Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 186 POZ 32

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie planowanej przez Niderlandy pomocy państwa, przyznającej producentom wyrobów ceramicznych zwolnienie z podatku na ochronę środowiska C 5/09 (ex N 210/08) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9972) (1)

Data ogłoszenia:2010-07-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 186 POZ 32

Strona 1 z 17
L 186/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.7.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie planowanej przez Niderlandy pomocy państwa, przyznającej producentom wyrobów ceramicznych zwolnienie z podatku na ochronę środowiska C 5/09 (ex N 210/08) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9972)

(Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/402/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

wane strony do przedstawiania uwag na temat środka pomocy.

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 108 ust. 2 akapit pierwszy,

(4)

W dniu 26 maja 2009 r. Niderlandy przedstawiły swoje uwagi dotyczące decyzji o wszczęciu postępowania.

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanym artykułem (1) i uwzględniając otrzy­ mane odpowiedzi,

(5)

Komisja otrzymała także uwagi od innych zainteresowa­ nych stron. Przekazała je Niderlandom, aby mogły się do nich ustosunkować; Niderlandy odpowiedziały na prze­ kazane uwagi pismem z dnia 7 lipca 2009 r.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

I. PROCEDURA

(1)

Pismem z dnia 24 kwietnia 2008 r. Niderlandy zgłosiły plan dotyczący zwolnienia producentów wyrobów cera­ micznych z podatku od energii w odniesieniu do gazu ziemnego. W dniu 6 czerwca 2008 r. Komisja wystąpiła o przedstawienie dodatkowych informacji; Niderlandy odpowiedziały pismem z dnia 16 września 2008 r. W dniu 16 października 2008 r. odbyło się spotkanie pracowników Komisji z przedstawicielami Niderlandów. W dniu 17 listopada 2008 r. Komisja zadała szereg dodatkowych pytań; Niderlandy udzieliły odpowiedzi w piśmie z dnia 19 grudnia 2008 r.

W dniu 7 października 2009 r. Komisja zwróciła się do Niderlandów na piśmie, aby wyjaśnić na jakim etapie znajduje się postępowanie w przedmiotowej sprawie, przy tej okazji poprosiła Niderlandy o przedstawienie do dnia 13 października 2009 r. wszelkich uwag, które miałyby zostać uwzględnione przed wydaniem osta­ tecznej decyzji.

(7)

Niderlandy zwróciły się o przedłużenie terminu, w związku z czym pismem z dnia 16 października 2009 r. został on przedłużony do dnia 1 listopada 2009 r. Niderlandy udzieliły odpowiedzi pismem z dnia 30 października 2009 r.

(2)

Pismem z dnia 11 lutego 2009 r. Komisja poinformo­ wała Niderlandy o swojej decyzji o wszczęciu postępo­ wania przewidzianego w art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”) w odniesieniu do przedmiotowej pomocy (2).

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS POMOCY

(8)

W Niderlandach wykorzystanie produktów energetycz­ nych podlega opodatkowaniu na mocy ustawy o podatkach na ochronę środowiska (4); na mocy tej ustawy obowiązuje degresywna stawka podatku, uzależ­ niona od poziomu zużycia energii przez przedsiębior­ stwo (5).

(3)

W dniu 25 kwietnia 2009 r. decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzę­ dowym Unii Europejskiej (3). Komisja wezwała zaintereso­

(1) Dz.U. C 96 z 25.4.2009, s. 16. (2) Od dnia 1 grudnia 2009 r. art. 87 i art. 88 Traktatu WE zostały zastąpione przez art. 107 i art. 108 TFUE. Treść obu tych postano­ wień jest zasadniczo identyczna. Do celów niniejszej decyzji odnie­ sienia do art. 107 i art. 108 TFUE należy rozumieć, w stosowanych przypadkach, jako odniesienia do art. 87 i art. 88 Traktatu WE. (3) Zob. przypis 1.

(4) Podatek od energii został wprowadzony na mocy ustawy o podatkach na ochronę środowiska (Wet belastingen op milieugrond­ slag) od dnia 1 stycznia 1996 r. i jest pobierany od gazu ziemnego, energii elektrycznej i olejów mineralnych. Stawki ustala się w oparciu o ilości zużywanej energii. (5) Niderlandy przedstawiły następujące stawki podatku od energii w odniesieniu do gazu ziemnego zużywanego przez reprezentatyw­ nego producenta cegieł w Niderlandach (dane z 2009 r.): 0–5 000 m3: 0,1580 EUR/m3; 5 000–170 000 m3: 0,1385 EUR/m3; 170 000–1 000 000 m3: 0,0384 EUR/m3; 1 000 000–10 000 000 m3: 0,0122 EUR/m3; > 10 000 000 m3: 0,0080 EUR/m3.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 186 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L186 - 44 z 201020.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 14 lipca 2010 r. wyłączająca produkcję i sprzedaż hurtową energii elektrycznej we włoskiej Makrostrefie Północ oraz sprzedaż detaliczną energii elektrycznej odbiorcom końcowym podłączonym do sieci średniego, wysokiego i bardzo wysokiego napięcia we Włoszech z zakresu stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4740) (1)

 • Dz. U. L186 - 30 z 201020.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Cyprze

 • Dz. U. L186 - 29 z 201020.7.2010

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie mianowania sędziów Sądu

 • Dz. U. L186 - 27 z 201020.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 639/2010 z dnia 19 lipca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L186 - 26 z 201020.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 638/2010 z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni lipca 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wysokiej jakości wołowiny na mocy rozporządzenia (WE) nr 620/2009

 • Dz. U. L186 - 24 z 201020.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 637/2010 z dnia 19 lipca 2010 r. zawieszające składanie wniosków o pozwolenia na przywóz w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L186 - 22 z 201020.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 636/2010 z dnia 19 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L186 - 16 z 201020.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 635/2010 z dnia 19 lipca 2010 r. otwierające procedurę przyznawania pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2011 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

 • Dz. U. L186 - 14 z 201020.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 634/2010 z dnia 19 lipca 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Ricotta di Bufala Campana (ChNP))

 • Dz. U. L186 - 10 z 201020.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 633/2010 z dnia 19 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji IFRIC 14 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (1)

 • Dz. U. L186 - 1 z 201020.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 632/2010 z dnia 19 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 24 oraz Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 8 (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.