Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 190 POZ 3

Tytuł:

Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Wyspami Salomona

Data ogłoszenia:2010-07-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 190 POZ 3

Strona 1 z 16
22.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 190/3

UMOWA O PARTNERSTWIE W SPRAWIE POŁOWÓW MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ A WYSPAMI SALOMONA

UNIA EUROPEJSKA, zwana dalej „UE”,

oraz

RZĄD WYSP SALOMONA, zwany dalej „Wyspami Salomona”,

zwane dalej „Stronami”,

UWZGLĘDNIAJĄC bliską współpracę i stosunki robocze między UE a Wyspami Salomona, w szczególności w kontekście umowy z Kotonu, oraz ich wspólne pragnienie dalszego rozwijania i utrzymywania tych stosunków,

UWZGLĘDNIAJĄC pragnienie obu Stron, aby wspierać zrównoważoną eksploatację zasobów rybnych w drodze zacieś­ nionej współpracy,

BIORĄC POD UWAGĘ Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawie morza oraz porozumienie Narodów Zjednoczo­ nych w sprawie daleko migrujących stad ryb,

ZDECYDOWANE stosować decyzje i zalecenia wydane przez Komisję ds. Rybołówstwa na Zachodnim i Środkowym Pacyfiku, zwaną dalej „WCPFC”,

MAJĄC ŚWIADOMOŚĆ znaczenia zasad ustanowionych w Kodeksie odpowiedzialnego rybołówstwa przyjętym na konferencji FAO w 1995 r.,

UZNAJĄC suwerenne prawa Wysp Salomona, zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 1982 r., porozumieniem Narodów Zjednoczonych w sprawie daleko migrujących stad ryb z 1995 r. oraz innymi zasadami i praktykami prawa międzynarodowego, oraz uznając suwerenne prawa do badania, eksploatacji i ochrony żywych zasobów oraz zarządzania nimi w granicach wyłącznej strefy ekonomicznej Wysp Salomona,

ZDECYDOWANE współpracować we wspólnym interesie na rzecz umocnienia odpowiedzialnego rybołówstwa w celu zapewnienia długoterminowej ochrony i zrównoważonego wykorzystywania żywych zasobów morskich,

PRZEKONANE, że taka współpraca musi przyjąć formę inicjatyw i środków, które podejmowane wspólnie lub niezależnie przez każdą ze Stron będą się wzajemnie uzupełniać, zagwarantują spójność polityk i synergię podejmowanych starań,

ZDECYDOWANE ustanowić w tym celu dialog w zakresie sektorowej polityki w dziedzinie rybołówstwa na Wyspach Salomona oraz określić stosowne środki gwarantujące skuteczne wdrażanie tej polityki oraz zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego w jej realizację,

PRAGNĄC ustanowić zasady i warunki regulujące działalność połowową statków UE na wodach Wysp Salomona oraz wsparcie UE dla umocnienia odpowiedzialnego rybołówstwa na tych wodach,

ZDECYDOWANE nawiązać bliższą współpracę gospodarczą w zakresie gospodarki rybnej i działań pokrewnych poprzez wprowadzenie i rozwój wspólnych przedsięwzięć, w które zaangażują się przedsiębiorstwa obu Stron,

L 190/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.7.2010

UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Zakres stosowania Niniejsza umowa ustanawia zasady, przepisy i procedury regu­ lujące: — gospodarczą, finansową, techniczną i naukową współpracę w sektorze gospodarki rybnej, służącą wspieraniu odpowie­ dzialnego rybołówstwa na obszarze połowowym Wysp Salomona, w celu zagwarantowania ochrony i zrównoważonego wykorzystywania zasobów rybnych oraz rozwoju sektora gospodarki rybnej na Wyspach Salo­ mona, — warunki dostępu statków rybackich UE do obszaru połowo­ wego Wysp Salomona, — współpracę dotyczącą zasad kontroli połowów na obszarze połowowym Wysp Salomona mających gwarantować prze­ strzeganie przepisów oraz spełnienie warunków opisanych powyżej, a także skuteczność środków ochrony zasobów rybnych i zarządzania nimi oraz uniemożliwianie nielegal­ nych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów, — partnerstwo pomiędzy przedsiębiorstwami ukierunkowa­ nymi na rozwój działalności gospodarczej w sektorze gospodarki rybnej i działań pokrewnych we wspólnym inte­ resie Stron. Artykuł 2 Definicje Do celów niniejszej umowy: a) „organy Wysp Salomona” oznaczają Ministerstwo Rybołów­ stwa i Zasobów Morskich Wysp Salomona; b) „organy UE” oznaczają Komisję Europejską; c) „obszar połowowy Wysp Salomona” oznacza wody, nad którymi zwierzchnictwo lub jurysdykcję w zakresie rybo­ łówstwa sprawują Wyspy Salomona.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 190 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L190 - 29 z 201022.7.2010

    Rozporządzenie Rady (UE) nr 621/2010 z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie przydziału uprawnień do połowów na mocy Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Wyspami Salomona

  • Dz. U. L190 - 27 z 201022.7.2010

    Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Wyspami Salomona

  • Dz. U. L190 - 1 z 201022.7.2010

    Decyzja Rady z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Wyspami Salomona

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.