Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 187 POZ 2

Tytuł:

Umowa między Unią Europejską a Księstwem Liechtensteinu w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

Data ogłoszenia:2010-07-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 187 POZ 2

Strona 1 z 3
L 187/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.7.2010

TŁUMACZENIE

UMOWA między Unią Europejską a Księstwem Liechtensteinu w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

UNIA EUROPEJSKA, zwana dalej „Unią”, oraz KSIĘSTWO LIECHTENSTEINU, zwane dalej „ Liechtensteinem”, zwane dalej łącznie „Stronami”, ZWAŻYWSZY, ŻE Strony mają wspólne cele polegające na wzmocnieniu własnego bezpieczeństwa we wszystkich aspektach i zapewnieniu swoim obywatelom wysokiego poziomu ochrony w przestrzeni bezpieczeństwa, ZWAŻYWSZY, ŻE Strony zgadzają się, że należy między nimi rozwijać konsultacje i współpracę w kwestiach dotyczą­ cych wspólnych interesów związanych z bezpieczeństwem, ZWAŻYWSZY, ŻE w tym kontekście istnieje zatem stała potrzeba wymiany informacji niejawnych między Stronami, UZNAJĄC, ŻE pełne i efektywne konsultacje oraz współpraca mogą wymagać zarówno dostępu do informacji i materiałów niejawnych UE i Liechtensteinu, jak i wymiany informacji niejawnych i związanych z nimi materiałów między Stronami, ŚWIADOMI, ŻE taki dostęp do informacji niejawnych i związanych z nimi materiałów i ich wymiana wymagają odpowiednich środków bezpieczeństwa, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Aby zrealizować cele polegające na wzmocnieniu bezpieczeń­ stwa każdej ze Stron we wszystkich aspektach niniejszą Umowę między Księstwem Liechtensteinu a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych (zwaną dalej „Umową”) stosuje się do informacji lub materiałów niejawnych w każdej postaci, przekazywanych albo wymienia­ nych między Stronami. Artykuł 2 Do celów niniejszej Umowy „informacje niejawne” oznaczają wszelkie informacje (tj. wiedzę, która może być przekazywana w jakiejkolwiek formie) lub materiały uznane przez którąkol­ wiek ze Stron za wymagające ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem i objęte klauzulą tajności. Artykuł 3 Instytucje i podmioty UE, do których ma zastosowanie niniejsza Umowa, to: Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej (zwana dalej „Radą”), Sekretariat Generalny Rady, Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, Euro­ pejska Służba Działań Zewnętrznych (zwana dalej „ESDZ”) i Komisja Europejska. Do celów niniejszej Umowy instytucje te i podmioty są nazywane „UE”. Artykuł 4 Każda Strona: a) chroni i zabezpiecza informacje niejawne przekazywane przez drugą Stronę lub z nią wymieniane na mocy niniejszej Umowy;

b) zapewnia, aby w przypadku informacji niejawnych przeka­ zywanych lub wymienianych na mocy niniejszej Umowy zachowano oznaczenie klauzuli tajności nałożone przez Stronę przekazującą. Strona otrzymująca chroni i zabezpiecza informacje niejawne zgodnie z jej własnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa informacji lub materiałów objętych równoważną klauzulą tajności, zgodnie z ustaleniami w zakresie bezpieczeństwa, które mają być określone zgodnie z art. 11;

c) nie wykorzystuje takich informacji niejawnych do celów innych niż ustalone przez wytwórcę lub innych niż te, do których informacje przekazano lub wymieniono;

d) nie ujawnia informacji niejawnych stronom trzecim ani żadnej instytucji lub podmiotowi UE niewymienionym w art. 3, bez uprzedniej pisemnej zgody Strony przekazu­ jącej;

e) nie umożliwia dostępu do informacji niejawnych osobom fizycznym, chyba że spełniają one zasadę ograniczonego dostępu oraz zostały odpowiednio sprawdzone.

21.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 187/3

Artykuł 5 1. Informacje niejawne mogą zostać ujawnione lub udostęp­ nione, zgodnie z zasadą kontroli wytwórcy, przez jedną Stronę (Stronę przekazującą) drugiej Stronie (Stronie otrzymującej). 1.

Artykuł 9 Do celów niniejszej Umowy:

2. W celu udostępnienia informacji odbiorcom innym niż Strony decyzja o ujawnieniu lub udostępnieniu informacji niejawnych zostanie podjęta przez Stronę otrzymującą po uzys­ kaniu pisemnej zgody Strony przekazującej, zgodnie z zasadą kontroli wytwórcy, określoną w jej przepisach dotyczących bezpieczeństwa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 187 POZ 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L187 - 28 z 201021.7.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 637/2010 z dnia 19 lipca 2010 r. zawieszającego składanie wniosków o pozwolenia na przywóz w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych (  Dz.U. L 186 z 20.7.2010)

 • Dz. U. L187 - 26 z 201021.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 645/2010 z dnia 20 lipca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L187 - 25 z 201021.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 644/2010 z dnia 20 lipca 2010 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz, złożonych w okresie od dnia 9 lipca 2010 r. do dnia 16 lipca 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 969/2006 dla kukurydzy

 • Dz. U. L187 - 23 z 201021.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 643/2010 z dnia 20 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L187 - 5 z 201021.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 642/2010 z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie zasad stosowania (należności celne przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007

 • Dz. U. L187 - 1 z 201021.7.2010

  Decyzja Rady 2010/404/WPZiB z dnia 14 czerwca 2010 r. dotycząca podpisania i zawarcia Umowy między Unią Europejską a Księstwem Liechtensteinu w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.