Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 194 POZ 1 - Strona 11

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 640/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie programu dokumentacji połowów tuńczyka błękitnopłetwego Thunnus thynnus i zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1984/2003

Data ogłoszenia:2010-07-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 194 POZ 1 - Strona 11

Strona 11 z 13

NB: w przypadku śmierci pewnej ilości ryb podczas operacji transferu oryginalny dokument połowowy (wypeł­ nione i, w stosownych przypadkach, potwierdzone części INFORMACJE DOTYCZĄCE POŁOWU, INFORMACJE HANDLOWE DOTYCZĄCE HANDLU ŻYWYMI RYBAMI oraz INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSFERU) musi zostać skopiowany, a część INFORMACJE HANDLOWE skopiowanego dokumentu połowowego musi zostać wypełniona przez krajowego sprzedawcę/eksportera lub jego upoważnionego przedstawiciela lub upoważnionego przedstawiciela państwa członkowskiego bandery i przekazana krajowemu kupującemu/importerowi. Potwier­ dzenie kopii gwarantuje, że jest ona zgodna z oryginałem oraz że została ona zarejestrowana przez organy danego państwa członkowskiego. Bez takiego potwierdzenia kopię dokumentu połowowego uznaje się za nieważną.

b) Instrukcje szczegółowe: „LICZBA RYB PADŁYCH PODCZAS TRANSFERU” oraz „ŁĄCZNA MASA MARTWYCH RYB”: informacje poda­ wane (w stosownych przypadkach) przez kapitana holownika.

„Nr SADZA”: podać numery poszczególnych sadzów, w przypadku holowników wyposażonych w więcej niż jeden sadz.

(2) Potwierdzenie Potwierdzenie tej części nie jest wymagane.

5. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEŁADUNKU (1) Wypełnianie a) Zasady ogólne: Część ta dotyczy wyłącznie martwego tuńczyka błękitnopłetwego.

Kapitan statku rybackiego dokonującego przeładunku lub jego upoważniony przedstawiciel lub upoważniony przedstawiciel państwa członkowskiego bandery jest odpowiedzialny za wypełnienie części INFORMACJE DOTY­ CZĄCE PRZEŁADUNKU oraz za złożenie wniosku o jej potwierdzenie.

Część INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEŁADUNKU należy wypełnić najpóźniej przed zakończeniem operacji przeładunku.

b) Instrukcje szczegółowe: „DATA”: podać datę przeładunku.

„NAZWA PORTU”: podać wyznaczony port przeładunku.

„PAŃSTWO PORTU”: wskazać państwo członkowskie lub CPC, w którym znajduje się wyznaczony port prze­ ładunku.

(2) Potwierdzenie Państwo członkowskie bandery nie może potwierdzić dokumentów połowowych, jeżeli nie wypełniono i, w stosownych przypadkach, nie potwierdzono części INFORMACJE DOTYCZĄCE POŁOWU.

Potwierdzenia należy dokonać najpóźniej przed zakończeniem operacji przeładunku.

L 194/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.7.2010

6. INFORMACJE DOTYCZĄCE HODOWLI I TUCZU (1) Wypełnianie a) Zasady ogólne: Część ta dotyczy wyłącznie żywego tuńczyka umieszczonego w sadzach. Kapitan holownika musi przekazać dokument połowowy (wypełnione i, w stosownych przypadkach, potwier­ dzone części INFORMACJE DOTYCZĄCE POŁOWU, INFORMACJE HANDLOWE DOTYCZĄCE HANDLU ŻYWYMI RYBAMI oraz INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSFERU) operatorowi miejsca hodowli i tuczu z chwilą umieszczenia tuńczyka w sadzach. Operator miejsca hodowli i tuczu lub jego upoważniony przedstawiciel lub upoważniony przedstawiciel państwa członkowskiego miejsca hodowli i tuczu jest odpowiedzialny za wypełnienie części INFORMACJE DOTYCZĄCE HODOWLI I TUCZU oraz za złożenie wniosku o jej potwierdzenie. Część INFORMACJE DOTYCZĄCE HODOWLI I TUCZU należy wypełnić najpóźniej przed zakończeniem operacji umieszczania w sadzach. b) Instrukcje szczegółowe: „Nr SADZA”: podać numery poszczególnych sadzów. „Informacje dotyczące regionalnych obserwatorów ICCAT”: imię, nazwisko, numer ICCAT i podpis. (2) Potwierdzenie Państwo członkowskie miejsca hodowli i tuczu jest odpowiedzialne za potwierdzenie części INFORMACJE DOTY­ CZĄCE HODOWLI I TUCZU. Państwo członkowskie miejsca hodowli i tuczu nie może potwierdzić dokumentów połowowych, jeżeli nie wypeł­ niono i, w stosownych przypadkach, nie potwierdzono części INFORMACJE DOTYCZĄCE POŁOWU, INFORMACJE HANDLOWE DOTYCZĄCE HANDLU ŻYWYMI RYBAMI oraz INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSFERU. Potwierdzenia należy dokonać najpóźniej przed zakończeniem operacji umieszczania w sadzach.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 194 POZ 1 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L194 - 23 z 201024.7.2010

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 641/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.