Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 19 POZ 5

Tytuł:

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. upoważniająca Republikę Portugalską do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 168, 193 i 250 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Data ogłoszenia:2010-01-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 19 POZ 5

Strona 1 z 2
23.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 19/5

DECYZJE

DECYZJA WYKONAWCZA RADY z dnia 19 stycznia 2010 r. upoważniająca Republikę Portugalską do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 168, 193 i 250 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (2010/39/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 113, uwzględniając dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (1), w szczególności jej art. 395 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

(3)

się z wnioskiem o upoważnienie do przedłużenia stoso­ wania szczególnego systemu związanego z jej przepisami stanowiącymi odstępstwo od art. 193 i 250 dyrektywy 2006/112/WE, a pismem uzupełniającym zarejestro­ wanym przez Sekretariat Generalny Komisji w dniu 9 września 2009 r. zwróciła się z wnioskiem, aby deta­ liści, na zasadzie odstępstwa od art. 168 dyrektywy 2006/112/WE, nie mogli odliczać podatku VAT należ­ nego od towarów objętych środkiem stanowiącym odstępstwo.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją Rady 2004/738/WE (2) Republika Portugalska (zwana dalej „Portugalią”) została upoważniona do stoso­ wania do dnia 31 grudnia 2009 r. szczególnego i nieobowiązkowego systemu w sektorze sprzedaży akwi­ zycyjnej, zgodnie z którym, na zasadzie odstępstwa od art. 21 ust. 1 lit. a) szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawo­ dawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (3), przedsiębiorstwo prowadzące działalność w tym sektorze i posiadające zezwolenie na korzystanie z tego systemu jest zobowiązane do zapłaty podatku od wartości dodanej (VAT) należnego z tytułu dostaw towarów zrealizowanych przez współpracujących z nim detalistów na rzecz konsumentów końcowych. Na zasa­ dzie odstępstwa od art. 22 dyrektywy detaliści są zwol­ nieni z obowiązków wyszczególnionych w tym artykule w odniesieniu do tych dostaw. Aby uzyskać takie zezwo­ lenie, przedsiębiorstwo musi realizować całość swoich obrotów ze sprzedaży akwizycyjnej prowadzonej przez detalistów działających we własnym imieniu i na własny rachunek. Ponadto wszystkie sprzedane produkty muszą znajdować się na z góry sporządzonej liście cen stoso­ wanych na etapie konsumpcji końcowej, a przedsiębiorstwo musi sprzedawać te produkty bezpo­ średnio detalistom, którzy odsprzedają je bezpośrednio konsumentom końcowym. Pismem zarejestrowanym przez Sekretariat Generalny Komisji w dniu 30 czerwca 2009 r. Portugalia zwróciła

Zgodnie z art. 395 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE pismem z dnia 27 października 2009 r. Komisja prze­ kazała ten wniosek pozostałym państwom członkow­ skim, a pismem z dnia 29 października 2009 r. powia­ domiła Portugalię, że znajduje się w posiadaniu wszyst­ kich niezbędnych informacji.

(4)

Skutkiem tego szczególnego systemu jest określenie przedsiębiorstw, które należycie uzyskały zezwolenie, jako uprawnionych, w miejsce licznych detalistów zajmu­ jących się sprzedażą obwoźną, do odliczania podatku VAT należnego lub zapłaconego przez tych detalistów z tytułu towarów dostarczonych im przez te przedsię­ biorstwa, a także jako zobowiązanych do zapłaty podatku należnego z tytułu dostawy tych towarów przez detalistów konsumentom końcowym. Na upoważ­ nione przedsiębiorstwa nakłada się również odpowiedni obowiązek sporządzania deklaracji i dokonywania płat­ ności, z którego zwolnieni są współpracujący z nimi detaliści.

(5)

Szczególny system pozwala również na upewnienie się, że podatek VAT pobrany na etapie handlu detalicznego z tytułu sprzedaży produktów pochodzących z tych przedsiębiorstw jest rzeczywiście wpłacany do organu podatkowego, a tym samym na zapobieganie uchylaniu się od opodatkowania. Pozwala on również na uprosz­ czenie zasad poboru podatku z korzyścią dla organów administracji i ograniczenie obowiązków detalistów w zakresie podatku VAT.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 19 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L19 - 9 z 201023.1.2010

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 listopada 2009 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007, Sekcja II – Rada

 • Dz. U. L19 - 7 z 201023.1.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007, Sekcja II – Rada

 • Dz. U. L19 - 3 z 201023.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 69/2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L19 - 1 z 201023.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 68/2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.