Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 182 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Protokołu ustaleń między Komisją Europejską a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej w sprawie europejskiej platformy wymiany danych radiologicznych (EURDEP)

Data ogłoszenia:2010-07-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 182 POZ 15

Strona 1 z 3
16.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 182/15

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Protokołu ustaleń między Komisją Europejską a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej w sprawie europejskiej platformy wymiany danych radiologicznych (EURDEP) (2010/398/Euratom)

KOMISJA EUROPEJSKA,

w światowy rozwój monitorowania napromieniowania środowiska.

(6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 199, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Jak stanowi art. 35 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, państwa członkowskie zobowiązane są do utworzenia urządzeń do stałego kontrolowania poziomu napromieniowania środowiska na swoich terytoriach, a Komisja ma zagwarantowane prawo dostępu do tego rodzaju urządzeń. W tym kontekście Komisja Europejska opracowała wspólną formę wymiany danych radiologicznych pod nazwą europejskiej platformy wymiany danych radiolo­ gicznych (ang. EUropean Radiological Data Exchange Plat­ form, EURDEP), jak również odpowiednią sieć opartą na Internecie, której celem jest usprawnienie ciągłej i płynnej wymiany danych dostarczanych przez krajowe sieci monitorowania mocy dawki promieniowania oraz programów kontroli napromieniowania środowiska, a która, po latach stosowania przez Europejską Wspól­ notę Energii Atomowej, została obecnie uznana za gotową do rozbudowy. Podpisując w 2008 r. wspólne oświadczenie, Komisja wraz z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (MAEA) wyraziły wolę znacznego podniesienia jakości i zwiększenia wagi wzajemnej współpracy. Wśród priorytetowych obszarów tej współpracy wymie­ niono ochronę przed promieniowaniem, z uwzględnieniem udostępnienia wymiany danych radio­ logicznych w czasie rzeczywistym na skalę światową. Zastosowanie sprawdzonych technologii, opracowanych przez Komisję Europejską na potrzeby EURDEP, byłoby znakomitym sposobem na ułatwienie zautomatyzowanej wymiany danych, wnosząc jednocześnie znaczący wkład

Udostępnienie MAEA technologii EURDEP leży w interesie Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, jako że udział MAEA gwarantuje, że europejscy uczest­ nicy sieci uzyskają pełny dostęp do danych odnoszących się do pełnego monitoringu promieniowania radioaktyw­ nego na całej kuli ziemskiej. W tej sytuacji sporządzono niniejszy protokół ustaleń, w kontekście stosunków łączących Euratom z MAEA, obejmujący aspekty techniczne prowadzonej za pośred­ nictwem platformy EURDEP współpracy między MAEA i Euratom. Z niniejszego protokołu ustaleń nie wynikają żadne następstwa finansowe ani zobowiązania prawne,

(7)

(2)

(8)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się załączony do niniejszej decyzji Protokół ustaleń między Komisją Europejską a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej w sprawie euro­ pejskiej platformy wymiany danych radiologicznych (EURDEP). Artykuł 2 W imieniu Komisji Protokół ustaleń między Komisją Europejską a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej w sprawie EURDEP, to jest europejskiej platformy wymiany danych radio­ logicznych, podpisuje komisarz ds. energii Günther Oettinger.

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli dnia 15 lipca 2010 r. W imieniu Komisji

Günther OETTINGER

(5)

Członek Komisji

L 182/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.7.2010

ZAŁĄCZNIK Protokół ustaleń między Komisją Europejską a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej w sprawie europejskiej platformy wymiany danych radiologicznych (EURDEP) Komisja Europejska, zwana dalej „Komisją”, oraz Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, zwana dalej „MAEA”, wspólnie zwane dalej „Stronami”, UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: Artykuł 1 Cel niniejszego protokołu ustaleń 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 182 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L182 - 14 z 201016.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 628/2010 z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie ofert na przywóz kukurydzy przekazanych w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (UE) nr 462/2010

 • Dz. U. L182 - 12 z 201016.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 627/2010 z dnia 15 lipca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L182 - 9 z 201016.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 626/2010 z dnia 15 lipca 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 lipca 2010 r.

 • Dz. U. L182 - 7 z 201016.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 625/2010 z dnia 15 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L182 - 5 z 201016.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 624/2010 z dnia 15 lipca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Melanzana Rossa di Rotonda (ChNP))

 • Dz. U. L182 - 3 z 201016.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 623/2010 z dnia 15 lipca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Farro di Monteleone di Spoleto (ChNP))

 • Dz. U. L182 - 1 z 201016.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 622/2010 z dnia 15 lipca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Pesca di Leonforte (ChOG))

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.