Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 194 POZ 1 - Strona 12

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 640/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie programu dokumentacji połowów tuńczyka błękitnopłetwego Thunnus thynnus i zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1984/2003

Data ogłoszenia:2010-07-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 194 POZ 1 - Strona 12

Strona 12 z 13

7. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODŁOWU (1) Wypełnianie a) Zasady ogólne: Część ta dotyczy wyłącznie martwego hodowlanego tuńczyka błękitnopłetwego. Operator miejsca hodowli i tuczu lub jego upoważniony przedstawiciel lub upoważniony przedstawiciel państwa członkowskiego miejsca hodowli i tuczu jest odpowiedzialny za wypełnienie części INFORMACJE DOTYCZĄCE ODŁOWU oraz za złożenie wniosku o jej potwierdzenie. Część INFORMACJE DOTYCZĄCE ODŁOWU należy wypełnić najpóźniej przed zakończeniem operacji odłowu. b) Instrukcje szczegółowe: „Nr ZNACZKA (jeżeli dotyczy)”: można wstawić dodatkowe rzędy, aby wymienić wszystkie numery znaczków dla poszczególnych ryb. „Informacje dotyczące regionalnych obserwatorów ICCAT”: imię, nazwisko, numer ICCAT i podpis. (2) Potwierdzenie Państwo członkowskie miejsca hodowli i tuczu jest odpowiedzialne za potwierdzenie części INFORMACJE DOTY­ CZĄCE ODŁOWU.

24.7.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 194/19

Państwo członkowskie miejsca hodowli i tuczu nie może potwierdzić dokumentów połowowych, jeżeli nie wypeł­ niono i, w stosownych przypadkach, nie potwierdzono części INFORMACJE DOTYCZĄCE POŁOWU, INFORMACJE HANDLOWE DOTYCZĄCE HANDLU ŻYWYMI RYBAMI, INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSFERU oraz INFOR­ MACJE DOTYCZĄCE HODOWLI I TUCZU. Potwierdzenia należy dokonać najpóźniej przed zakończeniem operacji odłowu. 8. INFORMACJE HANDLOWE (1) Wypełnianie a) Zasady ogólne: Część ta dotyczy wyłącznie handlu martwym tuńczykiem błękitnopłetwym na rynku krajowym lub jego wywozu. Krajowy sprzedawca lub eksporter lub ich upoważniony przedstawiciel lub upoważniony przedstawiciel państwa członkowskiego sprzedawcy/eksportera jest odpowiedzialny za wypełnienie części INFORMACJE HANDLOWE, z wyjątkiem podsekcji IMPORTER/KUPUJĄCY, oraz za złożenie wniosku o jej potwierdzenie. Część INFORMACJE HANDLOWE, z wyjątkiem podsekcji IMPORTER/KUPUJĄCY, należy wypełnić, zanim ryby staną się przedmiotem handlu na rynku krajowym lub wywozu. W przypadku handlu krajowego podsekcję IMPORTER/KUPUJĄCY wypełnia krajowy kupujący po zakończeniu operacji sprzedaży ryb na rynku krajowym. W przypadku handlu międzynarodowego podsekcję IMPORTER/KUPUJĄCY wypełnia importer. b) Instrukcje szczegółowe: „OPIS PRZEWOZU”: należy załączyć wszelkie odpowiednie dokumenty poświadczające sprzedaż. (2) Potwierdzenie Za potwierdzenie części INFORMACJE HANDLOWE (z wyjątkiem podsekcji IMPORTER/KUPUJĄCY) odpowiedzialne jest państwo członkowskie sprzedawcy/eksportera, chyba że tuńczyk błękitnopłetwy jest oznakowany zgodnie z art. 5 niniejszego rozporządzenia. NB: jeżeli pojedynczy dokument połowowy dotyczy więcej niż jednej operacji handlu na rynku krajowym lub eksportu, kopia oryginalnego dokumentu połowowego musi zostać potwierdzona przez państwo członkowskie sprzedawcy krajowego lub eksportera oraz być wykorzystywana i akceptowana jako oryginalny dokument połowowy. Potwierdzenie kopii gwarantuje, że jest ona zgodna z oryginałem oraz że została ona zarejestrowana przez organy danego państwa członkowskiego. Bez takiego potwierdzenia kopię dokumentu połowowego uznaje się za nieważną. NB: W przypadku powrotnego wywozu do śledzenia dalszej drogi należy wykorzystywać CERTYFIKAT POWROT­ NEGO WYWOZU, odsyłający, poprzez numer oryginalnego dokumentu połowowego, do informacji dotyczących połowu zawartych w oryginalnym dokumencie połowowym. Gdy tuńczyk błękitnopłetwy zostaje złowiony przez statek łowczy pływający pod banderą państwa członkowskiego bądź CPC stosującego system znakowania lub też przez tonar zainstalowany w takim państwie członkowskim bądź CPC, a następnie jest przedmiotem wywozu w stanie martwym i powrotnego wywozu, dokumentu połowowego towarzyszącego CERTYFIKATOWI POWROTNEGO WYWOZU nie trzeba potwierdzać. CERTYFIKAT POWROT­ NEGO WYWOZU musi jednak zostać potwierdzony. Po zakończeniu operacji przywozu tuńczyk błękitnopłetwy może zostać podzielony na części, które następnie można wyeksportować. W takim przypadku państwo członkowskie lub CPC dokonujące powrotnego wywozu musi potwier­ dzić, że część będąca przedmiotem powrotnego wywozu pochodzi z oryginalnej ryby, której dotyczy dokument połowowy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 194 POZ 1 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L194 - 23 z 201024.7.2010

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 641/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.