Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 187 POZ 25

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 644/2010 z dnia 20 lipca 2010 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz, złożonych w okresie od dnia 9 lipca 2010 r. do dnia 16 lipca 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 969/2006 dla kukurydzy

Data ogłoszenia:2010-07-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 187 POZ 25

21.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 187/25

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 644/2010 z dnia 20 lipca 2010 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz, złożonych w okresie od dnia 9 lipca 2010 r. do dnia 16 lipca 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 969/2006 dla kukurydzy

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarzą­ dzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (2), w szczególności jego art. 7 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

przywóz mogą być wydawane, poprzez ustalenie współ­ czynnika przydziału, jaki należy zastosować do ilości objętych wnioskami. Należy również wstrzymać wydawanie pozwoleń na przywóz w ramach rozporządzenia (WE) nr 969/2006 w bieżącym okresie obowiązywania kontyngentu. W celu zapewnienia efektywnego zarządzania procedurą wydawania pozwoleń na przywóz niniejsze rozporzą­ dzenie powinno wejść w życie niezwłocznie po jego opublikowaniu,

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Każdy wniosek o pozwolenie na przywóz kukurydzy objętej kontyngentem, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 969/2006, złożony w okresie od dnia 9 lipca 2010 r. od godziny 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli do dnia 16 lipca 2010 r. do godziny 13.00 czasu obowiązują­ cego w Brukseli podlega wydaniu pozwolenia na ilości objęte wnioskiem pomnożone przez współczynnik przydziału w wysokości 40,231108 %. 2. W bieżącym okresie obowiązywania kontyngentu wstrzy­ muje się wydawanie pozwoleń na ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski od dnia 16 lipca 2010 r. godzina 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub­ likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 969/2006 (3) otworzyło roczny kontyngent taryfowy na przywóz 242 074 ton kukurydzy (numer porządkowy 09.4131). W art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 969/2006 usta­ lono ilość ton dla podokresu 2 na 121 037 ton na okres od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. Z komunikatu sporządzonego zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 969/2006 wynika, że wnioski złożone w okresie od dnia 9 lipca 2010 r. od godziny 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli do dnia 16 lipca 2010 r. do godziny 13.00 czasu obowiązującego w Brukseli, zgodnie z art. 4 ust. 1 wspomnianego rozpo­ rządzenia, dotyczą ilości większych niż ilości dostępne. Należy zatem określić, w jakiej mierze pozwolenia na

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 20 lipca 2010 r. W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13. (3) Dz.U. L 176 z 30.6.2006, s. 44.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 187 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L187 - 28 z 201021.7.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 637/2010 z dnia 19 lipca 2010 r. zawieszającego składanie wniosków o pozwolenia na przywóz w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych (  Dz.U. L 186 z 20.7.2010)

 • Dz. U. L187 - 26 z 201021.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 645/2010 z dnia 20 lipca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L187 - 23 z 201021.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 643/2010 z dnia 20 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L187 - 5 z 201021.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 642/2010 z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie zasad stosowania (należności celne przywozowe w sektorze zbóż) rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007

 • Dz. U. L187 - 2 z 201021.7.2010

  Umowa między Unią Europejską a Księstwem Liechtensteinu w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L187 - 1 z 201021.7.2010

  Decyzja Rady 2010/404/WPZiB z dnia 14 czerwca 2010 r. dotycząca podpisania i zawarcia Umowy między Unią Europejską a Księstwem Liechtensteinu w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.