Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 19 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007, Sekcja II – Rada

Data ogłoszenia:2010-01-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 19 POZ 7

23.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 19/7

IV

(Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu o UE i Traktatu Euratom)

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007, Sekcja II – Rada (2010/40/WE)

PARLAMENT EUROPEJSKI,

— uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 (1), — uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Wspólnot Europejskich za rok budżetowy 2007 – Tom I (C6-0417/2008) (2), — uwzględniając sprawozdanie roczne Rady dla organu udzielającego absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2007 r., — uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu na rok budżetowy 2007 zawierające odpowiedzi kontrolowanych instytucji (3), — uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedkładane przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 248 Traktatu WE (4), — uwzględniając decyzję z dnia 23 kwietnia 2009 r. (5) odraczającą udzielenie absolutorium za rok budżetowy 2007, jak również rezolucję dołączoną do tej decyzji, — uwzględniając art. 272 ust. 10 oraz art. 274, 275 i 276 Traktatu WE, — uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (6), w szczególności jego art. 50, 60, 86, 145, 146 i 147, — uwzględniając decyzję Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagra­ nicznej i Bezpieczeństwa nr 190/2003 dotyczącą zwrotu kosztów podróży delegatom członków Rady, — uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (7) (PMI), — uwzględniając art. 77 i załącznik VI Regulaminu, — uwzględniając pierwsze sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A6-0150/2009), — uwzględniając drugie sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A7-0047/2009),

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L 77 z 16.3.2007. C 287 z 10.11.2008, s. 1. C 286 z 10.11.2008, s. 1. C 287 z 10.11.2008, s. 111. L 255 z 26.9.2009, s. 18. L 248 z 16.9.2002, s. 1. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

L 19/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.1.2010

1. udziela Sekretarzowi Generalnemu Rady absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2007;

2. przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji; 3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości, Trybunałowi Obrachunko­ wemu, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich i Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

Przewodniczący

Jerzy BUZEK

Sekretarz Generalny

Klaus WELLE

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 19 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L19 - 9 z 201023.1.2010

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 listopada 2009 r. zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007, Sekcja II – Rada

 • Dz. U. L19 - 5 z 201023.1.2010

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 19 stycznia 2010 r. upoważniająca Republikę Portugalską do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 168, 193 i 250 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L19 - 3 z 201023.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 69/2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L19 - 1 z 201023.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 68/2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.