Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 190 POZ 29

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 621/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie przydziału uprawnień do połowów na mocy Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Wyspami Salomona

Data ogłoszenia:2010-07-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 190 POZ 29

22.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 190/29

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) nr 621/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie przydziału uprawnień do połowów na mocy Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Wyspami Salomona

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 3, uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 1. Uprawnienia do połowów ustalone w protokole do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Euro­ pejską a Wyspami Salomona przydziela się państwom człon­ kowskim w sposób następujący: — Sejnery zamrażalnie do połowu tuńczyka: Hiszpania: 75 % dostępnych uprawnień do połowu Francja: 25 % dostępnych uprawnień do połowu

Nowa Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Wyspami Salomona (zwana dalej „umową o partnerstwie w sprawie połowów”) została parafowana w dniu 26 września 2009 r. Rada przyjęła w dniu 3 czerwca 2010 r. decyzję 2010/397/UE (1) w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania nowej umowy o partnerstwie w sprawie połowów. Na czas obowiązywania nowej umowy o partnerstwie w sprawie połowów, jak również na okres jej tymczaso­ wego stosowania powinna zostać określona metoda przydzielania państwom członkowskim uprawnień do połowów. Niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie pierw­ szego dnia po jego opublikowaniu i powinno być stoso­ wane od dnia 9 października 2009 r.,

(2)

2. Jeżeli wnioski o wydanie upoważnień do połowów z państw członkowskich, o których mowa w ust. 1, nie wyczer­ pują wszystkich uprawnień do połowów ustalonych w protokole, Komisja może uwzględnić wnioski o wydanie upoważnień do połowów z innych państw członkowskich. 3. Nie naruszając postanowień umowy o partnerstwie w sprawie połowów i protokołu do niej, stosuje się rozporzą­ dzenie Rady (WE) nr 1006/2008 z dnia 29 września 2008 r. dotyczące upoważnień do prowadzenia działalności połowowej przez wspólnotowe statki rybackie poza wodami terytorialnymi Wspólnoty oraz wstępu statków państw trzecich na wody tery­ torialne Wspólnoty (2). Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 9 października 2009 r.

(3)

(4)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 3 czerwca 2010 r. W imieniu Rady

A. PÉREZ RUBALCABA

Przewodniczący

(1) Zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(2) Dz.U. L 286 z 29.10.2008, s. 33.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 190 POZ 29 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L190 - 27 z 201022.7.2010

    Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Wyspami Salomona

  • Dz. U. L190 - 3 z 201022.7.2010

    Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Wyspami Salomona

  • Dz. U. L190 - 1 z 201022.7.2010

    Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Wyspami Salomona

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.