Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 189 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2010 r. dotycząca przydziału środków umorzonych z projektów w ramach dziewiątego i wcześniejszych europejskich funduszy rozwoju (EFR) w celu zaspokojenia potrzeb najbardziej potrzebującej ludności w Sudanie

Data ogłoszenia:2010-07-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 189 POZ 14

L 189/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.7.2010

DECYZJA RADY z dnia 12 lipca 2010 r. dotycząca przydziału środków umorzonych z projektów w ramach dziewiątego i wcześniejszych europejskich funduszy rozwoju (EFR) w celu zaspokojenia potrzeb najbardziej potrzebującej ludności w Sudanie (2010/406/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 217, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, uwzględniając Umowę wewnętrzną pomiędzy przedstawicielami rządów państw członkowskich zebranymi w Radzie w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2008–2013 zgodnie z Umową o partnerstwie AKP–WE oraz w sprawie przyznawania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu WE (1), w szczególności jej art. 1 ust. 4 i art. 6, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Środki powinny zostać wykorzystane na zaspokojenie potrzeb najbardziej potrzebującej ludności w Sudanie, w szczególności na obszarach dotkniętych wojną, w tym w Darfurze, wschodnim Sudanie, południowym Sudanie i na obszarach przejściowych. Ich przydział nastąpi na podstawie decyzji o finansowaniu, która zostanie przyjęta przez Komisję. Należy również przyjąć przepisy dotyczące pokrycia kosztów środków pomocni­ czych. Zarządzanie tymi środkami powinno odbywać się poprzez w sposób scentralizowany i wspólnie oraz, w celu uproszczenia, zgodnie z ustaleniami wykonaw­ czymi odnoszącymi się do dziesiątego EFR,

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Rząd Sudanu postanowił nie ratyfikować Umowy o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Euro­ pejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisanej w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 roku (2), zmienionej po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 roku (3), tym samym tracąc dostęp do dziesiątego europejskiego funduszu rozwoju (EFR) i krajowego programu orientacyjnego (KPO) o łącznej wysokości 294,9 mln EUR, które obecnie znajdują się w dziesiątym EFR. Obecna sytuacja polityczna w Sudanie, jak również dramatyczne kryzysy humanitarne w Darfurze, połu­ dniowym Sudanie, wschodnim Sudanie i obszarach przej­ ściowych, wymagają zdecydowanego zaangażowania ze strony Unii Europejskiej, w tym poprzez zapewnienie istotnej pomocy dla ludności Sudanu. Brak środków wywołany niedostępnością dziesiątego EFR w poważnym stopniu zmniejszy zdolność Unii do udzie­ lania pomocy ludności oraz wspierania stabilizacji kraju, co może mieć również wpływ na cały region. W celu pokrycia niedoboru środków finansowych właściwe jest wykorzystanie środków umorzonych z dziewiątego i wcześniejszych EFR.

Artykuł 1 1. Kwota 150 mln EUR ze środków umorzonych z projektów w ramach dziewiątego i wcześniejszych EFR zostaje przydzielona na zaspokojenie potrzeb najbardziej potrzebującej ludności w Sudanie; 2 % tej kwoty przeznaczone jest na wydatki pomocnicze Komisji. 2. Zarządzanie tymi środkami odbywa się w sposób scen­ tralizowany i wspólnie, zgodnie z zasadami i procedurami mają­ cymi zastosowanie do dziesiątego EFR. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej przy­ jęciu.

(2)

Sporządzono w Brukseli dnia 12 lipca 2010 r. W imieniu Rady

S. LARUELLE

(3)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 247 z 9.9.2006, s. 32. (2) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 3. (3) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 27.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 189 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L189 - 28 z 201022.7.2010

  Sprostowanie do decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 388/2010/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Ukrainie (  Dz.U. L 179 z 14.7.2010)

 • Dz. U. L189 - 19 z 201022.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie wspólnych wymagań bezpieczeństwa, o których mowa w art. 7 dyrektywy 2004/49/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4889) (1)

 • Dz. U. L189 - 17 z 201022.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Finlandii

 • Dz. U. L189 - 15 z 201022.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Danii

 • Dz. U. L189 - 12 z 201022.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie upoważnienia do podjęcia wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodów i separacji

 • Dz. U. L189 - 9 z 201022.7.2010

  Rozporządzenie Rady (Euratom) nr 647/2010 z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie pomocy finansowej Unii na likwidację bloków 1–4 elektrowni jądrowej Kozłoduj w Bułgarii (program „Kozłoduj”)

 • Dz. U. L189 - 1 z 201022.7.2010

  Dyrektywa Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.