Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 187 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/404/WPZiB z dnia 14 czerwca 2010 r. dotycząca podpisania i zawarcia Umowy między Unią Europejską a Księstwem Liechtensteinu w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

Data ogłoszenia:2010-07-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 187 POZ 1

21.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 187/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

DECYZJA RADY 2010/404/WPZiB z dnia 14 czerwca 2010 r. dotycząca podpisania i zawarcia Umowy między Unią Europejską a Księstwem Liechtensteinu w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej (zwany dalej „TUE”), w szczególności jego art. 37, oraz Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zwany dalej „TFUE”), w szczególności jego art. 218 ust. 5 i art. 218 ust. 6 akapit pierwszy, uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 W imieniu Unii niniejszym zatwierdza się Umowę między Unią Europejską a Księstwem Liechtensteinu w sprawie procedur bezpieczeństwa wymiany informacji niejawnych. Tekst umowy dołącza się do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyzna­ czenia osoby lub osób umocowanych do podpisania umowy ze skutkiem wiążącym dla Unii. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2008 r. Rada posta­ nowiła upoważnić prezydencję, aby podjęła z Księstwem Liechtensteinu negocjacje zgodnie z poprzednim art. 24 TUE celem zawarcia umowy dotyczącej bezpieczeństwa informacji. W następstwie tego upoważnienia prezydencja wynego­ cjowała z Księstwem Liechtensteinu umowę w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych. Niniejszą Umowę należy zatwierdzić,

(2)

Sporządzono w Luksemburgu dnia 14 czerwca 2010 r. W imieniu Rady

C. ASHTON

(3)

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 187 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L187 - 28 z 201021.7.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 637/2010 z dnia 19 lipca 2010 r. zawieszającego składanie wniosków o pozwolenia na przywóz w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych (  Dz.U. L 186 z 20.7.2010)

 • Dz. U. L187 - 26 z 201021.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 645/2010 z dnia 20 lipca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L187 - 25 z 201021.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 644/2010 z dnia 20 lipca 2010 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz, złożonych w okresie od dnia 9 lipca 2010 r. do dnia 16 lipca 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 969/2006 dla kukurydzy

 • Dz. U. L187 - 23 z 201021.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 643/2010 z dnia 20 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L187 - 5 z 201021.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 642/2010 z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie zasad stosowania (należności celne przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007

 • Dz. U. L187 - 2 z 201021.7.2010

  Umowa między Unią Europejską a Księstwem Liechtensteinu w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.