Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 181 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 42/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2010-07-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 181 POZ 9

Strona 1 z 2
15.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 181/9

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 42/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozu­ mieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

kolidu, indoksakarbu, joksynilu, mepanipirymu, protioko­ nazolu, pirydalilu, tiakloprydu i trifloksystrobiny w określonych produktach lub na ich powierzchni (6), z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 338 z 19.12.2009, s. 105.

(7)

W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Parla­ mentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie środków spożywczych specjal­ nego przeznaczenia żywieniowego (wersja przekształ­ cona) (7). Rozporządzenie (WE) nr 953/2009 uchyla dyrektywy Komisji 2001/15/WE (8) i 2004/6/WE (9), które są uwzględnione w Porozumieniu i które w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia. Dyrektywa 2009/39/WE uchyla dyrektywę Rady która jest uwzględniona 89/398/EWG (10), w Porozumieniu i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia. Niniejszej decyzji nie stosuje się do Liechtensteinu,

Załącznik I do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 22/2010 z dnia 12 marca 2010 r. (1). Załącznik II do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 24/2010 z dnia 12 marca 2010 r. (2). W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 450/2009 z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie w sprawie aktywnych i inteligentnych mate­ riałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (3). W porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 953/2009 z dnia 13 października 2009 r. w sprawie substancji, które mogą być dodawane w szczególnych celach odżywczych do środków spożyw­ czych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (4). W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 975/2009 z dnia 19 października 2009 r. zmieniające dyrektywę 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przezna­ czonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (5). W porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1050/2009 z dnia 28 października 2009 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny, acetamipridu, chlomazonu, cyflufenamidu, benzoesanu emamektyny, famoksadonu, tlenku fenbutatinu, flufenoksuronu, fluopi­

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 143 143 135 269 274 z z z z z 10.6.2010, s. 13. 10.6.2010, s. 17. 30.5.2009, s. 3. 14.10.2009, s. 9. 20.10.2009, s. 3.

(8)

(2)

(9)

(3)

(10)

STANOWI, CO NASTĘPUJE: (4)

Artykuł 1 W pkt 40 (rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Euro­ pejskiego i Rady) rozdziału II załącznika I do Porozumienia dodaje się tiret w brzmieniu: „— 32009 R 1050: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1050/2009 z dnia 28 października 2009 r. (Dz.U. L 290 z 6.11.2009, s. 7), z poprawkami wprowadzo­ nymi w Dz.U. L 338 z 19.12.2009, s. 105.”. Artykuł 2 W rozdziale XII załącznika II do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 1) skreśla się pkt 51 (dyrektywa Rady 89/398/EWG), pkt 54zi (dyrektywa Komisji 2001/15/WE) i pkt 54zzm (dyrektywa Komisji 2004/6/WE);

(6 ) (7 ) (8 ) (9 ) (10) Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 290 z 6.11.2009, s. 7. 124 z 20.5.2009, s. 21. 52 z 22.2.2001, s. 19. 15 z 22.1.2004, s. 31. 186 z 30.6.1989, s. 27.

(5)

(6)

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 )

L 181/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.7.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 181 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L181 - 27 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 58/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L181 - 26 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 57/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L181 - 24 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 56/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 23 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 55/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 22 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 54/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik XVIII (BHP, prawo pracy i równe traktowanie mężczyzn i kobiet) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 21 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 53/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik XVIII (BHP, prawo pracy i równe traktowanie mężczyzn i kobiet) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 20 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 52/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik XIV (Konkurencja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 19 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 51/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) i załącznik XIV (Konkurencja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 18 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 50/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) i załącznik XII (Swobodny przepływ kapitału) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 17 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 49/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 16 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 48/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 15 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 47/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 14 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 46/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 13 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 45/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 12 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 44/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 11 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 43/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 7 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 41/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 6 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 40/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 4 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 39/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L181 - 1 z 201015.7.2010

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 38/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.