Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 179 POZ 8

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2010 r. uchylająca decyzję Komisji 2006/109/WE przyjmującą zobowiązanie złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2010-07-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 179 POZ 8

Strona 1 z 3
L 179/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.7.2010

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 lipca 2010 r. uchylająca decyzję Komisji 2006/109/WE przyjmującą zobowiązanie złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (2010/389/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

Europejskiej („UE”) poniżej minimalnej ceny importowej („MCI”) określonej w zobowiązaniu.

(4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podsta­ wowe”), w szczególności jego art. 8 i 9, po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI (1) (5)

Przedsiębiorstwa zgodziły się ponadto, że nie będą obchodzić zobowiązania poprzez, między innymi, zawie­ ranie porozumień kompensacyjnych ze swymi klientami oraz składanie wprowadzających w błąd oświadczeń dotyczących pochodzenia produktu objętego postępowa­ niem lub tożsamości eksportera. Warunki zobowiązania nakładają na przedsiębiorstwa obowiązek regularnego i szczegółowego informowania Komisji Europejskiej („Komisji”) poprzez kwartalne spra­ wozdania ze sprzedaży eksportowej do Unii Europejskiej produktu objętego postępowaniem. O ile nie określono inaczej, przyjmuje się, że informacje zawarte w takich sprawozdaniach ze sprzedaży są kompletne, wyczerpu­ jące i prawidłowe pod względem wszystkich szczegóło­ wych danych oraz że transakcje spełniają w całości warunki zobowiązania. Aby zagwarantować przestrzeganie warunków zobowią­ zania, przedsiębiorstwa zobowiązały się zezwolić na wizyty weryfikacyjne na miejscu, na swoim terenie, w celu sprawdzenia dokładności i wiarygodności danych zawartych we wspomnianych sprawozdaniach kwartal­ nych i dostarczenia wszelkich informacji, jakie Komisja uzna za niezbędne. Ponadto, zgodnie z wymaganiami zobowiązania, przy­ jęcie zobowiązania przez Komisję Europejską jest oparte na zaufaniu i wszelkie działanie, które naruszyłoby zaufanie stanowiące podstawę stosunków z Komisją Europejską, może spowodować natychmiastowe odstą­ pienie od zobowiązania. Przepisy szczegółowe zobowiązania cenowego

Rada nałożyła, rozporządzeniem (WE) nr 1212/2005 (2), ostateczne cła antydumpingowe na przywóz do Unii niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („produkt objęty postępowaniem”). Rozporządzenie to zostało ostatnio zmienione rozporzą­ dzeniem Rady (WE) nr 500/2009 (3). Decyzją 2006/109/WE (4) Komisja przyjęła wspólne zobowiązanie cenowe („zobowiązanie”) złożone przez Chińską Izbę Gospodarczą ds. Przywozu i Wywozu Maszyn i Produktów Elektronicznych (China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronics Products) („CCCME”) oraz dwadzieścia chiń­ skich przedsiębiorstw współpracujących lub grup współ­ pracujących przedsiębiorstw („przedsiębiorstwa”). Decyzja ta została ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2010/177/UE (5).

NARUSZENIA ZOBOWIĄZANIA

(6)

(2)

(7)

Zobowiązanie Obowiązki przedsiębiorstw składających zobowiązanie

(3) (8)

W ramach zobowiązania przedsiębiorstwa zgodziły się między innymi nie sprzedawać produktu objętego postę­ powaniem pierwszemu niezależnemu klientowi w Unii

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 343 z 22.12.2009, s. 51. 199 z 29.7.2005, s. 1. 151 z 16.6.2009, s. 6. 47 z 17.2.2006, s. 59. 77 z 24.3.2010, s. 55.

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 )

Oprócz tego decyzja 2006/109/WE stanowi, że naru­ szenie, którego dopuści się jakiekolwiek przedsiębiorstwo lub Chińska Izba Gospodarcza ds.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 179 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L179 - 16 z 201014.7.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2010/42/UE z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie niektórych przepisów dotyczących łączenia funduszy, modeli funduszy podstawowych i powiązanych oraz procedury powiadamiania (  Dz.U. L 176 z 10.7.2010)

 • Dz. U. L179 - 11 z 201014.7.2010

  Decyzja nr 1/2010 Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE–Czarnogóra z dnia 14 czerwca 2010 r. przyjmująca jej regulamin wewnętrzny

 • Dz. U. L179 - 6 z 201014.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 616/2010 z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L179 - 4 z 201014.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 615/2010 z dnia 13 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L179 - 1 z 201014.7.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 388/2010/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Ukrainie

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.