Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 183 POZ 1

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 1 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010

Data ogłoszenia:2010-07-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 183 POZ 1

Strona 1 z 15
16.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 183/1

I

(Akty ustawodawcze)

BUDŻETY

PARLAMENT EUROPEJSKI

 

OSTATECZNE PRZYJĘCIE

budżetu korygującego nr  1 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010

(2010/382/UE, Euratom)

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314 ust. 4 lit. a) i art. 314 ust. 9, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 17 grudnia 2009 r. (2), uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dys­ cypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (3), uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 1 do budżetu ogólnego na 2010 r., który Komisja sporządziła w dniu 19 marca 2010 r., uwzględniając stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 1/2010, przyjęte przez Radę w dniu 18 maja 2010 r., uwzględniając art. 75b i 75e Regulaminu Parlamentu Europejskiego, uwzględniając zatwierdzenie przez Parlament stanowiska Rady w dniu 19 maja 2010 r.,

(1)  Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. (2)  Dz.U. L 64 z 12.3.2010. (3)  Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

L 183/2

OŚWIADCZA, ŻE:

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.7.2010

Artykuł

Procedura przewidziana w art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej została zakończona i budżet korygujący nr 1 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 został ostatecznie przyjęty.

Sporządzono w Strasburgu dnia 19 maja 2010 r.

Przewodniczący

J. BUZEK

16.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 183/3

OSTATECZNE PRZYJĘCIE BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR  1  UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK BUDŻETOWY 2010

TREŚĆ

Strona

STAN DOCHODÓW I  WYDATKÓW W  PODZIALE NA SEKCJE Sekcja I: Parlament  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Dochody  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 4: Dochody pochodzące od osób związanych z instytucjami i innymi organami Unii . . . . . . . . . . . . . . . . . — Wydatki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 1: Pracownicy instytucji  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 4: Wydatki związane z wykonywaniem zadań specjalnych przez instytucję  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 10: Inne wydatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Personel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DOCHODY OGÓŁEM A. Wprowadzenie i finansowanie budżetu ogólnego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 183 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.