Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 184 POZ 6

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 lipca 2010 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4894)

Data ogłoszenia:2010-07-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 184 POZ 6

Strona 1 z 6
L 184/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.7.2010

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 15 lipca 2010 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4894)

(Jedynie teksty w językach angielskim, duńskim, fińskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim i węgierskim są autentyczne)

(2010/399/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

(4)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1258/1999 i rozporządzeniem (WE) nr 1290/2005 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z zasadami Unii Europejskiej.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1258/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 7 ust. 4,

Przeprowadzona weryfikacja, wyniki rozmów dwustron­ nych i procedury pojednawcze wykazały, że część wydatków zadeklarowanych przez państwa członkowskie nie spełnia wymogów i nie może być zatem finansowana przez Sekcję Gwarancji EFOGR, EFRG i EFFROW.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (2), w szczególności jego art. 31,

(5)

po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych,

(6)

Należy wskazać, które kwoty nie zostały uznane za kwalifikujące się do zwrotu w ramach Sekcji Gwarancji EFOGR, EFRG oraz EFRROW. Kwoty te nie dotyczą wydatków poniesionych wcześniej niż dwadzieścia cztery miesiące przed pisemnym powiadomieniem państw członkowskich przez Komisję o wynikach weryfikacji.

a także mając na uwadze, co następuje:

Dla przypadków objętych niniejszą decyzją Komisja przedstawiła państwom członkowskim w sprawozdaniu zbiorczym szacunkowe kwoty do wyłączenia z uwagi na ich niezgodność z zasadami Unii Europejskiej.

(1)

Zgodnie z art. 7 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1258/1999 i art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 Komisja dokonuje niezbędnych weryfikacji, informuje państwa członkowskie o wynikach tych weryfikacji, zapoznaje się z uwagami zgłoszonymi przez państwa członkowskie, zwołuje dwustronne rozmowy w celu wypracowania porozumienia z danymi państwami człon­ kowskimi i oficjalnie informuje je o swoich wnioskach.

(7)

Niniejsza decyzja nie przesądza o skutkach finansowych wynikających dla Komisji z wyroków Trybunału Spra­ wiedliwości w sprawach będących w toku w dniu 30 kwietnia 2010 r. i dotyczących kwestii z nią związa­ nych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (2)

Państwa członkowskie miały możliwość złożenia wniosku o rozpoczęcie procedury pojednawczej. W niektórych przypadkach możliwość ta została wyko­ rzystana, a Komisja przeanalizowała sprawozdania sporządzone po zakończeniu tej procedury.

Artykuł 1 Wydatki akredytowanych przez państwa członkowskie agencji płatniczych, zadeklarowane z tytułu Sekcji Gwarancji EFOGR, EFRG lub EFRROW, wskazane w załączniku do niniejszej decyzji, wyłącza się z finansowania Unii Europejskiej z powodu ich niezgodności z zasadami Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, s. 103. (2) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1.

17.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 184/7

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Królestwa Hiszpanii, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Republiki Węgierskiej, Republiki Austrii, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej, Republiki Finlandii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 184 POZ 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L184 - 4 z 201017.7.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 631/2010 z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 września 2010 r. do dnia 30 listopada 2010 r.

  • Dz. U. L184 - 2 z 201017.7.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 630/2010 z dnia 16 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L184 - 1 z 201017.7.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 629/2010 z dnia 16 lipca 2010 r. ustanawiające ostateczną kwotę pomocy w odniesieniu do suszu paszowego na rok gospodarczy 2009/2010

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.