Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 181 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 56/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2010-07-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 181 POZ 24

L 181/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.7.2010

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 56/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozu­ mieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

tatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich (wersja ujednolicona) (Dz.U. L 258 z 1.10.2009, s. 11). Do celów Porozumienia przepisy dyrektywy odczytuje się z uwzględnieniem następującego dostosowania: W art. 1 dodaje się, co następuje: »— w Islandii: hlutafélag, einkahlutafélag, samlagsfélag; — w Liechtensteinie: die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschrän­ kter Haftung, die Kommandit-aktiengesellschaft; — w Norwegii: aksjeselskap, allmennaksjeselskap.« ”; 2) tekst pkt 9 (dwunasta dyrektywa Rady 89/667/EWG) otrzy­ muje brzmienie: „32009 L 0102: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/102/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie prawa spółek, dotycząca jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (wersja ujednolicona) (Dz.U. L 258 z 1.10.2009, s. 20). Do celów Porozumienia przepisy dyrektywy odczytuje się z uwzględnieniem następującego dostosowania: W załączniku I dodaje się, co następuje: »— w Islandii:

Załącznik XXII do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 37/2010 z dnia 12 marca 2010 r. (1). W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Parla­ mentu Europejskiego i Rady 2009/101/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 48 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trze­ cich (wersja ujednolicona) (2). W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Parla­ mentu Europejskiego i Rady 2009/102/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie prawa spółek, dotycząca jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialno­ ścią (wersja ujednolicona) (3). Dyrektywa 2009/101/WE uchyla pierwszą dyrektywę Rady 68/151/EWG (4), która została uwzględniona w Porozumieniu i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia. Dyrektywa 2009/102/WE uchyla dwunastą dyrektywę Rady w sprawie prawa spółek 89/667/EWG (5), która została uwzględniona w Porozumieniu i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Poro­ zumienia,

(2)

(3)

(4)

(5)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W załączniku XXII do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 1) tekst pkt 1 (pierwsza dyrektywa Rady 68/151/EWG) otrzy­ muje brzmienie: „32009 L 0101: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/101/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie koor­ dynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach człon­ kowskich od spółek w rozumieniu art. 48 akapit drugi Trak­

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 143 z 10.6.2010, s. 33. 258 z 1.10.2009, s. 11. 258 z 1.10.2009, s. 20. 65 z 14.3.1968, s. 8. 395 z 30.12.1989, s. 40.

einkahlutafélag; — w Liechtensteinie: die Gesellschaft mit beschränkter Haftung; — w Norwegii: aksjeselskap.« ”. Artykuł 2 Teksty dyrektyw 2009/101/WE i 2009/102/WE w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

15.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 181/25

Artykuł 3 Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 maja 2010 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*). Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostanie opublikowana w sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 kwietnia 2010 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Alan SEATTER

Przewodniczący

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 181 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L181 - 27 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 58/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L181 - 26 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 57/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L181 - 23 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 55/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 22 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 54/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik XVIII (BHP, prawo pracy i równe traktowanie mężczyzn i kobiet) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 21 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 53/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik XVIII (BHP, prawo pracy i równe traktowanie mężczyzn i kobiet) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 20 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 52/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik XIV (Konkurencja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 19 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 51/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) i załącznik XIV (Konkurencja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 18 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 50/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) i załącznik XII (Swobodny przepływ kapitału) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 17 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 49/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 16 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 48/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 15 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 47/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 14 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 46/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 13 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 45/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 12 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 44/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 11 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 43/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 9 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 42/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 7 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 41/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 6 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 40/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 4 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 39/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 1 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 38/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.