Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 181 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 38/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2010-07-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 181 POZ 1

Strona 1 z 2
15.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 181/1

III

(Inne akty)

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 38/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozu­ mieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje,

(1)

decyzję 2008/185/WE w odniesieniu do warunków doty­ czących zdrowia zwierząt w handlu trzodą chlewną pomiędzy państwami członkowskimi lub ich regionami wolnymi od choroby Aujeszkyego (5).

(6)

Załącznik I do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 19/2010 z dnia 12 marca 2010 r. (1). W Porozumieniu należy zatem uwzlędnić rozporzą­ dzenie Komisji (WE) nr 123/2009 z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1266/2007 w zakresie warunków przemieszczeń zwie­ rząt w obrębie takiej samej strefy zamkniętej oraz warunków zwolnienia z zakazu opuszczania przewidzia­ nego w dyrektywie Rady 2000/75/WE (2). W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Rady 2008/120/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiającą minimalne normy ochrony świń (3). W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2009/19/WE z dnia 9 stycznia 2009 r. zmieniającą decyzję 2008/655/WE w odniesieniu do zatwierdzenia planów szczepień interwencyjnych niektórych państw członkowskich przeciw chorobie niebieskiego języka i określenia poziomu wkładu finansowego Wspólnoty na lata 2007 i 2008 (4). W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2009/248/WE z dnia 18 marca 2009 r. zmieniającą

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 143 z 10.6.2010, s. 8. 40 z 11.2.2009, s. 3. 47 z 18.2.2009, s. 5. 8 z 13.1.2009, s. 31. (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 ) (7)

W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2009/255/WE z dnia 20 marca 2009 r. zmieniającą decyzję 2003/135/WE w odniesieniu do planów zwal­ czania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń na niektórych obszarach krajów związkowych Nadrenia-Palatynat i Nadrenia Północna-Westfalia (Niemcy) (6).

(2)

(3)

W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2009/342/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniającą decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektó­ rych regionów administracyjnych Włoch za oficjalnie wolne od gruźlicy bydła, brucelozy bydła i enzootycznej białaczki bydła, uznania niektórych regionów administracyjnych Polski za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła oraz uznania Polski i Słowenii za państwa członkowskie oficjalnie wolne od gruźlicy bydła (7).

(8)

(4)

W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2009/422/WE z dnia 26 maja 2009 r. zmieniającą decyzję 2003/135/WE w odniesieniu do planów zwal­ czania klasycznego pomoru świń i szczepień interwen­ cyjnych zdziczałych świń przeciwko klasycznemu pomo­ rowi świń na niektórych obszarach Niemiec (8).

(9)

(5)

Dyrektywa 2008/120/WE uchyla dyrektywę Rady która jest uwzględniona 91/630/EWG (9), w Porozumieniu i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 73 z 19.3.2009, s. 22. 75 z 21.3.2009, s. 24. 104 z 24.4.2009, s. 51. 137 z 3.6.2009, s. 42. 340 z 11.12.1991, s. 33.

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

L 181/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.7.2010

(10)

Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie żywych zwierząt z wyłączeniem ryb i zwierząt akwakul­ tury. Prawodawstwa dotyczącego powyższych kwestii nie stosuje się do Islandii zgodnie z ust. 2 części wprowa­ dzającej załącznika I do Porozumienia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 181 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L181 - 27 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 58/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L181 - 26 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 57/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L181 - 24 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 56/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 23 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 55/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 22 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 54/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik XVIII (BHP, prawo pracy i równe traktowanie mężczyzn i kobiet) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 21 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 53/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik XVIII (BHP, prawo pracy i równe traktowanie mężczyzn i kobiet) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 20 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 52/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik XIV (Konkurencja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 19 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 51/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) i załącznik XIV (Konkurencja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 18 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 50/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) i załącznik XII (Swobodny przepływ kapitału) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 17 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 49/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 16 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 48/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 15 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 47/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 14 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 46/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 13 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 45/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 12 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 44/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 11 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 43/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 9 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 42/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 7 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 41/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 6 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 40/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 4 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 39/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.