Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 188 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 17/09 (ex N 265/09), której Niemcy zamierzają udzielić w celu restrukturyzacji Landesbank Baden-Württemberg (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9955) (1)

Data ogłoszenia:2010-07-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 188 POZ 1

Strona 1 z 30
21.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 188/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 17/09 (ex N 265/09), której Niemcy zamierzają udzielić w celu restrukturyzacji Landesbank Baden-Württemberg (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9955)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/395/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską oraz Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 108 ust. 2 akapit pierwszy (1),

(2)

cześnie w wyżej wymienionej decyzji Komisja wyraziła wątpliwość, czy w kontekście wyceny wartości aktywów oraz kwestii podziału obciążeń, środek w postaci uwol­ nienia od kłopotliwych aktywów jest zgodny z przepisami UE w zakresie pomocy. Decyzja o wszczęciu postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (4). Komisja wezwała wszystkie zainteresowane strony do przedsta­ wienia uwag. Komisja nie otrzymała żadnych uwag od zainteresowanych stron. W kwestii dotyczącej metody wyceny wartości aktywów w ramach środka w postaci uwolnienia od kłopotliwych aktywów Komisja uzyskała zagwarantowane umową wsparcie specjalistyczne ekspertów zewnętrznych (Duff & Phelps, profesor Wim Schoutens), a także pomoc ze strony ekspertów Europejskiego Banku Centralnego (EBC). W dniu 9 października 2009 r. władze niemieckie prze­ kazały Komisji plan restrukturyzacji LBBW, który był następnie wielokrotnie uzupełniany kolejnymi informa­ cjami. Ostatnie szczegóły zostały przekazane dnia 3 grudnia 2009 r. Zorganizowano szereg spotkań z udziałem Komisji i władz niemieckich; miała również miejsce wymiana wiadomości drogą elektroniczną oraz telekonferencje. W dniu 3 grudnia 2009 r. władze niemieckie złożyły szereg obietnic dotyczących wdrożenia planu restruktu­ ryzacji.

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

po wezwaniu państw członkowskich i innych zainteresowanych stron do przedstawienia uwag (2) i uwzględniając otrzymane odpowiedzi,

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

1. PROCEDURA

(1)

Komisja decyzją C (2009) 5260 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie C 17/09 (3) (zwaną dalej „decyzją w sprawie wszczęcia postępowania wyjaśniającego”) zatwierdziła na czas określony dokapitalizowanie oraz zastosowanie wobec Landesbank Baden-Württemberg (zwanego dalej: „LBBW” lub „bankiem”) środka w postaci uwolnienia od kłopotliwych aktywów. Środek miał zostać wdrożony przez kraj związkowy BadeniaWirtembergia oraz inne instytucje publiczne. Jedno­

(4)

(5)

(1) Z dniem 1 grudnia 2009 r. w miejsce art. 87 oraz 88 Traktatu WE stosuje się art. 107 oraz 108 TFUE. Artykuł 87 i 88 Traktatu WE oraz art. 107 i 108 TFUE są w zasadzie identyczne. W niniejszej decyzji w stosownych przypadkach odniesienia do art. 107 i 108 TFUE należy traktować jako odniesienia do art. 87 i 88 Traktatu WE. (2) Dz.U. C 248 z 16.10.2009, s. 9. (3) Dz.U. C 248 z 16.10.2009, s. 9.

(6)

(4) Zob. przypis 1.

L 188/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.7.2010

2. OPIS ŚRODKÓW POMOCY 2.1. Beneficjent

(7) (12)

Bank planuje spłatę kapitału w pięciu transzach rocz­ nych, począwszy od 2013 r. Środek w postaci uwolnienia od kłopotliwych aktywów został przyznany w formie gwarancji, które zapewniają ochronę LBBW przed stratami i redukują wymagane przez organy regulacyjne zapotrzebowanie na kapitał własny ustrukturyzowanych papierów wartościowych. Gwarancje stanowią zabezpieczenie dla dwóch różnych portfeli. Pierwszy z nich, tzw. „portfel ABS”, składa się z produktów strukturyzowanych o wartości 17,7 mld EUR, które są zarządzane bezpośrednio przez bank.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 188 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L188 - 24 z 201021.7.2010

    Decyzja Komisji z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 18/09 (ex N 360/09) udzielonej przez Belgię na rzecz grupy KBC (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8980) (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.