Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 184 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 629/2010 z dnia 16 lipca 2010 r. ustanawiające ostateczną kwotę pomocy w odniesieniu do suszu paszowego na rok gospodarczy 2009/2010

Data ogłoszenia:2010-07-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 184 POZ 1

17.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 184/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 629/2010 z dnia 16 lipca 2010 r. ustanawiające ostateczną kwotę pomocy w odniesieniu do suszu paszowego na rok gospodarczy 2009/2010

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 90 lit. c) w związku z jego art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

paszowego, w odniesieniu do której przyznano upraw­ nienia do otrzymania pomocy w roku gospodarczym 2009/2010. Z przekazanych informacji wynika, że w odniesieniu do suszu paszowego maksymalna ilość gwarantowana nie została przekroczona.

(3)

Zgodnie z art. 88 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 wysokość pomocy w odniesieniu do suszu paszowego wynosi zatem 33 EUR za tonę. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

(4)

Artykuł 88 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 ustala kwotę pomocy dla zakładów przetwórczych w odniesieniu do suszu paszowego w ramach maksymal­ nych ilości gwarantowanych określonych w art. 89 wymienionego rozporządzenia. Zgodnie z art. 33 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia Komisji (WE) nr 382/2005 z dnia 7 marca 2005 r. usta­ nawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporzą­ dzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego (2) państwa człon­ kowskie przesłały Komisji dane dotyczące ilości suszu

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Dla roku gospodarczego 2009/2010 ostateczną kwotę pomocy dla suszu paszowego ustala się na 33 EUR za tonę. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 lipca 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 61 z 8.3.2005, s. 4.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 184 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L184 - 6 z 201017.7.2010

    Decyzja Komisji z dnia 15 lipca 2010 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4894)

  • Dz. U. L184 - 4 z 201017.7.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 631/2010 z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 września 2010 r. do dnia 30 listopada 2010 r.

  • Dz. U. L184 - 2 z 201017.7.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 630/2010 z dnia 16 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.