Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 191 POZ 28

Tytuł:

Zalecenie Rady z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie ogólnych wytycznych polityk gospodarczych państw członkowskich i Unii

Data ogłoszenia:2010-07-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 191 POZ 28

Strona 1 z 8
L 191/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.7.2010

ZALECENIA

ZALECENIE RADY z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie ogólnych wytycznych polityk gospodarczych państw członkowskich i Unii (2010/410/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 121 ust. 2, uwzględniając zalecenie Komisji Europejskiej, uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

się, że priorytety określone w wytycznych nie były wystarczająco jasne i nie zostały ze sobą wystarczająco wzajemnie powiązane. W związku z tym ich wpływ na krajowe procesy kształtowania polityki był ograniczony.

Traktat stanowi, że państwa członkowskie uznają swoje polityki gospodarcze za przedmiot wspólnego zaintere­ sowania i koordynują je w ramach Rady. Zgodnie z postanowieniami Traktatu Unia Europejska opracowała i wdrożyła instrumenty koordynacji polityki w dziedzinie polityki budżetowej (pakt stabilności i wzrostu) oraz polityki makrostrukturalnej. Traktat stanowi, że Rada ma przyjąć wytyczne dotyczące zatrudnienia oraz ogólne wytyczne polityki gospodarczej, mające nadawać kierunek polityce państw członkow­ skich. Zainicjowana w 2000 r. strategia lizbońska opierała się na świadomości, że w obliczu konkurencji na rynkach światowych, rozwoju technologii, wyzwań ekologicznych i starzenia się społeczeństw konieczne jest podniesienie poziomu zatrudnienia, wydajności i konkurencyjności Unii Europejskiej przy jednoczesnym pogłębianiu spój­ ności społecznej. W wyniku przeglądu śródokresowego strategię lizbońską odnowiono w 2005 r., skupiając się na wzroście gospodarczym oraz zwiększeniu ilości i jakości miejsc pracy. Strategia lizbońska na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia pomogła osiągnąć konsensus na temat ogólnego kierunku polityki gospodarczej oraz polityki zatrudnienia Unii. W ramach strategii lizbońskiej w 2005 r. (1) Rada przyjęła, a następnie w 2008 r. (2) zmieniła ogólne wytyczne polityki gospodarczej i wytyczne dotyczące zatrudnienia. Te 24 wytyczne, określające główne priorytety dla całej Unii w zakresie reform makroekonomicznych, mikroekonomicznych oraz rynku pracy stanowiły podstawę dla krajowych programów reform. Niemniej jednak w praktyce okazało

(7) (6)

Kryzys finansowy i gospodarczy, który rozpoczął się w 2008 r., spowodował znaczące zmniejszenie zatrud­ nienia i produktu potencjalnego oraz doprowadził do dramatycznego pogorszenia się stanu finansów publicz­ nych. W zmaganiach z kryzysem pomógł państwom członkowskim europejski plan naprawy gospodarczej (3), częściowo poprzez skoordynowany bodziec fiskalny, w którym euro odegrało rolę gwaranta stabilności makroekonomicznej. Kryzys pokazał zatem, że dzięki skutecznemu zapewnieniu ściślejszej koordynacji polityki gospodarczej na poziomie unijnym można osiągnąć znaczące rezultaty. Kryzys uświadomił również istnienie ścisłej współzależności między gospodarkami i rynkami pracy państw członkowskich.

(2)

(3)

Komisja wystąpiła z wnioskiem w sprawie określenia nowej strategii na kolejne dziesięciolecie – strategii „Europa 2020” (4) – dzięki której Unia wyjdzie z kryzysu silniejsza, a jej gospodarka będzie ukierunko­ wana na inteligentny, zrównoważony wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu. Pięć celów przewodnich, które wyszczególniono w ramach odpowiednich wytycznych, to cele wspólne, wytyczające kierunek działań państw członkowskich – przy uwzględnieniu poszczególnych pozycji wyjściowych i uwarunkowań krajowych – oraz Unii. Państwa członkowskie powinny dołożyć wszelkich starań, aby osiągnąć cele krajowe oraz zlikwidować prze­ szkody powstrzymujące wzrost gospodarczy.

(4)

W ramach kompleksowych strategii wyjścia z kryzysu gospodarczego państwa członkowskie powinny przepro­ wadzić ambitne programy reform w celu zapewnienia stabilizacji makroekonomicznej oraz stabilności finansów publicznych, zwiększenia konkurencyjności oraz zmniej­ szenia nierównowagi makroekonomicznej i zwiększenia wydajności rynku pracy. Gdy odbudowa zyska silne podstawy, należy w skoordynowany sposób zaprzestać w odpowiednich przypadkach stosowania środków tymczasowych wprowadzonych w odpowiedzi na kryzys. Wycofywanie bodźców fiskalnych należy przeprowadzać i koordynować w ramach paktu stabilności i wzrostu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 191 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L191 - 35 z 201023.7.2010

  Sprostowanie do  Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej L 163 z dnia 30 czerwca 2010 r.

 • Dz. U. L191 - 25 z 201023.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 660/2010 z dnia 22 lipca 2010 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L191 - 23 z 201023.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 659/2010 z dnia 22 lipca 2010 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L191 - 21 z 201023.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 658/2010 z dnia 22 lipca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L191 - 20 z 201023.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 657/2010 z dnia 22 lipca 2010 r. nieustalające minimalnej ceny sprzedaży w ramach czwartego indywidualnego zaproszenia do składania ofert na sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 447/2010

 • Dz. U. L191 - 19 z 201023.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 656/2010 z dnia 22 lipca 2010 r. nieustalające minimalnej ceny sprzedaży w ramach czwartego indywidualnego zaproszenia do składania ofert na sprzedaż masła w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 446/2010

 • Dz. U. L191 - 17 z 201023.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 655/2010 z dnia 22 lipca 2010 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L191 - 15 z 201023.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 654/2010 z dnia 22 lipca 2010 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L191 - 13 z 201023.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 653/2010 z dnia 22 lipca 2010 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L191 - 12 z 201023.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 652/2010 z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L191 - 11 z 201023.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2010 z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L191 - 7 z 201023.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 650/2010 z dnia 22 lipca 2010 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L191 - 3 z 201023.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 649/2010 z dnia 22 lipca 2010 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla sektora wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L191 - 1 z 201023.7.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 648/2010 z dnia 22 lipca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.