Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 181 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 41/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2010-07-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 181 POZ 7

Strona 1 z 2
15.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 181/7

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 41/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

kryteria czystości dla dodatków do środków spożyw­ czych innych niż barwniki i substancje słodzące (6).

(7)

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozu­ mieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Parla­ mentu Europejskiego i Rady 2009/32/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zbliżenia przepisów usta­ wowych państw członkowskich dotyczących rozpusz­ czalników do ekstrakcji stosowanych w produkcji środków spożywczych i składników żywności (wersja przekształcona) (7). W porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2009/106/WE z dnia 14 sierpnia 2009 r. zmieniającą dyrektywę Rady 2001/112/WE odnoszącą się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przezna­ czonych do spożycia przez ludzi (8). Dyrektywa 2008/128/WE uchyla dyrektywę Komisji 95/45/WE (9), która jest uwzględniona w Porozumieniu i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia. Dyrektywa 2009/32/WE uchyla dyrektywę Komisji która jest uwzględniona 88/344/WE (10), w Porozumieniu i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia. Niniejszej decyzji nie stosuje się do Liechtensteinu,

Załącznik I do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 22/2010 z dnia 12 marca 2010 r. (1). Załącznik II do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 24/2010 z dnia 12 marca 2010 r. (2). W porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 415/2009 z dnia 20 maja 2009 r. zmieniające dyrektywę 2007/68/WE zmieniającą załącznik IIIa do dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do niektórych skład­ ników żywności (3). W porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 822/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny, atrazyny, chlor­ mekwatu, cyprodynilu, ditiokarbaminianów, fludiokso­ nilu, fluroksypyru, indoksakarbu, mandipropamidu, trijodku potasu, spirotetramatu, tetrakonazolu i tiramu w określonych produktach lub na ich powierzchni (4) z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 60 z 10.3.2010, s. 26. W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2008/128/WE z dnia 22 grudnia 2008 r. ustanawiającą szczególne kryteria czystości dotyczące barwników stoso­ wanych w środkach spożywczych (wersja skodyfiko­ wana) (5). W porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Komisji 2009/10/WE z dnia 13 lutego 2009 r. zmieniającą dyrektywę 2008/84/WE ustanawiającą szczególne

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 143 z 10.6.2010, 143 z 10.6.2010, 125 z 21.5.2009, 239 z 10.9.2009, 6 z 10.1.2009, s. s. 13. s. 17. s. 52. s. 5. 20.

(8)

(2)

(9)

(3)

(10)

(4)

(11)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W pkt 40 (rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Euro­ pejskiego i Rady) rozdziału II załącznika I do Porozumienia dodaje się tiret w brzmieniu: „— 32009 R 0822: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 822/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. L 239 z 10.9.2009, s. 5), z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 60 z 10.3.2010, s. 26.”. Artykuł 2 W rozdziale XII załącznika II do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 1) skreśla się pkt 43 (dyrektywa Rady 88/344/EWG) oraz 46b (dyrektywa Komisji 95/45/WE);

(6 ) (7 ) (8 ) (9 ) (10) Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 44 z 14.2.2009, s. 62. 141 z 6.6.2009, s. 3. 212 z 15.8.2009, s. 42. 226 z 22.9.1995, s. 1. 157 z 24.6.1988, s. 28.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 181 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L181 - 27 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 58/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L181 - 26 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 57/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L181 - 24 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 56/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 23 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 55/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 22 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 54/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik XVIII (BHP, prawo pracy i równe traktowanie mężczyzn i kobiet) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 21 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 53/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik XVIII (BHP, prawo pracy i równe traktowanie mężczyzn i kobiet) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 20 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 52/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik XIV (Konkurencja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 19 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 51/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) i załącznik XIV (Konkurencja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 18 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 50/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) i załącznik XII (Swobodny przepływ kapitału) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 17 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 49/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 16 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 48/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 15 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 47/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 14 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 46/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 13 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 45/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 12 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 44/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 11 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 43/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 9 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 42/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 6 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 40/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 4 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 39/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 1 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 38/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.