Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 180 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 617/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 736/96

Data ogłoszenia:2010-07-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 180 POZ 7

Strona 1 z 7
15.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 180/7

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE, EURATOM) NR 617/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 736/96

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 337, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 187, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1) (4)

mają być wprowadzane na rynek. Liberalizacja sektora energetycznego oraz dalsza integracja rynku wewnętrz­ nego nadają podmiotom gospodarczym większą rolę w zakresie inwestycji. Jednocześnie nowe wymogi poli­ tyki, takie jak cele dotyczące koszyka paliw, spowodują zmiany polityki państw członkowskich w odniesieniu do rozbudowy lub modernizacji infrastruktury energe­ tycznej.

W tym kontekście należy poświęcić więcej uwagi inwe­ stycjom w infrastrukturę energetyczną w Unii, szcze­ gólnie w celu przewidywania problemów, promowania najlepszych praktyk i zapewnienia większej przejrzystości w zakresie przyszłego rozwoju unijnego systemu energe­ tycznego.

Uzyskanie całościowego obrazu rozwoju inwestycji w infrastrukturę energetyczną w Unii ma kluczowe znaczenie dla tego, aby Komisja mogła wykonywać swoje zadania w dziedzinie energii. Dostępność regu­ larnie dostarczanych i aktualnych danych oraz informacji powinna umożliwić Komisji przeprowadzenie niezbęd­ nych porównań i ocen lub zaproponowanie odpowied­ nich środków na podstawie właściwych danych liczbo­ wych i analiz, w szczególności w odniesieniu do przy­ szłej równowagi między podażą energii a popytem na nią. Krajobraz energetyczny w Unii i poza nią uległ w ostatnich latach znacznym zmianom, co sprawiło, że inwestycje w infrastrukturę energetyczną stały się kluczową kwestią dla zagwarantowania dostaw energii do Unii, funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz przejścia na niskoemisyjny system energetyczny, które Unia rozpoczęła. Nowa sytuacja na rynku inwestycji w różne rodzaje sektorach energetycznych, rodzajów infrastruktury i energii wymaga znacznych infrastruktury we wszystkich a także rozwijania nowych nowych technologii, które

Komisja, a w szczególności jej jednostka odpowiedzialna za obserwację rynku energii, powinna zatem dysponować dokładnymi danymi oraz informacjami na temat projektów inwestycyjnych, w tym planów wycofania infrastruktury z eksploatacji, dotyczących najbardziej istotnych elementów systemu energetycznego Unii.

(6)

(2)

Dane oraz informacje dotyczące przewidywalnych zmian zdolności w zakresie produkcji, przesyłu i składowania oraz projektów w różnych sektorach energetyki mają duże znaczenie dla Unii i są ważne dla inwestycji w przyszłości. Należy zatem zapewnić, aby Komisja była powiadamiana o projektach inwestycyjnych, w przypadku których prace w zakresie budowy lub wycofywania z eksploatacji już się rozpoczęły lub co do których podjęto już ostateczną decyzję inwestycyjną.

(7)

(3)

Na mocy art. 41 i 42 Traktatu Euratom przedsiębiorstwa mają obowiązek zgłaszania swoich projektów inwestycyj­ nych. Niezbędne jest uzupełnianie takich informacji, w szczególności o okresowe sprawozdania na temat realizacji projektów inwestycyjnych. Takie dodatkowe obowiązki w zakresie składania sprawozdań nie naru­ szają przepisów art. 41–44 Traktatu Euratom.

L 180/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.7.2010

(8)

Aby Komisja dysponowała spójnym obrazem przyszłych zmian w całym systemie energetycznym Unii, niezbędne są zharmonizowane ramy składania sprawozdań w odniesieniu do projektów inwestycyjnych, oparte na aktualnych kategoriach oficjalnych danych oraz infor­ macji przekazywanych przez państwa członkowskie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 180 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L180 - 30 z 201015.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 57/06 (ex NN 56/06, ex N 451/06) dotyczącej finansowania przedsiębiorstwa Hessische Staatsweingüter przez kraj związkowy Hesja (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1626) (1)

 • Dz. U. L180 - 28 z 201015.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie zakończenia postępowania antysubsydyjnego dotyczącego przywozu niektórych elementów złącznych ze stali nierdzewnej i ich części pochodzących z Indii i Malezji

 • Dz. U. L180 - 26 z 201015.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych elementów złącznych ze stali nierdzewnej i ich części pochodzących z Indii i Malezji

 • Dz. U. L180 - 21 z 201015.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 lipca 2010 r. zmieniająca załączniki do decyzji 93/52/EWG w odniesieniu do uznania Litwy i regionu Molise we Włoszech za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz zmieniająca załączniki do decyzji 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych regionów administracyjnych Włoch za oficjalnie wolne od gruźlicy bydła, brucelozy bydła i enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4592) (1)

 • Dz. U. L180 - 19 z 201015.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 620/2010 z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni lipca 2010 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

 • Dz. U. L180 - 17 z 201015.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 619/2010 z dnia 14 lipca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L180 - 15 z 201015.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 618/2010 z dnia 14 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L180 - 1 z 201015.7.2010

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/41/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących działalność na własny rachunek oraz uchylająca dyrektywę Rady 86/613/EWG

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.