Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 190 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Wyspami Salomona

Data ogłoszenia:2010-07-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 190 POZ 1

22.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 190/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

DECYZJA RADY z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Wyspami Salomona (2010/397/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (6)

Zatwierdzenie porozumienia w formie wymiany listów przewidującego tymczasowe stosowanie umowy o partnerstwie w sprawie połowów leży w interesie Unii,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 2 w związku z art. 218 ust. 5,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, Artykuł 1 a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Unia wynegocjowała z Wyspami Salomona umowę o partnerstwie w sprawie połowów, przyznającą statkom Unii uprawnienia do połowów na wodach objętych zwierzchnictwem lub jurysdykcją Wysp Salomona w zakresie rybołówstwa. W wyniku negocjacji w dniu 26 września 2009 r. para­ fowano nową umowę o partnerstwie w sprawie połowów. Nowa umowa o partnerstwie w sprawie połowów uchyla i zastępuje Umowę o partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską a Wyspami Salomona w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Salomona (1). Nowa umowa o partnerstwie w sprawie połowów powinna zostać podpisana w imieniu Unii. Aby statki Unii mogły kontynuować działalność poło­ wową, zasadnicze znaczenie ma możliwie jak najszybsze stosowanie nowej umowy o partnerstwie w sprawie połowów. W związku z tym strony parafowały porozu­ mienie w formie wymiany listów przewidujące tymcza­ sowe stosowanie umowy o partnerstwie w sprawie połowów od dnia 9 października 2009 r. w oczekiwaniu na jej wejście w życie.

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii podpisanie Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Wyspami Salomona, z zastrzeżeniem jej zawarcia.

Tekst umowy dołącza się do niniejszej decyzji.

(2)

Artykuł 2 Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania umowy w imieniu Unii, z zastrzeżeniem jej zawarcia.

(3)

Artykuł 3 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Porozumienie w formie wymiany listów przewidujące tymczasowe stosowanie Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Euro­ pejską a Wyspami Salomona.

(4)

(5)

Tekst tego porozumienia w formie wymiany listów dołącza się do niniejszej decyzji.

Artykuł 4 Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania ze skutkiem wiążącym dla Unii porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania umowy o partnerstwie w sprawie połowów.

(1) Dz.U. L 105 z 13.4.2006, s. 34.

L 190/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.7.2010

Artykuł 5 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 czerwca 2010 r. W imieniu Rady

E. ESPINOSA

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 190 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L190 - 29 z 201022.7.2010

    Rozporządzenie Rady (UE) nr 621/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie przydziału uprawnień do połowów na mocy Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Wyspami Salomona

  • Dz. U. L190 - 27 z 201022.7.2010

    Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Wyspami Salomona

  • Dz. U. L190 - 3 z 201022.7.2010

    Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Wyspami Salomona

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.