotyczących łączenia funduszy, modeli funduszy podstawowych i powiązanych oraz procedury powiadamiania (  Dz.U. L 176 z 10.7.2010)

 • Dz. U. L179 - 8 z 201014.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2010 r. uchylająca decyzję Komisji 2006/109/WE przyjmującą zobowiązanie złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L179 - 6 z 201014.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 616/2010 z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L179 - 4 z 201014.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 615/2010 z dnia 13 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L179 - 1 z 201014.7.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 388/2010/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Ukrainie

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.