Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 189 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (Euratom) nr 647/2010 z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie pomocy finansowej Unii na likwidację bloków 1–4 elektrowni jądrowej Kozłoduj w Bułgarii (program „Kozłoduj”)

Data ogłoszenia:2010-07-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 189 POZ 9

Strona 1 z 4
22.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 189/9

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (EURATOM) NR 647/2010 z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie pomocy finansowej Unii na likwidację bloków 1–4 elektrowni jądrowej Kozłoduj w Bułgarii (program „Kozłoduj”)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 203, uwzględniając wniosek Bułgarii o dalsze finansowanie, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

(5)

Unia uznaje starania i dobre rezultaty Bułgarii uzyskane w trakcie etapu przygotowania likwidacji w ramach programu „Kozłoduj” przy wykorzystaniu środków finan­ sowych Unii udostępnionych do roku 2009, a także konieczność dalszego wsparcia finansowego po roku 2009, aby umożliwić dalsze postępy w zakresie rzeczy­ wistych czynności demontażowych zgodnie z Aktem przystąpienia z 2005 r. i przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Ponadto istotne jest wykorzystanie własnych zasobów elektrowni jądrowej Kozłoduj, ponieważ zwiększa to dostępność niezbędnej wiedzy specjalistycznej, podnosi poziom know-how i umiejętności, a jednocześnie – poprzez ciągłość zatrudnienia załogi zamkniętej elek­ trowni – łagodzi społeczne i ekonomiczne skutki wcześ­ niejszego zamknięcia. Kontynuacja wsparcia finansowego jest zatem istotna dla utrzymania wymaganych stan­ dardów bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Unia uznaje również konieczność wsparcia finansowego w celu uzyskania dalszych postępów w realizacji środków łagodzących w sektorze energetycznym ze względu na zakres utraty zdolności wytwórczej na skutek zamknięcia bloków jądrowych oraz jej wpływ na bezpie­ czeństwo dostaw w regionie. Unia uznaje potrzebę łagodzenia skutków większych szkód dla środowiska i zwiększonych emisji spowodowa­ nych tym, że utracone zdolności wytwórcze będą musiały być skompensowane przede wszystkim inten­ sywniejszym wykorzystywaniem elektrowni opalanych węglem brunatnym. W związku z tym na finansowanie likwidacji elektrowni jądrowej Kozłoduj w latach 2010–2013 powinna zostać przewidziana kwota 300 mln EUR w budżecie ogólnym Unii. Środki finansowe z budżetu ogólnego Unii przyznawane na likwidację nie powinny prowadzić do zakłóceń konkurencji wobec zakładów energetycznych na unijnym rynku energii. Środki te powinny również być wykorzy­ stywane na finansowanie działań w dziedzinie efektyw­ nego wykorzystywania oraz oszczędzania energii, zgod­ nych z dorobkiem prawnym Unii i zasadami funkcjono­ wania wspólnego europejskiego rynku energii.

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Podczas negocjacji w roku 2005 Bułgaria zobowiązała się do zamknięcia bloków 1 i 2 oraz bloków 3 i 4 elek­ trowni jądrowej Kozłoduj w terminie, odpowiednio, do dnia 31 grudnia 2002 r. i do dnia 31 grudnia 2006 r. oraz, w dalszej kolejności, do ich likwidacji. Unia Euro­ pejska wyraziła gotowość do kontynuowania pomocy finansowej do roku 2009 jako rozszerzenie pomocy przedakcesyjnej zaplanowanej w ramach programu Phare jako wsparcie dla działań Bułgarii w zakresie likwi­ dacji instalacji jądrowych. W związku z zobowiązaniem Bułgarii do zamknięcia bloków 3 i 4 elektrowni jądrowej Kozłoduj, art. 30 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii (zwanego dalej „Aktem przystąpienia z 2005 r.”) ustanowił program pomocowy (zwany dalej „programem Kozłoduj”) z budżetem na lata 2007–2009 wynoszącym 210 mln EUR. Program ten obejmował pomoc na pokrycie utraty zdolności wytwórczych będącej skutkiem zamknięcia elektrowni jądrowej Kozłoduj. Kilka lat temu zostały utworzone międzynarodowe fundusze wspierania likwidacji elektrowni jądrowych administrowane przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Fundusze te są finansowane przede wszystkim ze środków Unii.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 189 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L189 - 28 z 201022.7.2010

  Sprostowanie do decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 388/2010/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Ukrainie (  Dz.U. L 179 z 14.7.2010)

 • Dz. U. L189 - 19 z 201022.7.2010

  Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie wspólnych wymagań bezpieczeństwa, o których mowa w art. 7 dyrektywy 2004/49/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 4889) (1)

 • Dz. U. L189 - 17 z 201022.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Finlandii

 • Dz. U. L189 - 15 z 201022.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Danii

 • Dz. U. L189 - 14 z 201022.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2010 r. dotycząca przydziału środków umorzonych z projektów w ramach dziewiątego i wcześniejszych europejskich funduszy rozwoju (EFR) w celu zaspokojenia potrzeb najbardziej potrzebującej ludności w Sudanie

 • Dz. U. L189 - 12 z 201022.7.2010

  Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie upoważnienia do podjęcia wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodów i separacji

 • Dz. U. L189 - 1 z 201022.7.2010

  Dyrektywa Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.