Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 180 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie zakończenia postępowania antysubsydyjnego dotyczącego przywozu niektórych elementów złącznych ze stali nierdzewnej i ich części pochodzących z Indii i Malezji

Data ogłoszenia:2010-07-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 180 POZ 28

L 180/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.7.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie zakończenia postępowania antysubsydyjnego dotyczącego przywozu niektórych elementów złącznych ze stali nierdzewnej i ich części pochodzących z Indii i Malezji (2010/393/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

pochodzących z tych krajów powoduje istotną szkodę dla przemysłu unijnego. Rządy krajów, których dotyczy postępowanie, zostały oddzielnie zaproszone do konsul­ tacji mających na celu wyjaśnienie sytuacji w odniesieniu do treści skargi oraz w celu wspólnego uzgodnienia rozwiązania. W trakcie konsultacji nie zdołano wypra­ cować wspólnego rozwiązania.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 597/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 14,

(5)

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

Po konsultacji z Komitetem Doradczym Komisja, w drodze zawiadomienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2), wszczęła odpowiednio postępowanie antysubsydyjne dotyczące przywozu do Unii niektórych elementów złącznych ze stali nierdzewnej i ich części pochodzących z krajów, których dotyczy postępowanie, obecnie objętych kodami CN 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 i 7318 15 70.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) A. PROCEDURA (1)

W dniu 30 czerwca 2009 r. Komisja Europejska („Komisja”) otrzymała skargę dotyczącą domniemanego subsydiowania wyrządzającego szkodę w odniesieniu do przywozu niektórych elementów złącznych ze stali nierdzewnej i ich części pochodzących z Indii i Malezji („kraje, których dotyczy postępowanie”).

W tym samym dniu Komisja wszczęła postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu do Unii niektó­ rych elementów złącznych ze stali nierdzewnej i ich części pochodzących z krajów, których dotyczy postępo­ wanie (3).

(7)

(2)

Skarga została złożona przez Europejski Instytut Przemy­ słowych Elementów Złącznych („EIFI”) w imieniu produ­ centów, których produkcja stanowi znaczny odsetek, w tym wypadku ponad 25 %, łącznej unijnej produkcji niektórych elementów złącznych ze stali nierdzewnej zgodnie z art. 9 ust. 1 i art. 10 ust. 6 rozporządzenia podstawowego.

Komisja rozesłała kwestionariusze do przedstawicieli przemysłu unijnego oraz do wszystkich znanych zrze­ szeń producentów w Unii, do eksporterów/producentów w krajach, których dotyczy postępowanie, do wszystkich zrzeszeń eksporterów/producentów, do importerów, do wszystkich znanych zrzeszeń importerów oraz do władz krajów, których dotyczy postępowanie. Zaintere­ sowanym stronom dano możliwość przedstawienia uwag na piśmie oraz zgłoszenia wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania.

(3)

Wspomniana skarga zawierała dowody prima facie wska­ zujące na subsydiowanie i wynikającą z niego znaczną szkodę, które uznano za wystarczające do wszczęcia postępowania antysubsydyjnego.

B. WYCOFANIE SKARGI I ZAKOŃCZENIE POSTĘPO­ WANIA (8)

W drodze pisma z dnia 1 kwietnia 2010 r. do Komisji EIFI oficjalnie wycofało skargę.

(4)

Przed wszczęciem postępowania i zgodnie z art. 10 ust. 7 rozporządzenia podstawowego Komisja powiado­ miła rządy krajów, których dotyczy postępowanie, o otrzymaniu odpowiednio udokumentowanej skargi zawierającej zarzut, iż subsydiowany przywóz niektórych elementów złącznych ze stali nierdzewnej i ich części

(9)

Zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia podstawowego w przypadku wycofania skargi postępowanie może zostać zakończone, o ile nie jest to sprzeczne z interesem Unii.

(1) Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 93.

(2) Dz.U. C 190 z 13.8.2009, s. 32. (3) Dz.U. C 190 z 13.8.2009, s. 27.

15.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 180/29

(10)

Komisja uznała, że obecne postępowanie powinno zostać zakończone, ponieważ dochodzenie nie ujawniło żadnych okoliczności wskazujących, iż takie zakończenie nie leżałoby w interesie Unii. Zainteresowane strony zostały odpowiednio poinformowane i umożliwiono im przedstawienie uwag. Nie wpłynęły żadne uwagi wskazu­ jące, że takie zakończenie nie leżałoby w interesie Unii. Komisja uznaje zatem, że postępowanie antysubsydyjne dotyczące przywozu do Unii niektórych elementów złącznych ze stali nierdzewnej i ich części pochodzących z krajów, których dotyczy postępowanie, powinno zostać zakończone, Artykuł 1

dzących z Indii i Malezji, obecnie objętych kodami CN 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 i 7318 15 70, zostaje niniejszym zakończone. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opub­ likowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(11)

Sporządzono w Brukseli dnia 14 lipca 2010 r.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Postępowanie antysubsydyjne dotyczące przywozu niektórych elementów złącznych ze stali nierdzewnej i ich części pocho­

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 180 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L180 - 30 z 201015.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 57/06 (ex NN 56/06, ex N 451/06) dotyczącej finansowania przedsiębiorstwa Hessische Staatsweingüter przez kraj związkowy Hesja (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1626) (1)

 • Dz. U. L180 - 26 z 201015.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych elementów złącznych ze stali nierdzewnej i ich części pochodzących z Indii i Malezji

 • Dz. U. L180 - 21 z 201015.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 lipca 2010 r. zmieniająca załączniki do decyzji 93/52/EWG w odniesieniu do uznania Litwy i regionu Molise we Włoszech za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz zmieniająca załączniki do decyzji 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych regionów administracyjnych Włoch za oficjalnie wolne od gruźlicy bydła, brucelozy bydła i enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4592) (1)

 • Dz. U. L180 - 19 z 201015.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 620/2010 z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni lipca 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L180 - 17 z 201015.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 619/2010 z dnia 14 lipca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L180 - 15 z 201015.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 618/2010 z dnia 14 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L180 - 7 z 201015.7.2010

  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 617/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 736/96

 • Dz. U. L180 - 1 z 201015.7.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/41/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących działalność na własny rachunek oraz uchylająca dyrektywę Rady 86/613/EWG

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.