Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 180 POZ 30

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 57/06 (ex NN 56/06, ex N 451/06) dotyczącej finansowania przedsiębiorstwa Hessische Staatsweingüter przez kraj związkowy Hesja (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1626) (1)

Data ogłoszenia:2010-07-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 180 POZ 30

Strona 1 z 22
L 180/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.7.2010

IV

(Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu UE i Traktatu Euratom)

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 57/06 (ex NN 56/06, ex N 451/06) dotyczącej finansowania przedsiębiorstwa Hessische Staatsweingüter przez kraj związkowy Hesja (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1626)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/394/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag (1) zgodnie z przywołanymi artykułami i uwzględniając otrzymane odpowiedzi, a także mając na uwadze, co następuje: I. PROCEDURA

(1) (6) (5)

nych pod numerem NN 56/06. W wiadomościach e-mail przesłanych w dniach 21 września 2006 r. oraz 14 listopada 2006 r. władze niemieckie przekazały dodatkowe informacje. Pismem z dnia 20 grudnia 2006 r. (C(2006) 6605 wersja ostateczna) Komisja poinformowała władze niemieckie o wszczęciu postępowania zgodnie z art. 88 ust. 2 Trak­ tatu WE w odniesieniu do przedmiotowej pomocy. Decyzja Komisji w sprawie wszczęcia postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Euro­ pejskiej (2). Komisja wezwała pozostałe zainteresowane strony do przedstawienia uwag w terminie jednego miesiąca. Komisja otrzymała uwagi jednej z zainteresowanych stron, która pismem z dnia 15 lutego 2007 r. zwróciła się z prośbą o tymczasowe zachowanie poufności. Przedmiotowe uwagi zostały przekazane władzom niemieckim pismem z dnia 2 marca 2007 r., przy czym tożsamość zainteresowanej strony nie została ujaw­ niona. Pismem z dnia 7 marca 2007 r. zainteresowana strona wycofała prośbę o zachowanie poufności. W wiadomości e-mail przesłanej w dniu 4 kwietnia 2007 r. władze niemieckie przekazały kolejne informacje. II. OPIS ŚRODKA POMOCY

(9)

Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI), po otrzymaniu skarg w październiku 2003 r. oraz w listopadzie 2004 r., zbadała sprawę finansowania przedsiębiorstwa Hessische Staatsweingüter przez kraj związkowy Hesja. W związku z powyższym odbyły się dwa spotkania. Pierwsze, z udziałem władz Hesji oraz urzędników z DG AGRI, w dniu 26 stycznia 2005 r., oraz drugie, z udziałem premiera Hesji Kocha oraz komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, w dniu 29 września 2005 r. Po spotkaniu z dnia 29 września 2005 r. DG AGRI skierowała w dniu 13 października 2005 r. pismo do władz Hesji. Pismami z dnia 25 stycznia 2005 r., 25 kwietnia 2005 r. oraz 12 grudnia 2005 r. władze Hesji przekazały DG AGRI informacje, do których następuje odwołanie w treści niniejszej decyzji. W wiadomości e-mail przesłanej w dniu 6 lipca 2006 r. władze niemieckie zgodnie z art. 88 ust. 3 Traktatu WE zgłosiły Komisji finansowanie kapitałowe nowych pomieszczeń produkcyjnych. Jak wynika z przekazanych informacji, zgłoszenie nastąpiło dla celów pewności prawnej. Z uwagi na fakt, iż część środków została wypłacona jeszcze przed zgłoszeniem, środek został wpisany do rejestru pomocy niezgłoszo­

(7)

(2)

(8)

(3)

(4)

Zgodnie z przekazanymi informacjami przedsiębiorstwo Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach z siedzibą w Eltville nad Renem posiada 190 hektarów upraw winorośli, a zatem jest największym przedsiębior­ stwem winiarskim w Niemczech. Przedsiębiorstwo koncentruje się na produkcji wysokogatunkowych win, przede wszystkim ze szczepu Riesling, a także w coraz szerszym zakresie win czerwonych. Przedsiębiorstwo jest w 100 % własnością kraju związkowego Hesja.

(1) Dz.U. C 19 z 27.1.2007, s. 2.

(2) Zob. przypis 1.

15.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 180/31

(10)

Początkowo działalność winiarska kraju związkowego Hesja stanowiła część ogólnej działalności administracyjnej („zarządzanie kameralistyczne”), a następnie, od 2003 r., prowadzona była przez tzw. „Landesbetrieb”. W związku z finansowaniem przedsiębiorstwa Hessische Staatsweingüter niezbędne jest zbadanie szeregu środków:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 180 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L180 - 28 z 201015.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie zakończenia postępowania antysubsydyjnego dotyczącego przywozu niektórych elementów złącznych ze stali nierdzewnej i ich części pochodzących z Indii i Malezji

 • Dz. U. L180 - 26 z 201015.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych elementów złącznych ze stali nierdzewnej i ich części pochodzących z Indii i Malezji

 • Dz. U. L180 - 21 z 201015.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 lipca 2010 r. zmieniająca załączniki do decyzji 93/52/EWG w odniesieniu do uznania Litwy i regionu Molise we Włoszech za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz zmieniająca załączniki do decyzji 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych regionów administracyjnych Włoch za oficjalnie wolne od gruźlicy bydła, brucelozy bydła i enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4592) (1)

 • Dz. U. L180 - 19 z 201015.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 620/2010 z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni lipca 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L180 - 17 z 201015.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 619/2010 z dnia 14 lipca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L180 - 15 z 201015.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 618/2010 z dnia 14 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L180 - 7 z 201015.7.2010

  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 617/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 736/96

 • Dz. U. L180 - 1 z 201015.7.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/41/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących działalność na własny rachunek oraz uchylająca dyrektywę Rady 86/613/EWG

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.