Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 180 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 lipca 2010 r. zmieniająca załączniki do decyzji 93/52/EWG w odniesieniu do uznania Litwy i regionu Molise we Włoszech za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz zmieniająca załączniki do decyzji 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych regionów administracyjnych Włoch za oficjalnie wolne od gruźlicy bydła, brucelozy bydła i enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4592) (1)

Data ogłoszenia:2010-07-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 180 POZ 21

Strona 1 z 3
15.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 180/21

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 lipca 2010 r. zmieniająca załączniki do decyzji 93/52/EWG w odniesieniu do uznania Litwy i regionu Molise we Włoszech za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz zmieniająca załączniki do decyzji 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych regionów administracyjnych Włoch za oficjalnie wolne od gruźlicy bydła, brucelozy bydła i enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4592)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/391/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

w dyrektywie 91/68/EWG, w celu uznania Litwy za oficjalnie wolną od brucelozy (B. melitensis) w odniesieniu do jej całego terytorium. W związku z powyższym to państwo członkowskie powinno zostać uznane za oficjalnie wolne od tej choroby. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do decyzji 93/52/EWG.

uwzględniając dyrektywę Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływa­ jących na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (1), w szczególności jej załącznik A część I pkt 4, załącznik A część II pkt 7 i załącznik D rozdział I pkt E,

(4)

uwzględniając dyrektywę Rady 91/68/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulują­ cych handel wewnątrzwspólnotowy owcami i kozami (2), w szczególności jej załącznik A rozdział 1 sekcję II,

(5)

Włochy przedłożyły Komisji dokumentację, wykazującą – w odniesieniu do wszystkich prowincji w regionie Molise – spełnienie odpowiednich warunków określonych w dyrektywie 91/68/EWG, w celu uznania tego regionu za oficjalnie wolny od brucelozy (B. melitensis). Region ten powinien zatem zostać uznany za oficjalnie wolny od tej choroby.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dyrektywie 91/68/EWG określono warunki dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel owcami i kozami w Unii. Ustalono w niej warunki, zgodnie z którymi państwa członkowskie lub ich regiony mają być uzna­ wane za oficjalnie wolne od brucelozy.

(2)

Decyzja Komisji 93/52/EWG z dnia 21 grudnia 1992 r. stwierdzająca stosowanie się państw członkowskich lub regionów do wymagań odnoszących się do brucelozy (B. melitensis) i przyznająca im status oficjalnie wolnych od choroby (3) zawiera w swych załącznikach wykaz państw członkowskich i ich regionów uznanych za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) zgodnie z dyrektywą 91/68/EWG.

Włochy zwróciły się również o wprowadzenie zmian w dotyczącym tego państwa członkowskiego wpisie w wykazie regionów państw członkowskich uznanych za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) w załączniku II do decyzji 93/52/EWG. W obecnym podziale administracyjnym Włoch region Trydent-Górna Adyga dzieli się na dwa odrębne regiony, a mianowicie prowincję Bolzano i prowincję Trydent. Region Sardynia został podzielony na osiem prowincji. Ponadto ponieważ wszystkie prowincje regionów Lombardia, Piemont, Toskania, Sardynia i Umbria zostały już uznane za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis), całe te regiony powinny zostać uznane za oficjalnie wolne od tej choroby.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić dotyczący Włoch wpis w załączniku II do decyzji 93/52/EWG.

(3)

Litwa przedłożyła Komisji dokumentację, wykazującą spełnienie odpowiednich warunków określonych

(7)

(1) Dz.U. 121 z 29.7.1964, s. 1977/64. (2) Dz.U. L 46 z 19.2.1991, s. 19. (3) Dz.U. L 13 z 21.1.1993, s. 14.

Dyrektywa 64/432/EWG ma zastosowanie do handlu bydłem i trzodą chlewną w Unii. Określono w niej warunki, zgodnie z którymi państwo członkowskie lub jego część bądź region mogą być uznane za oficjalnie wolne od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła w odniesieniu do stad bydła.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 180 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L180 - 30 z 201015.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 57/06 (ex NN 56/06, ex N 451/06) dotyczącej finansowania przedsiębiorstwa Hessische Staatsweingüter przez kraj związkowy Hesja (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1626) (1)

 • Dz. U. L180 - 28 z 201015.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie zakończenia postępowania antysubsydyjnego dotyczącego przywozu niektórych elementów złącznych ze stali nierdzewnej i ich części pochodzących z Indii i Malezji

 • Dz. U. L180 - 26 z 201015.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych elementów złącznych ze stali nierdzewnej i ich części pochodzących z Indii i Malezji

 • Dz. U. L180 - 19 z 201015.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 620/2010 z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni lipca 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L180 - 17 z 201015.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 619/2010 z dnia 14 lipca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L180 - 15 z 201015.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 618/2010 z dnia 14 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L180 - 7 z 201015.7.2010

  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 617/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 736/96

 • Dz. U. L180 - 1 z 201015.7.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/41/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących działalność na własny rachunek oraz uchylająca dyrektywę Rady 86/613/EWG

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.