Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 189 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Danii

Data ogłoszenia:2010-07-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 189 POZ 15

Strona 1 z 2
22.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 189/15

DECYZJA RADY z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Danii (2010/407/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

mającej na celu szybkie przywrócenie dobrego stanu finansów publicznych z uwzględnieniem sytuacji gospo­ darczej.

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 126 ust. 6 w związku z art. 126 ust. 13,

(5)

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając uwagi przedstawione przez Danię,

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

Art. 126 ust. 5 Traktatu nakłada na Komisję obowiązek skierowania opinii do Rady w przypadku uznania przez Komisję, że w państwie członkowskim istnieje nadmierny deficyt lub że taki deficyt może wystąpić. Uwzględniwszy swoje sprawozdanie opracowane zgodnie z art. 126 ust. 3 oraz wziąwszy pod uwagę opinię Komitetu Ekono­ miczno-Finansowego wydaną zgodnie z art. 126 ust. 4, Komisja stwierdziła, że w Danii istnieje nadmierny deficyt. W związku z tym dnia 15 czerwca 2010 r. Komisja przedstawiła Radzie stosowną opinię w sprawie Danii (3).

(1)

Zgodnie z art. 126 ust. 1 Traktatu państwa członkowskie unikają nadmiernego deficytu budżetowego.

(2)

Pakt stabilności i wzrostu opiera się na dążeniu do zapewnienia dobrego stanu finansów państwa jako środka służącego umocnieniu warunków stabilności cen oraz silnego, trwałego wzrostu, sprzyjającego tworzeniu nowych miejsc pracy.

Art. 126 ust. 6 Traktatu stanowi, że Rada po dokonaniu ogólnej oceny, a przed podjęciem decyzji w sprawie istnienia nadmiernego deficytu, powinna rozważyć ewen­ tualne uwagi zgłaszane przez dane państwo członkow­ skie. W przypadku Danii ogólna ocena prowadzi do następujących wniosków.

(7)

(3)

Procedura nadmiernego deficytu określona w art. 126 Traktatu oraz wyjaśniona w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspie­ szenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu (1) (które jest częścią paktu stabilności i wzrostu) przewiduje podjęcie decyzji w sprawie istnienia nadmiernego defi­ cytu. Załączony do Traktatu Protokół w sprawie proce­ dury dotyczącej nadmiernego deficytu zawiera dalsze postanowienia dotyczące wdrażania procedury nadmier­ nego deficytu. Szczegółowe zasady i definicje w zakresie stosowania postanowień wspomnianego protokołu okre­ ślono w rozporządzeniu Rady (WE) nr 479/2009 (2).

(4)

Przeprowadzona w 2005 r. reforma paktu stabilności i wzrostu miała na celu wzmocnienie jego skuteczności i podstaw gospodarczych oraz ochronę stabilności finansów publicznych w perspektywie długoterminowej. W szczególności jej celem było, by na wszystkich etapach procedury nadmiernego deficytu w pełni uwzględniono kontekst gospodarczy i budżetowy. W związku z powyższym pakt stabilności i wzrostu zawiera ramy wspierające realizację polityki rządu

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez władze Danii w kwietniu 2010 r. planowany deficyt sektora władz publicznych w Danii w 2010 r. ma wynieść 5,4 % PKB i tym samym przekroczy wartość odniesienia ustaloną na poziomie 3 % PKB. Planowany deficyt nie zbliża się do wartości odniesienia wynoszącej 3 % PKB, ale można uznać, że jej przekroczenie ma charakter wyjątkowy w rozumieniu Traktatu oraz paktu stabilności i wzrostu. Wynika ono w szczególności ze znacznego pogorszenia koniunktury gospodarczej w rozumieniu Traktatu oraz paktu stabilności i wzrostu. Według prognozy służb Komisji z wiosny 2010 r. realny PKB Danii zmniejszył się w roku 2009 o 4,9 %, natomiast w roku 2010 przewiduje się jego wzrost o 1,6 %. Deficyt w 2010 r. jest następstwem pogorszenia koniunktury gospodarczej oraz przyjęcia przez władze Danii środków stymulacyjnych zgodnie z Europejskim planem naprawy gospodarczej. Nie można jednak uznać, że planowane przekroczenie wartości odniesienia ma charakter tymcza­ sowy. Według prognozy służb Komisji z wiosny 2010 r., przy założeniu niezmiennego kursu polityki (4) deficyt w 2011 r. zmniejszy się do 4,9 % PKB. Przewidziane w Traktacie kryterium dotyczące deficytu nie jest speł­ nione.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 189 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L189 - 28 z 201022.7.2010

  Sprostowanie do decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 388/2010/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Ukrainie (  Dz.U. L 179 z 14.7.2010)

 • Dz. U. L189 - 19 z 201022.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie wspólnych wymagań bezpieczeństwa, o których mowa w art. 7 dyrektywy 2004/49/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4889) (1)

 • Dz. U. L189 - 17 z 201022.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Finlandii

 • Dz. U. L189 - 14 z 201022.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2010 r. dotycząca przydziału środków umorzonych z projektów w ramach dziewiątego i wcześniejszych europejskich funduszy rozwoju (EFR) w celu zaspokojenia potrzeb najbardziej potrzebującej ludności w Sudanie

 • Dz. U. L189 - 12 z 201022.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie upoważnienia do podjęcia wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodów i separacji

 • Dz. U. L189 - 9 z 201022.7.2010

  Rozporządzenie Rady (Euratom) nr 647/2010 z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie pomocy finansowej Unii na likwidację bloków 1–4 elektrowni jądrowej Kozłoduj w Bułgarii (program „Kozłoduj”)

 • Dz. U. L189 - 1 z 201022.7.2010

  Dyrektywa Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.